به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك) > كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك) > يكصد و يكمين كنفرانس

يكصد و يكمين كنفرانس

اين بخش كه روز سه‌شنبه 23 اسفند 1390 راه اندازي شد به انتشار مطالب مربوط به يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


بحران اشتغال جوانان:‌ وقت عمل؛ قسمت اول (يكصد و يكمين كنفرانس )

15 خرداد 1391
دو شنبه 4 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

يكي از موضوع‌هاي دستوركار يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در ژنو جريان دارد، بحران اشتغال جوانان است. اشتغال جوانان موضوع بحث عمومي كنفرانس سال 2005 نيز بود و در آن زمان قطعنامه‌اي در ارتباط با اشتخال جوانان به تصويب كنفرانس رسيد. هرچند آن قطعنامه همچنان مناسب است، اما احساس هشدار نسبت به ابعاد بي‌سابقه‌ي بحران بيكاري جوانان هيأت مديره‌ي سازمان را وادار ساخت تا بار ديگر اين موضوع را در دستوركار كنفرانس قرار دهد.در واقع، سطوح بالاي بيكاري جوانان، مشكلات فزاينده فرا راه جوانان در گذار از دبيرستان به كار و كيفيت وخيم اشتغال قابل‌دسترس آنان نگراني‌ عميق اعضاي سازمان بين‌المللي كار در تمام مناطق است. بحران مالي و اقتصادي جهاني اين وضعيت را بدتر كرده است و چشم‌انداز فعلي جهاني براي رشد هم مأيوس كننده است. در نتيجه، قرار گرفتن موضوع بحران بيكاري جوانان در دستوركار اين كنفرانس واكنشي پيش‌دستانه است. اما در اين زمينه كنفرانس چه خواهد كرد؟

«بحران اشتغال جوانان: وقت عمل» عنوان پنجمين گزارشي است كه به هفت زبان براي بررسي به يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار تقديم شده است. برگردان انگليسي اين گزارش در 357 بند و 116 صفحه تدوين شده است. در ادامه برگردان فارسي 9 بند از پيشگفتار اين سند تقديم شده و در آينده برگردان ساير بنده‌هاي اين پيشگفتار نيز تقديم علاقمندان خواهد شد. تأمل در بندهاي همين پيشگفتار نيز تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني را با نوع رويكرد سازمان بين‌المللي كار به موضوع بحران اشتغال جوانان آشنا مي‌سازد و شايد به آنان كمك كتد جهاني بيانديشند و محلي عمل كنند:عكس از وب سايت س.ب.ك

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار گشايش يافت (يكصد و يكمين كنفرانس )

11 خرداد 1391
پنج شنبه 31 مه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار با حضور بيش از 5000 نفر از 185 كشور عضو سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) روز چهارشنبه 10 خرداد ماه 1391 كار خود را با سخنان خوان سوماويا مديركل س.ب.ك آعاز كرد. وي در سخنان خود از بحران اشتغال جوانان، كف‌هاي حمايت اجتماعي، وضعيت كارگران در سرزمين‌هاي اشغالي عربي، و بحران منطقه‌ي يورو و حقوق كار سخن گفت.آزادي انجمن:‌ گستره‌ي كنوانسيون و روش‌هاي كاربست (يكصد و يكمين كنفرانس )

سه شنبه 15 مه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

برگردان 4 بند ديگر از گزارش «چهره انساني براي جهاني‌گرايي»، كه از سوي كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار تهيه شده و 202 صفحه‌ي آ4 و به سه زبان اصلي اين سازمان در اينجا در دسترس قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين كميته هر سال گزارش عملكرد كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار در خصوص اجراي كنسوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي مصوب كنفرانس بين‌المللي كار را فراهم مي‌آورد و براي بررسي در اختيار كنفرانس بين‌المللي كار قرار مي‌دهد. اين كميته، علاوه بر اين گزارش، هر سال يك «تحقيق كلي» نيز در مورد يكي از موضوعات متناوب و مكرر نيز تهيه مي‌كند. موضوع «تحقيق كلي» امسال اين كميته، «حقوق و اصول بنيادين در كار» است كه با عنوان «چهره‌ي انسان براي جهاني‌گرايي» به يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار خواهد شد ارايه مي‌شود. نه فقط تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بلكه تمام فعالان حقوق بشر نيز از مطالعه‌ي اين سند بسيار مهم نكات زيادي فراخواهند گرفت. از همين رو مطلعه‌ي اين سند توصيه مي‌شود.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) در حد توان خود خواهد كوشيد برگردان بندهاي مبرم تر اين سند را به مرور به علاقمند تقديم كند. اما برگردان چهار بند ديگر اين سند:آزادي انجمن:‌ بنيادي‌ترين اصل از اصول بنيادين (يكصد و يكمين كنفرانس )

21 ارديبهشت 1391

موضوع «تحقيق كلي» امسال «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»، با عنوان چهر‌ه‌ي انساني براي جهاني‌سازي، كه در 202 صفحه و به سه زبان رسمي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده تا در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار (خراد ماه 1391) مورد بررسي قرار بگيرد، «حقوق و اصول بنيادين در كار» است. اما حق «آزادي انجمن» در ميان اين حقوق بنيادين، ‌بنيادين‌ترين است. چرا؟ آنچه كه در ادامه مي‌آيد، و برگردان بندهاي 49 تا 52 اين گزارش است، به همين پرسش پرداخته است. در ادامه‌ي اين قسمت، كه اميد مي‌رود برگردان فارسي آن به مرور و در ادامه تقديم شود، تمام جنبه‌هاي مربوط به «حق آزادي انجمن»‌ با استناد به اسناد دست اول سازمان‌هاي بين‌المللي، به زيبايي تشريح شده است و از تمام فعالان حقوق بشر انتظار مي‌رود اين سند مهم را با دقت مطالعه و در ترويج آن بكوشند. اما برگردان 4 بند از اين سند:‌اصول و حقوق بنيادين در كار؛ قسمت اول:‌ ديباچه (يكصد و يكمين كنفرانس )

29 فروردين 1391
سه شنبه 17 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

طبق تصميم هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، موضوع تكراري يا تناوبي [3] دستور كار كنوانسيون يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار خواهد شد، پرداختن به هدف راهبردي ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار است. به همين خاطر، هيأت مديره‌ي س.ب.ك براي هم‌ راستا سازي «تحقيق كلي» كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها با گزارش موضوع تناوبي، تصميم گرفت كه «تحقيق كلي» امسال، هشت كنوانسيون بنيادين اين سازمان را مورد بررسي قرار دهد و از آنجا كه تا كنون تعدادي از كشورهاي عضو س.ب.ك به تمام اين كنوانسيون‌ها ملحق نشده‌اند، و در عين‌حال ناگزيرند اصول مندرج در اين كنوانسيون‌ها را رعايت كنند، توجه به مفاد و راهنمايي‌هاي ارايه شده در اين تحقيق مي‌تواند به آن‌ها كمك كند تا بر موانع الحاق به اين كنوانسيون‌ها فائق آيند.

به دليل اهميت «تحقيق كلي» امسال، با عنوان «چهر‌ه‌ انساني براي جهاني‌سازي» [4]، به ويژه براي كشورهايي مانند ايران كه هنوز به تمام هشت كنوانسيون بنيادين سازمان بين‌المللي كار ملحق نشده‌اند، جا دارد كه مسؤلان محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برگردان فارسي اين تحقيق مهم را در اختيار تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي سراسر كشور قرار دهند. به ويژه كه آقاي خوان سوماويا مديركل س.ب.ك در نامه‌ي خود به كشورهاي عضو تصريح كرده است كه دولت‌ها وظيفه‌ دارند گزارش‌هايي را كه اين سازمان دو ماه قبل از شروع كنوانسيون‌ يكصد و يكمين اجلاس‌ كنفرانس بين‌المللي كار در اختيار دولت‌ها قرار مي‌دهد، در اختيار نماينگان سازمان‌هاي غيردولتي بگذارند تا آنان بتوانند با آگاهي و كارآمدي در كنفرانس‌ها شركت كنند.

اينكه مسؤلان وزارتخانه‌ي ذيربط فرصتي براي انجام اين مسؤليت‌ خواهند يافت يا نه، مسؤليت تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري را در اين زمينه منتفي نمي‌سازدد، به ويژه كه متن اين گزارش‌ها به سه زبان رسمي س.ب.ك در وب سايت اين سازمان در دسترس است و موانع بوروكراتيك ديگر نمي‌توند سد راه انتقال اطلاعات شود. به همين خاطر، شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران مي‌كوشد، به مرور برگردان فارسي بخش‌هايي از اين تحقيق مهم را در اختيار علاقمندان قرار دهد. در ادامه برگردان ديباچه‌ي اين گزارش تقديم مي‌شود. براي دستيابي به اين گزارش‌ها به زيان‌هاي رسمي سازمان بين‌المللي كار اينجا را كليك كنيد.كنوانسيون يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار (يكصد و يكمين كنفرانس )

26 فروردين 1391
شنبه 14 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , خوان سوماويا

خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار روز دوشنبه 30 ژانويه‌ي سال 2012 (10 بهمن ماه 1390) در نامه‌اي خطاب به كشورهاي عضو اين سازمان، زمان و مكان برگزاري كنوانسيون يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار را اعلام كرد. طبق اين نامه، كه برگردان آن در ادامه تقديم شده است، اين كنوانسيون روز‌ چهارشنبه 10 خرداد 1391 در كاخ ملل و در ستاد مركزي اين سازمان برگزار خواهد شد و روز جمعه 26 خرداد 1391 نيز به پايان مي‌رسد.

مديركل سازمان بين‌المللي كار در نامه‌ي خود تصريح كرده است كه گزارش‌هاي اين سازمان دو ماه پيش از برگزاري اجلاس به دولت‌هاي كشورهاي عضو ارايه مي‌شود تا فرصت داشته باشند آن‌ها را در اختيار نمايندگان و مشاوران غيردولتي قرار دهند تا آنان نيز بتوانند خودشان را براي حضور مناسب در كنوانسيون آماده سازند. خاطر نشان مي‌شود اين گزارش‌ها در وب سايت اين سازمان به صورت الكترونيكي منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ نيز به مرور اين گزارش‌ها را به علاقمندان معرفي كرده و خواهد كرد. براي خواندن معرفي فارسي اين گزارش‌ها به اينجا مراجعه كنيد. اما برگردان نامه‌ي سوماويا:جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته كارشناسان؛ قسمت آخر: كنوانسيون سياست اشتغال (يكصد و يكمين كنفرانس )

7 فروردين 1390
دو شنبه 26 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كنوانسيون«سياست اشتغال» (شماره 122) در يازده ماده، در اجلاس سال 1964 كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) به تصويب رسيد. كشور ايران اين كنوانسيون را در سال 1972 (1350) تصويب كرد و به آن ملحق شد و در نتيجه، نسبت به اجراي مفاد اين كنوانسيون الزاماتي دارد كه بايد رعايت كند. بخشي از گزارش كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها كه در 1075 صفحه منتشر شده و در يكصد و يكمين اجلاس ك.ب.ك كه در خرداد 1391 در ژنو برگزار خواهد شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به نحوه‌ي اجراي الزامات جمهوري اسلامي ايران در قبال همين كنوانسيون مربوط مي‌شود. برگردان فارسي اين بخش از گزارش در ادامه تقديم شده است.

گفتني است كنوانسيون «سياست اشتعال» تصريح مي‌كند كه كشورهاي عضو بايد به منظور تقويت اشتغال كامل و مولد و مبتني بر انتخاب آزاد، سياست فعالي را با مشاركت شركاي اجتماعي تدوين و اجرا كنند. بند 2 ماده يك اين كنوانسيون هدف اين سياست را تأمين موارد زير مي‌داند:

  • براي همه اشخاص آماده به كار و جوياي اشتغال، كار وجود داشته باشد؛
  • كار مورد نظر تا آنحا كه ميسراست مولد باشد؛
  • آزادي انتخاب شغل و بهترين فرصت ممكن بري كارگر، به هر نحوي كه قابليت آن را داشته باشد از مهارت‌هاي خود در آن شغل استفاده نمايد وجود داشته باشد. شغلي كه صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقايد سياسي وابستگي ملي و منشأ اجتماعي براي او مناسب باشد.

دولت جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه‌ها چه كرده است؟ به كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها در اين زمينه‌ها چه گفته است؟ و نظر آن كميته در مورد گزارش فعاليت‌هاي انجام شده چيست؟ نوشته‌ي زير كه از صفحه‌هاي 713 و 714 گزارش انتخاب شده به همين مسائل پرداخته است و خواننده با مطالعه‌ي آن با روش ارزيابي سازمان بين‌المللي كار از نحوه‌ي اجراي الزام‌هاي كشورهاي عضو نسبت به كنوانسيون‌هاي مصوب اين سازمان تا حدود زيادي آشنا مي‌شود. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد سازوكارهاي نظارتي اين سازمان بخش اول اين سلسله نوشته‌ها را در اينجا مطالعه كنيد. و اما مطلب اصلي:جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته‌ي كارشناسان؛ قسمت دوم: كنوانسيون حمايت از دستمزدها (يكصد و يكمين كنفرانس )

5 فروردين 1391

در حاليكه حدود دو ماه ديگر، يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد ماه 91، با حضور هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ژنو برگزار خواهد شد، براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بايد جالب باشد كه از هدف‌ها و كاركردهاي اين نشست مهم بين‌المللي اطلاعات دست اول و دقيقي به دست آورند. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ خواهد كوشيد تا اين اطلاعات را در اختيار غلاقمندان قرار دهد.

گفتني است يكي از كاركردهاي هميشگي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار پيگيري اجراي استانداردهاي كار از سوي كشورهاي عضو است. سازوكارهاي انجام اين كاركرد نظارتي، به شكل جامع و مختصر، در مقدمه‌ي گزارش كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها آمده است. برگردان اين نوشته‌ي مختصر و مفيد در اينجا ارايه شده است. با مطالعه‌ي اين نوشته است كه خواننده درك نسبتاً جامعي از نحوه‌ي نظارت سازمان بين‌المللي كار بر اجراي استاندارهاي كار از سوي كشورهاي عضو به دست مي‌آورد.

در ادامه برگردان گزارش «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» به يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص اجراي مفاد كنوانسيون «حمايت از دستمزدها» در جمهوري اسلامي ايران تقديم علاقمدان مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين كوانسيون با شماره‌ي 95 در اجلاس سال 1949 كنفرانس بين‌المللي كار به تصويب رسيده و در سال 1972 از سوي دولت ايران تأييد شده است. اين كنوانسيون 17 ماده دارد و شرايط مختلف پرداخت دستمزد كارگران را مشخص ساخته است. تأمل در اين بخش از گزارش تا حدودي سازوكارهاي نظارتي سازمان بين‌المللي كار را در اين زمينه روشن مي‌سازد:جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته‌ي كارشناسان؛ قسمت اول:‌ سازوكار‌هاي نظارتي (يكصد و يكمين كنفرانس )

23 اسفند 1390
سه شنبه 13 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

گزارش هزار و هفتاد و پنج صفحه‌اي «كميته‌ي كارشناسان كاربست كوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»ي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه و اسپانيايي، در وب‌سايت اين سازمان در اينحا منتشر شده است. اين گزارش، به نوعي، نامه‌ي اعمال كشورهاي عضو اين سازمان در زمينه‌ي رعايت كنوانسيون‌هاي مصوب است و قرار است در يكصد و يكمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه سال 1391 در ژنو برگزار خواهد شد، مورد بررسي قرار بگيرد. در نتيجه، بايد براي مسؤلان تمام كشورها، و نيز تمام تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، مهم باشد كه اين كارشناسان در مورد عملكرد آن‌ها در عرصه‌ي حقوق نيروي كار چگونه داوري كرده‌اند.

گفتني است كه در اين گزارش عملكرد جمهوري اسلامي در خصوص كنوانسيون‌ حفاظت از دستمزد (شماره 95) و كنوانسيون سياست اشتغال (شماره 122) مورد نقادي و بررسي قرار گرفته است. اين كنوانسيون‌ها چه هستند؟ بر اساس چه ضوابطي براي بررسي انتخاب شده‌اند؟ و كميته‌ي كارشناسان در مورد عملكرد جمهور اسلامي در خصوص اين دو كنوانسيون چه نظري داده است؟ و نتيجه‌ي اين بررسي‌ها به كجا خواهد انجاميد؟ و پيامده‌هاي آن‌ براي كارگران و كارفرمايان چه خواهد بود؟‌ اين نوشته كه در چند قسمت تقديم علاقمندان مي‌شود، به همين مسائل پرداخته است، اما براي حلاجي آن‌ها ساختار و عملكرد سازمان بين‌المللي كار نيز به اجمال توصيف شده است. در قسمت نخست اين يادداشت‌ها، برگردان «توضح خواننده» ازمقدمه‌ي اين گزارش تقديم مي‌شود. با هم مي‌خوانيم:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و يكمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License