به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك) > دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

اين بخش كه روز يك‌شنبه 13 آذر ماه 1390 راه‌اندازي شد به انتشار اسناد و اخبار «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


تشكل‌هاي كارفرمايي؛ نگاهي به آينده: قسمت دوم (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

«تشكل‌هاي كارفرمايي - نگاهي به آينده» عنوان مقاله‌ي ديگري است كه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا)‌ سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) منتشر شده است. اين مقاله كه آن را جناب آقاي رافائل اف. كرآو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار تهيه كرده، براي نخستين بار در كارگاه‌ آموزشي‌ س.ب.ك در مورد «تشكل‌هاي كارفرمايي در آسيا و اقيانوسيه در قرن بيست و يكم» ارايه شده كه روز‌هاي 5 تا 15 مه سال 1997 در تورين ايتاليا برگزار شد. برگردان بخش ديگري اين مقاله، به دليل نكات مهمي كه در آن مورد بررسي قرار گرفته، تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌شود. براي برگردان بخش اول آن اينجا را كليك فرماييد.

از تك تك كارفرمايان گرامي كه خلاصه‌ي مطالب «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود اگرمطالب اين جروه را براي رونق اقتصادي و توسعه‌ي اجتماعي كشور مفيد يافتند، آن را در اختيار همكاران و مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود نيز قرار دهند و نسبت به ترويج مفاهيم مندرج در اين حزوه مدد برسانند. و اما ادامه‌ي برگردان مقاله:تشكل‌هاي كارفرمايي: نگاهي به آينده؛ قسمت اول: ديباچه (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

22 بهمن 1390

«تشكل‌هاي كارفرمايي - نگاهي به آينده» عنوان مقاله‌ي ديگري است كه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا)‌ سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) منتشر شده است. اين مقاله كه آن را جناب آقاي رافائل اف. كرآو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار تهيه كرده، براي نخستين بار در كارگاه‌ آموزشي‌ س.ب.ك در مورد «تشكل‌هاي كارفرمايي در آسيا و اقيانوسيه در قرن بيست و يكم» ارايه شد كه روز‌هاي 5 تا 15 مه سال 1997 در تورين ايتاليا برگزار شد.

همانطور كه از عنوان جزوه و كارگاه بر‌مي‌آيد، موضوع اصلي اين مقاله، پيش‌بيني‌ روند‌ها در قرن بيست و يكم و، به تبع آن، بررسي حايگاه و نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در اين قرن است كه تا كنون يك دهه‌ي آن نيز سپري شده. هرچند نزديك به 15 سال از نگارش اين مقاله مي‌گذرد، با اين همه، تا پايان قرن بيست و يكم هنوز خيلي باقي مانده و در نتيجه، مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران در اين نوشته نكات زيادي خواهند يافت كه مي‌تواند برايشان مفيد باشد.

از تك تك كارفرمايان گرامي كه خلاصه‌ي مطالب «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود اگرمطالب اين جروه را براي رونق اقتصادي كشور مفيد يافتند، آن را در اختيار همكاران و مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود نيز قرار دهند و نسبت به ترويج مفاهيم مندرج در اين حزوه مدد برسانند. و آما برگردان مقاله:سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

20 بهمن 1390

«نقش سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك) در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان آخرين قسمت از مقاله‌ي «سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»‌ است كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود. نكته‌ي قابل توجه، عنوان آخرين بخش اين مقاله است: به جاي نقش «سازمان بين‌المللي كار در تقويت سه‌جانبه‌گرايي» از نقش اين سازمان در «تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي» سخن گفته مي‌شود. چرا؟‌ اتفاقاً بخش اصلي اين قسمت از مقاله به همين پرسش پرداخته و توضيح مي‌دهد كه اساساً در ارتباط با ظرفيت‌سازي جهت سه‌جانبه‌گرايي، س.ب.ك هيچ كمكي نمي‌تواند ارايه دهد، چرا كه سه‌جانبه‌گرايي كارآمد محصول شركاي احتماعي توانمند است و به همين دليل، تمام همت س.ب.ك صرف تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري مي‌شود تا اين تشكل‌ها بتوانند سه‌جانبه‌گراي را ارتقاء بخشند. بحث در مورد اين نكات مهم، الزاماً مفاهيم كليدي مرتبط با سه‌جانبه‌گرايي را يك بار ديگر، اما از زاويه‌اي ديگر، مورد بررسي قرار مي‌دهد و خواننده را در دستيابي به يك جمعبندي كارآمد نسبت به اين مفاهيم مدد مي‌رساند.

گفتني است برگردان تمام بخش‌هاي قبلي اين مقاله در اينجا در دسترس است. در انتهاي مقاله نيز با عنوان كليك‌خور بخش‌هاي مختلف اين مقاله در دسترس قرار گرفته است و متن كامل و چاپخور برگردان فارسي آن نيز در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

همين جا از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن اين سند مهم را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند و نيز از تك تك كارفرمايان كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود نسبت به انتشار ايده‌هاي ارايه شده در اين مقاله در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود دريغ نورزند.

گفتني است اين مقاله را جناب آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) س.ب.ك نوشته و در سال 1997 منتشر شده است.سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت ششم:

كارفرمايان: سه‌جانبه‌گرايي يا دوجانبه‌گرايي؟ (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

انواع كاركردهاي تشكل‌هاي كارفرمايي در دو دسته‌ي كلي دسته‌بندي مي‌شوند: 1) دفاع از منافع اعضاء، 2) ارايه‌ي خدمات به اعضاء. البته، هر تشكل‌ كارفرمايي بهتر است، بر اساس تحليل شرايطي كه در آن فعاليت دارد تعيين كند كدام يك از اين دو نوع فعاليت بيشتر مورد نياز اعضاء است. بديهي است بيشتر تشكل‌ها ترجيح مي‌دهند در هر دو عرصه كارآمد باشند. اما برداشتن دو هندوانه با يك دست شرط احتياط نيست.

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه فضاي كسب و كار براي ايحاد و حفظ بنگاه‌هاي پايدار مناسب نيست و حتي بنگاه‌هاي موجود نيز در شرف احتصاراند، دفاع از منافع اعضاء، و در واقع تلاش براي ارتقاء فضاي كسب و كار در اولويت قرار بگيرد. در اين صورت اگر قرار باشد خدماتي هم به اعضاء ارايه شود، بهتر است همان وظيفه‌ي اصلي را تكميل كنند. در اين صورت، يعني اگر دفاع از منافع اعضاء در اولويت باشد، سه‌جانبه‌گرايي به عنوان يك ابزار دفاع از منافع اعضاء اهميت بيشتري مي‌يابد. از همين رو انتظار مي‌رود تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نكات ارزشمند مطرح شده در مقاله‌ي «سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان» را جدي بگيرند. اين مقاله را جناب آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) نوشته و در سال 1997 به زبان انگليسي منتشر شده است. برگران بخش‌هاي اول تا پنجمن اين مقاله‌ پيشتر در اينجا منتشر شده است. در ادامه بخش ششم اين نوشته تقديم علاقمندان مي‌شود:سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت پنجم : دوجانبه‌گرايي و سه‌جانبه‌گرايي (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

19 دي 1390

پنجمين قسمت جزوه‌ي «سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»، كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود، به دوجانبه‌گرايي مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد كه دوجانبه‌گرايي چيست؟ با سه‌جانبه‌گرايي چه تفاوت‌هايي دارد؟ در چه مواقعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟‌ و چگونه نقش مكمل سه‌‌جانبه‌گرايي را ايفا مي‌كند؟

گفتني است كه سه‌جانبه‌گرايي وسيله‌اي است كه شركاي اجتماعي (كارگران، كارفرمايان و دولت)‌از طريق آن در مورد مسائل مرتبط با نيروي كار به توافق مي‌رسند. با اين همه، سه‌جانبه‌گرايي كارآمد پيش‌شرط‌ها و الزماتي دارد كه جناب آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد امور كارفرمايي در سازمان بين‌المللي كاردر جزوه‌ي خود آن‌ها را به بحث گذاشته و دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) در سال 1997 آن را منتشر كرده است.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند.

براي خواندن بخش‌هاي ترجمه شده، لينك‌هاي مربوط در انتهاي مقاله را كليك كنيد:سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت چهارم: شرايط حضور كارآمد در سه‌جانبه‌گرايي (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

3 دي 1390

سه‌جانبه‌گرايي يكي از ابزارهاي مهم تأثيرگذراي بر سياستگذاري‌ها در سطح ملي است تا فضا براي تأسيس و رشد بنگاه‌هاي پايدار بيش از پيش فراهم شود. اما سه‌جانبه‌گرايي چيست و راز و رمز موفقيت در آن‌ها كدام است؟ مقاله‌ي «سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان» كه برگردان قسمت چهارم آن در ادامه تقديم مي‌شود، به همين مسائل پرداخته است.

گفتني است اين مقاله را جناب آقاي سريان دو سيلوا يكي از كارشناسان ارشد سازمان بين‌المللي كار در امور كارفرمايي نوشته و در سال 1997 از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) آن سازمان منتشر شده است.

از رابطان خبري تشكل‌ها و نيز از تمام كساني كه خلاصه‌ي اين مطلب از طريق ايميل خدمتشان تقديم مي‌شود انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود رااز انتشار اين جزوه‌ي با ارزش مطلع سازند. براي دستيابي به برگردان قسمت‌ها قبلي، لينك‌هاي مربوطه را، كه در ادامه تقديم شده، كليك فرماييد. اما برگردان اين قسمت:توسعه‌ي نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي. قست آخر (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

12 دي 1390

تشكل‌هاي كارفرمايي دو نقش مهم دارند:‌ 1) حمايت از منافع اعضاء از طريق لابي‌گري و سه‌جانبه‌گرايي، و‌ 2) ارايه خدمات مستقيم به اعضا. هر تشكل كارفرمايي بايد بتواند با تحليل شرايطي كه در آن فعاليت مي‌كدد، اولويت‌‌هاي راهبردي خودش را شناسايي و تعريف كند. معمولاً تشكل‌هاي كارفرمايي مشتقاق هستند در آن واحد هر دو نقش را ايفا كنند. اما تعيين اوليت به اين معناست كه اجراي يكي از دو نقش در خدمت حل مشكلاتي قرار بگيرد كه در اولويت هستند.

به نظر مي‌رسد در ايران امروز، و چه بسا ايران دهه‌هاي آينده، دفاع از منافع اعضاء براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در اولويت باشد، چرا كه در حال حاضر، بنگاه‌ها در فضايي نامناسب براي رشد و توسعه‌ي بنگاه‌هاي پايدار يكي يكي از پا مي‌افتند. با اين همه، تمركز بر ايفاي نقش اول به معناي به فراموشي سپردن نقش دوم نخواهد بود. بلكه برنامه‌هاي تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي هم بايد بر ايفاي نقش اول متمركز شود.

البته، نظرات اعلام شده در بالا، مواضع رسمي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيست، اما اگر كسي برگردان قسمت‌هاي يك و دو مقاله‌ي «توسعه‌ي نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي» را با دقت مطالعه كند،‌ احتمالاً به همين جمع‌بندي خواهد رسيد. اين مقاله را - كه برگردان قسمت آخر آن در ادامه تقديم مي‌شود- جناب آقاي سريان دو سيلوا يكي از كارشناسان ارشد امور كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار نوشته و در سال 1997 از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) منتشر شده است. گذشت نزديك به 14 سال از زمان نگارش اين مقاله، هرچند در كهنه شدن مطالب آن بي‌تأثير نبوده، اما هنوز براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نكات قابل تأمل بسيار دارد.

از تمام كساني كه خلاصه‌ي اين نوشته را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين مقاله مطلع سازند. خاطر نشان مي‌شود متن تصويري برگردان كامل اين مقاله در انتهاي همين نوشته در دسترس قرار مي‌گيرد.سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت سوم: نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

4 دي 1390

سومين قسمت از جزوه‌ي «سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود، به نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان مي‌پردازد. اين جزوه را آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد «فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) نوشته و «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) اين سازمان آن را در سال 1997 منتشر كرده است.

تشكل‌هاي كارفرمايي دو نقش عمده دارند:‌ يك) لابي‌گري در دفاع از منافع اعضاء، و دو) ارايه‌ي خدمات به آنان. معمولاً تشكل‌هاي كارفرمايي مشتاق هستند هر دو نقش را ايفاء كنند. اما اگر تحليل عميقي از شرايطي كه در آن فعاليت مي‌كنند داشته باشند،‌ درخواهند يافت كه در هر شرايط خاص، معمولاً يكي از اين نقش‌ها عمده‌تر و مبرم‌تر است. در هر حال، براي ايفاي نقش دفاع از منافع اعضاء‌ است كه سه‌‌جانبه‌گرايي به كار مي‌آيد. و طبعاً در جامعه‌اي كه حاكميت قانون در آن وجود ندارد،‌ يا قوانين مناسب براي توسعه‌ي كسب و كار تدوين نشده و ده‌ها مشكل قانوني و حقوقي مانع فعاليت رقابتي كسب و كار هستند، ايفاي نقش دفاع و لابي‌گري نسبت به ارايه‌ي خدمات اهميت بسيار بيشتري مي‌‌يابد.

اما سه‌جانبه‌گرايي هم به معناي كنار هم نشستن نمايندگان كارفرمايان و كارگران و دولت نيست، بلكه پيش‌نيازهايي دارد كه تا تدارك آن‌ها راه‌ بسيار طولاني در پيش است. اميد مي‌رود تأمل در اسنادي مشابه آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود به تشكل‌هاي كارفرمايي كمك كند تا روند سه‌جانبه‌گرايي را بهتر درك كنند و بهتر به پيش ببرند.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌ متبوع خود را از انتشار اين سند بي‌خبر نگذارند. اما برگردان قسمت سوم:‌توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (2) (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

اول دي 1390

برگردان فارسي قسمت‌هاي اول تا سوم جزوه‌ي «توسعه نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي» پيش از اين در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شد. براي قرائت آن،‌اينجا را كليك كنيد. در ادامه برگردان قسمت چهارم و پنجم اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين سند را آقاي سريان دو سيلوا يكي از كارشناسان دفتر بين‌المللي كار نوشته و از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) ‌در سال 1997 منتشر شده است. در اين جزوه موانع تشكل‌هاي كارفرمايي در ايفاي نقش تربيتي آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي جالبي براي فائق آمدن بر اين مشكلات ارايه شده است.

از تمام كساني كه خلاصه‌ي اين مطلب را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌ كارفرمايي متبوع خود را در جريان انتشار اين سند با ارزش قرار دهند و در صورت امكان يك نسخه از متن كاغذي اين سند را در اختيار آنان بگذراند. و اما برگردان جزوه:‌سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت دوم: بعضي خصوصيات سه‌جانبه‌‌گرايي در آسيا (دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا))

28 آذر 1390

«سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان» عنوان مقاله‌اي است كه سريان دو سيلوا كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار نوشته و در سال 1997 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) اين سازمان منتشر شده است. برگردان قسمت دوم اين مقاله‌ كه برخي از خصوصيات سه‌جانبه‌گرايي در آسيا را بررسي كرده، در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن برگردان قسمت اول اينجا را كليك كنيد.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License