به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته

راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته

اين بخش كه روز چهارشنبه 13 بهمن 1389 راه اندازي شد به معرفي و انتشار ترجمه‌ي كتاب راهنماي تدوين برنامه كشوري كار شايسته اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


آماده‌ سازي سند برنامه كشوري كار شايسته‌ي سازمان بين‌المللي كار (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

17 بهمن 1389
يكشنبه 6 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

بخش ششم از كتاب «راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته» به روش و الگوي تهيه‌ي سندي برنامه‌ي كشوري كار شايسته براي سازمان بين‌المللي كار پرداخته است. برگردان اين بخش از راهنما نيز در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند پس اي يك وقفه‌ي 5 ساله در برگزاري همايش‌هاي ملي كار، شانزدهمين همايش ملي كار (بعد از برگزاري ده همايش در پيش و پنج همايش در پس از انقلاب)، روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران و به صورت سه‌جانبه برگزار خواهد شد. قرار است در اين همايش ملي كار، كه البته به يك همايش يك روزه با موضوع «كار شايسته» بيشتر شاهت دارد، «برنامه‌ي ملي كار شايسته» به صورت سه‌جانبه بررسي شود و به تصويب برسد. انتظار مي‌رود برگردان كتابچه‌«ي راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته» كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، بتواند در ارتقاء برنامه‌ي ملي كارشايسته مفيد افتد. و اما متن ترجمه:مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته» (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

16 بهمن 1389

همانگونه كه در پيشگفتار برگردان بخش‌هاي پيشين اين نوشته گفته شد، سازمان بين‌المللي كار ويرايش دوم كتابچه‌ي راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» را در سال 2008 منتشر كرد اما از آنجا كه قرار است پيش نويس سند «برنامه‌ي ملي كار شايسته»، كه مؤسسه كار و تأمين اجتماعي آن را تهيه كرده، در شانزدهمين همايش ملي كار كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار خواهد شد، به صورت سه‌جانبه مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد، برگردان فارسي اين سند در دستور كار «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» قرار گرفت و در ادامه، برگردان مراحل 4، 5 و 6 از الگوي حلقه‌‌اي تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته تقديم مي‌شود. مراحل يك تا سه‌ي اين بخش از راهنما را اينجا بخوانيد.

از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] انتظار مي‌رود كه متن كاغذي اين اسناد را حتماً در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و تا دير نشده آنان را از برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار آگاه سازند.آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

پنجمين فصل كتابچه‌ي راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» به توصيف يك الگوي حلقوي تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته پرداخته است. اين الگوي حلقوي از شش مرحله تشكيل شده است. بر اساس اين لگو، در مرحله‌ي اول وضعيت كشور تحليل مي‌شود. در مرحله‌ي دوم الويت‌هاي برنامه‌ كشوري تعيين مي‌شوند. در مرحله‌ي سوم نتايج برنامه كشوري مشخص خواهند شد، و در مرحله‌ي چهارم برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد. مرحله‌ي پنجم مرحله‌ي اجرا و مرحله‌ي ششم گزارش‌دهي و ارزيابي است. به نظر مي‌رسد اين الگو كه برگرفته از مديريت مبتني بر نتايج است، مي‌تواند در تدوين برنامه‌ براي بهبود عملكرد تشكل‌هاي كارفرمايي نيز مورد استفاده قرار بگيرد.

در ادامه ترجمه‌ي قسمت‌هاي اول تا سوم اين فصل از كتابچه‌ي راهنماي‌ «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» تقديم مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] انتظار مي‌رود نسخه‌ي كاغذي اين اسناد را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از اخبار مربوط به برگزار شانزدهمين همايش ملي كار شايسته كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 به صورت سه‌جانبه در تهران برگزار خواهد شد مطلع سازند. قرار است در اين همايش ملي، سند «برنامه‌ي ملي كار شايسته» نيز كه مؤسسه كار و امور اجتماعي آن را تهيه كرده مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد.«برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» و مديريت مبتني بر نتايج (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

15 بهمن 1389

چهارمين قسمت از راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كارشايسته»، كه سازمان بين‌المللي كار ويرايش دوم آن را در سال 2008 منتشر كرد، به «برنامه‌هاي كشوري كارشايسته و مديريت مبتني بر نتايج» اختصاص داده شده است. در اين قسمت، كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود، ضمن تعريف اجمالي اين رويكرد مديريتي توضيح داده شده كه در حال حاضر در سازمان بين‌المللي كار چنين رويكردي حاكم است و در چارچوب چنين رويكردي است كه برنامه‌هاي كشوري كار شايسته نيز بايد تدوين شده و به اجرا درآيند. در همين بخش، منابعي براي مطالعه‌ي بيشتر در مورد مديريت متبني بر نتايج نيز معرفي شده است.

همانگونه كه در پيشگفتار برگردان فارسي بخش‌هاي پيشين اين راهنما گفته شد، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي پيش‌نويس «برنامه ملي كار شايسته» را تهيه و منتشر كرده و قرار است اين سند در شانزدهمين همايش ملي كار، كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 به صورت سه‌جانبه در تهران برگزار خواهد شد، مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد. از همين رو، از مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور، به ويژه از آن گروه از تشكل‌هاي كارفرمايي كه عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هستند درخواست مي‌شود كه اين اسناد را با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا بتوانند در جريان برگزاري همايش شانزدهم، نسبت به «سند ملي كار شايسته» مواضع قابل دفاع اتخاذ كنند و به ارتقاء اين سند مدد برسانند.

از رابطان خبر تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود نسخه‌ي كاغذي اين اسناد را حتماً در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را نسبت به برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار مطلع سازند. و اما برگدران بخش چهام اين راهما:شرايط «برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته» (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

14 بهمن 1389
پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

سومين بخش كتابچه راهنماي«تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كارشايسته» به بررسي شرايط عمومي كشورها از نقطه‌نظر وضعيت آن‌ها در قبال هدف‌هاي ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار مي‌پردازد. در اين بخش اصول پنجگانه‌ا‌ي كه به رويكرد سازمان بين‌المللي كار نسبت به اقدام‌هاي مختلف هويت و جهت مي‌بخش تشريح شده است. توحه به اين اصول براي تمام كنشگراني كه به خاطر ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان تلاش مي‌كنند بسيار ضروري است.

خاطر نشان مي‌شود قرار است پيش‌‌نويس «برنامه‌ي ملي كار شايسته» كه از سوي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تهيه شده در شانزدهمين همايش ملي كار كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 و به صورت سه‌جانبه در تهران برگزار خواهد شد بررسي و تصويب شود. از همين رو، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه نمايندگان خود را جهت شركت در اين همايش معرفي خواهند كرد انتظار مي‌رود آن سند و ساير اسناد مرتبط با تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته را كه در همين شبكه منتشر شده، با دقت مطالعه كنند تا با درك روشن در مورد اين سند مهم ملي تصميم بگيرند.

در ادامه ترجمه‌ي فارسي قسمت سوم كتابچه‌ي راهنماي تدوين برنامه‌ي كشوري كارشايسته كه ويرايش دوم آن از سوي سازمان بين‌المللي كار در سال 2008 منتشر شده تقديم مي‌شود:راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته: مرور كلي (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

13 بهمن 1389
چهار شنبه 2 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

سومين بخش از «راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته» كه در ادامه تقديم مي‌شود، در واقع يك مرور كلي است بر عمومي‌ترين ويژگي‌هاي اين سند‌ها.

خاطر نشان مي‌شود به اين دليل كه قرار است در شانزدهمين همايش ملي كار، كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 با مشاركت نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان در تهران برگزار خواهد شد، سند «برنامه ملي كار شايسته» بررسي و تصويب شود، «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] ترجمه و انتشار اين راهنما را در دستور كار خود قرار داده است.

از رابطان خبري شاكا با تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه از طريق ايميل اين اخبار را دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود اخبار مربوط به برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار و اسناد مربوط به اين همايش را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. از متخصصان نيز درخواست مي‌شود با مقايسه متن ترجمه با اصل سند از راهنمايي مترجم در رفع خطاهاي احتمالي دريغ نورزند.راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته: پيشگفتار (راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته)

13 بهمن 1389
چهار شنبه 2 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

در حاليكه يكي از هدف‌هاي محوري شانزدهمين همايش ملي كار (ده همايش پيش و پنج همايش پس از انقلاب برگزار شده) كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389، با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان، به صورت سه‌جانبه‌، در تهران برگزار خواهد شد، تصويب سند «برنامه ملي كار شايسته» است، كه به همت مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تهيه شده، اين پرسش قابل طرح است كه ارتباط اين سند با آنچه كه از سوي سازمان بين‌المللي كار به عنوان «برنامه‌ كشوري كار شايسته» تعريف شده چيست؟

شبكه اطلاع رساني كارفرماياين ايران در نظر دارد در فرصت باقي مانده تا برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار، ترجمه‌ي برخي از اسناد سازمان بين‌المللي كار در مورد سند برنامه‌ي كشوري كار شايسته‌ را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار دهد تا مسؤلان اين تشكل‌ها - كه نمايندگان آن‌ها در شانزدهمين همايش ملي كار شركت خواهند كرد، بتوانند با درك روشن‌تري نسبت به اصلاح و تصويب سند ملي كار شايسته اقدام كنند.

در ادامه ترجمه‌ي پيشگفتار «راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته» كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، تقديم مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License