به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > بيانيه‌ها

بيانيه‌ها

مقاله هاى اين بخش


وظيفه‌‌ي شركت در احترام به حقوق بشر (بيانيه‌ها)

30 آذر 1389
سه شنبه 21 دسامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه‌ي مشتركي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امور حقوق بشر و كسب و كار تقديم كردند، در چهار بخش تنظيم شده است. بخش دوم اين سند به وظيفه‌ي حكومت در حافظت از حقوق بشر پرداخته است. بخش سوم آن،‌ مسؤليت‌ شركت‌ها براي احترام به حقوق بشر را موبد بررسي قرار داده است. در ادامه ترجمه‌ي فارسي بخش سوم اين سند مهم تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كليد واژه‌ي «حقوق بشر و كسب و كار» به تمام مقالات مربوط به اين موضوع كه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] منتشر شده يا خواهد شد، برچسب شده است. با كليك كردن آن مي‌توانيد تمام مقالات مرتبط به اين موضوع را بيابيد و مرور كنيد. با اين همه لازم به توضيح است كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

ويرايش نهايي اين بيانيه همراه با مقدمه‌ي دبيركل‌هاي سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي روز اول نوامبر 2010 طي نامه‌اي سرگشاده به جان‌راگي تقديم شد. ترجمه‌ي سومين بخش اين سند كه به وظيفه‌ي شركت‌ها در اين زمينه پرداخته ارايه مي‌شود:در بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي به نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل در امور كسب و كار و حقوق بشر مطرح شد:

وظيفه‌ي حكومت در حفاظت از حقوق بشر (بيانيه‌ها)

بيانيه‌ي مشتركي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امور حقوق بشر و كسب و كار تقديم كردند، در چهار بخش تنظيم شده است. بخش دوم اين سند به وظيفه‌ي حكومت در حافظت از حقوق بشر پرداخته است. بخش سوم آن،‌ مسؤليت‌ شركت‌ها براي احترام به حقوق بشر را موبد بررسي قرار داده است. در ادامه ترجمه‌ي فارسي بخش دوم اين سند مهم تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كليد واژه‌ي «حقوق بشر و كسب و كار» به تمام مقالات مربوط به اين موضوع كه در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] منتشر شده يا خواهد شد، برچسب شده است. با كليك كردن آن مي‌توانيد تمام مقالات مرتبط به اين موضوع را بيابيد و مرور كنيد. با اين همه لازم به توضيح است كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

ويرايش نهايي اين بيانيه همراه با مقدمه‌ي دبيركل‌هاي سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي روز اول نوامبر 2010 طي نامه‌اي سرگشاده به جان‌راگي تقديم شد. ترجمه‌ي دومين بخش اين سند كه به وظيفه‌ي حكومت‌ها در اين زمينه پرداخته ارايه مي‌شود:بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي به نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امر كسب و كار و حقوق بشر (بيانيه‌ها)

8 آذر 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان، جان گي كارير دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي و تاداهيرو آسامي دبيركل كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در بيانيه‌ي مشتركي به پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امر كسب و كار و حقوق بشر، نظرات اعضاء سازمان‌هاي متبوع خود را در مورد «اصول راهنماي» ارايه شده از سوي جان راگي ارايه دادند.

خاطر نشان مي‌شود، پيش از اين آنتونيو پنالوزا با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، پيش نويس اين بيانيه‌ را براي آن‌ها ارسال كرده و از آنان خواسته بود تا نظرات خودشان را در اين مورد با وي در ميان بگذارند. «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز متن كامل آن بيانيه را در اختيار علاقمندان قرار داد تا بتوانند نظرات احتمالي خودشان را به آنتونيو پنالوزا منعكس كنند.

خاطر نشان مي‌شود كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

در ادامه، ترجمه‌ي نامه‌ي سه دبيركل به پروفسور جان راگي تقديم مي‌شود. با اين اميد كه مورد توجه كنشگران حقوق بشر در ايران قرار بگيرد:در بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مطرح شد:

اولويت‌هاي كسب و كار در بهبود اشتغال (بيانيه‌ها)

22 آبان 1389
شنبه 13 نوامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه همزمان با نشست سران گروه 20 در سؤل بيانيه‌ي مشتركي منتشر كردند كه يك نسخه از آن در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود:بيانيه‌ي مشترك به نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل در مورد:

اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر (بيانيه‌ها)

15 آبان 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب‌ وكار و صنعت «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه» به نماينده‌ي ويژه دبيركل سامان ملل متحد در كسب و كار و حقوق بشر را براي آن‌ها ارسال كرد و از آنان خواست تا نظرات خودشان را در اين مورد با وي در ميان بگذارند.

خاطر نشان مي‌شود كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا و بيانيه‌ي مشترك در مورد چارچوب «حفاظت، احترام و جبران» است كه قرار است از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل اجرايي شود.نامه‌ي سازمان بين‌المللي كار به سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص انحلال كانون موازي (بيانيه‌ها)

20 مهر 1389
سه شنبه 12 اكتبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

كرن كورئيس قائم‌مقام دپارتمان استانداردهاي بين‌المللي كار و مسؤل كميته‌ي آزادي انجمن با ارسال نامه‌اي به آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كار وصول نامه‌اي از اين سازمان را اعلام كرد. ترجمه‌ي اين نامه به دليل اهميت تاريخي آن در ادامه تقديم كارفرمايان كشور مي‌شود.

گفتني است آنتونيو پنالوزا به پيوست نامه‌ي خود به دبيركل سازمان بين‌المللي كار،‌ ترجمه‌ي انگليسي نامه‌ي جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل سازمان‌‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي را ارسال كرده بود تا در پرونده‌ي مطرح در كميته‌ي آزادي انجمن ضميمه شود.

اصل نامه‌ي آقاي ربيعي خطاب دبيركل سابق كانون عالي موازي نوشته شده بود و طي آن با استناد به احكام قطعي ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي از وي خواسته شده بود كه نسبت به انحلال كانون موازي اقدام كند.

گفتي است كه مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در سال 1385 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل اعلام كرد اما دستگاه قضايي اين حكم و ثبت كانون موازي را غيرقانوني خواند.

با انحلال كانون موازي، انتخابات سراسري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار مي‌شود.

انتظار مي‌رود كارفرمايان كشور بتوانند از طريق اتحاد در اين كانون عالي نسبت به رقع موانع ارتقاء فضاي كسب و كار و توليد ثروت در كشور با جديت اقدام كنند.نامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به دفتر بين‌المللي كار در خصوص انحلال كانون عالي موازي (بيانيه‌ها)

13 مهر 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نامه‌اي خطاب به خوان سوماويا مديركل دفتر بين‌المللي كار درخواست كرد تا ترجمه‌ي رسمي نامه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انحلال كانون عالي موازي در پرونده‌ي مربوطه در كميته‌ي آزادي انجمن ضبط شود.

براي آن دسته از خوانندگان شاكا كه با پيشينه‌ي اين پرونده آشنا نيستند به اختصار بايد گفت كه به دستور مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي (1385) كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منحل شد و با حمايت همان اداره‌ي كل كانوني موازي با عنوان «كانون عالي كارفرمايان ايران»‌ راه‌ افتاد. اما در پي صدور احكام قطعي دادگاه حقوقي تهران و ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن حكم انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نيز انحلال كانون موازي، كه با تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم همزمان شد، مسؤلان وزارت كار براجراي احكام دادگاه اصرار دارند و خواهان انحلال كانون عالي موازي هستند و به تشكل‌هاي كارفرمايي نيز توصيه كرده‌اند در صورت علاقمندي مي‌توانند عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شوند و در مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي كه روز چهارشنه 5 آبان ماه 89 در تهران برگزار مي‌شود شركت كنند.

با اين مقدمه متن ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا به خوان سوماويا در ادامه تقديم مي‌شود. با كليك كردن لينك‌ها مي‌توانيد متن اسناد مورد استناد را نيز مطالعه كنيد.آخرين مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد ايزو 26000 (بيانيه‌ها)

3 مهر 1289
يكشنبه 26 سپتامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ايزو) در حال تدوين «راهنماي مسؤليت اجتماعي» است كه با عنوان «ايزو 26000» شناخته شده است. 83 كشور و از جمله ايران در تدوين اين استاندارد مشاركت دارند. 43 سازمان بين‌المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت، سازمان بين‌المللي كار، اتاق بازرگاني بين‌المللي، سازمان‌‌ همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، ميثاق جهاني سازمان ملل، شفافيت بين‌المللي، شبكه‌بين‌المللي مسؤليت اجتماعي، و سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان نيز در روند تدوين اين استاندارد شركت دارند.

هدف استاندارد ايزو 26000 كمك به سازمان‌هاست تا به توسعه‌ي پايدار مدد برسانند. هدف اين است تا سازمان‌ها، صرف‌ نظر از اندازه و مكان‌ آن‌ها، تشويق شوند تا به وراي مسؤليت‌هاي قانوني خود بپردازند و بپذيرند كه رعايت قانون يك وظيفه‌ي اساسي هر سازمان و بخش اساسي مسؤليت اجتماعي آن‌هاست.

يكي از سازمان‌هاي فعال در روند تدوين اين استاندارد سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و تا كنون با انتشار چند سند نظرات خود را در مورد پيش‌نويس اين استاندارد اعلام كرده است و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران نيز آن‌ها را در اختيار كارفرمايان ايران گذاشته است.

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود ترجمه سندي است با عنوان «مواضع نهايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد ايزو 26000 كه از طريق آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. براي مطالعه‌ي اسناد مربوط به ايزو 26000 اينجا را كليك كنيد و براي رفتن به وب سايت اختصاصي اين استاندارد نيز اينجا را كليك كنيد.تصوير: پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار

مشاوره‌ي بين‌المللي كسب و كار با پروفسور جان راگي: حقوق بشر و كسب و كار (بيانيه‌ها)

13 مرداد 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان با ارسال دعوت‌نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو از آنان دعوت كرد تا در جلسه‌ي مشاوره‌اي كه روز سه‌شنبه 13 مهر ماه 1389 (5 اكتبر 2010) در پاريس برگزار مي‌شود شركت كنند. در اين جلسه پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در «كسب و كار و حقوق» حضور مي‌يابد تا مورد چارچوبي كه با عنوان «حمايت،‌ احترام،‌ جبران» فراهم آورده است توضيح دهد.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران پيش تر بخش‌هايي از گزارش پروفسور جان راگبي را در اين زمينه منتشر كرده است و لينك اين سند در نوسته‌ي زير تقديم شده است.

به اين وسيله ترجمه‌ي دعوت‌ نامه‌ي آنتونيو پنالوزا در اختيار تمام تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار مي‌گيرد و از علاقمندان به شركت در اين جلسه‌ي مشاوره‌اي درخواست مي‌شود با دبيرخانه‌ي كانون عالي تماس بگيرند و يا از طريق صفحه‌ي «تماس» به اين سايت ايميل بزنند. متن دعوتنانمه:گزارش سيصد و هشتمين نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار به روايت سازمان بين المللي كارفرمايان (بيانيه‌ها)

2 تير ماه 1389
چهار شنبه 23 ژوئن 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين المللي كارفرمايان با انتشار بيانيه‌اي در تاريخ 22 ژوئن 2010 (سه شنبه اول تير ماه 1389) گزارشي از سيصد و هشتمين نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار را در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو‌ خود قرار داد. شكايت سازمان بين المللي كارفرمايان به كميته‌ي آزادي انجمن در مورد مداخله‌ در امور داخلي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايي ايران نيز بخشي از اين گزارش را تشكيل مي‌دهد.

در انتهاي اين گزارش كه به شكايت ايالات متحد آمريكا پرداخته به برخي از اصول حقوقي مربوط به آزادي بيان و آزادي انجمن اشاره شده كه براي حقوقدانان و فعالان مدني بايد بسيار جالب باشد.

ترجمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License