به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

حق اعتصاب

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟(2)

يكشنبه 30 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كميته‌ي كارشناسان - نظر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب

دو شنبه 3 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنفرانس س.ب.ك كاربست استانداردهاي كار در 26 كشور را بررسي مي‌كند

جمعه 21 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»

پنج شنبه 20 دسامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت سوم

دو شنبه 11 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنوانسيون 87: حق آزادي انجمن و حمايت از حق سازماندهي به كنوانسيون

جمعه 4 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كنوانسيون‌ 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت چهارم

يكشنبه 24 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارگاه‌هاي آموزش قراردادهاي كمپاني‌ فرامليتي

سه شنبه 10 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مواضع كارفرمايان نسبت به تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»

دو شنبه 2 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟

شنبه 15 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟ (قسمت آخر)

چهار شنبه 23 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در باره حق اعتصاب و سازمان بين‌اللملي كار

سه شنبه 21 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت اول

شنبه 9 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت دوم

سه شنبه 12 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت سوم

يكشنبه 17 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مستدل‌ترین واکنش کارگران در قبال موضع کارفرمایان نسبت به حق اعتصاب

سه شنبه 19 نوامبر 2013

چانه زني دسته جمعي در خدمات دولتي: راهي به پيش

يكشنبه 31 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

نشست سه جانبه در خصوص كنوانسيون شماره 87 و حق اعتصاب

يكشنبه 22 فوريه 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 2. كميته كاربست استانداردها

جمعه 29 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 1. پيشگفتار

دو شنبه 25 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين كنفرانس بين‌المللي كار: موفقيت‌هاي گروه كارفرمايان

دو شنبه 8 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

پنج شنبه 4 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار: اشتغال در شرايط جديد جمعيت شناختي

چهار شنبه 17 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب

سه شنبه 17 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (2)

پنج شنبه 19 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (3)

يكشنبه 22 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (4)

دو شنبه 13 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (قسمت آخر)

سه شنبه 28 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آيا كنوانسيون‌هاي 87 و 98 س.ب.ك حق اعتصاب را به رسميت مي‌شناسند؟

چهار شنبه 12 نوامبر 2014 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آزادي انجمن:‌ بنيادي‌ترين اصل از اصول بنيادين

پنج شنبه 10 مه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

استانداردهاي بين‌المللي كار

شنبه 25 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اعتراض كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار به گزراش كميته كارشناسان

چهار شنبه 12 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87

دو شنبه 26 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

حق اعتصاب

شنبه 8 سپتامبر 2012 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

دبيركل س.ب.كا: اين سند را به نمايندگان دولت خود ارايه دهيد!

دو شنبه 29 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در نشست كارگروه روابط صنعتي س.ب.كا بررسي خواهد شد: اعتصاب غيرقانوني و خدمات اساسي

سه شنبه 6 مه 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

درخواست سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي حمايت از موضع اين سازمان در مورد تفسير حق اعتصاب

پنج شنبه 21 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

دو شنبه 3 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87: تفسيرهاي خارج از متن

شنبه 8 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License