به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

عرف پارلماني

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

عرف پارلماني مجموعه‌ي قواعد حقوقي ناظر برتضميم‌گيري گروهي است. اين كليد واژه به مقالاتي الصاق مي‌شود كه به عرف پارلماني مي‌پردازند.

مقاله ها

پيشنهادها و گام‌هاي پارلماني

دو شنبه 31 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشنهادهاي مربوط به روش‌هاي رأي‌گيري

سه شنبه 11 ژانويه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

«كميته‌ي كل» چيست و با «مجمع» و «كنوانسيون» چه تفاوتي دارد؟

چهار شنبه 20 مه 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

«دستورنامه رابرت» چيست؟

شنبه 1 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

فهرست مطالب كتاب «دستورنامه رابرت»

سه شنبه 13 ژانويه 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

قواعد ناظر بر كميته‌ها

شنبه 4 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

قواعد بازي دموكراسي: پيشنهاد «خلع يد كميته»

شنبه 12 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

قواعد بازي دموكراسي: پيشنهاد روي‌ميزبرداري

يكشنبه 6 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

قواعد بازي دموكراسي: ابطال؛ اصلاح مصوبه

چهار شنبه 9 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

قواعد بازي دموكراسي: تازه‌ سازي پيشنهادها

دو شنبه 21 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

قواعد بازي دموكراسي: حد نصاب

چهار شنبه 23 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

قواعد حاكم بر نوبت دهي در مجمع

جمعه 22 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

قواعد عرف پارلماني: تشكيك آراء

جمعه 7 ژانويه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

كنوانسيون نمايندگان

پنج شنبه 2 آوريل 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

مقامات در سازمان‌هاي انتخابي: روش انتخاب و وظايف آنان

يكشنبه 31 اكتبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

مقدمه‌اي بر رويه‌ي پارلماني: پويايي شنايي رهبري

جمعه 19 مارس 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مي‌رود ميخ آهني در سنگ؟

يكشنبه 6 آوريل 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

مباني تعيين نتايج رأي‌گيري

يكشنبه 8 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني

دو شنبه 6 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني

دو شنبه 20 ژانويه 2014 بوسيله ى داود حسين

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: نصاب در قانون و نصاب در «شبه‌ قانون»

يكشنبه 16 فوريه 2014 بوسيله ى داود حسين

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: اصول زيربنايي قانون پارلمان

دو شنبه 27 ژانويه 2014 بوسيله ى داود حسين

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد

پنج شنبه 6 فوريه 2014 بوسيله ى داود حسين

نمونه‌ي يك اساسنامه‌ي استاندارد

شنبه 28 مارس 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

نمودار تعيين زماني كه پيشنهادهاي فرعي و فوريتي در دستور هستند

پنج شنبه 7 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

چه كساني لايق «جمهوري» هستند؟

چهار شنبه 27 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نشست‌هاي توده‌اي

سه شنبه 14 سپتامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

يك اساسنامه‌ي نمونه براي مؤسسان انجمن‌ها

جمعه 26 فوريه 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

گزارش‌هاي بوردها و كميته‌ها

دو شنبه 13 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشنهاد «تجديدنظر»

شنبه 1 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني - 1

سه شنبه 9 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني: انتقال روند پارلماني به آمريكا (4)

جمعه 2 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني: بازنگري‌هاي بعدي (8)

شنبه 1 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني: تدوين رويه در پارلمان (3)

پنج شنبه 25 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني: خاستگاه‌‌هاي اوليه پارلمان انگليس (2)

جمعه 19 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ پيدايش «رابرتز روولز آو اوردر»(7)

شنبه 24 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ تأثير رابرت (قسمت آخر)

سه شنبه 11 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي كوشينگ (6)

جمعه 16 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي جفرسون (5)

سه شنبه 6 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

آداب مذاكره

چهار شنبه 4 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

انواع تقاضا‌ها و تحقيق‌هاي پارلماني

شنبه 12 فوريه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني:‌ 1. چارت پارلماني

شنبه 10 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 2- راهنماي الكتريكي رويه‌ي پارلماني

پنج شنبه 29 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 3: راهنماي پارلماني

پنج شنبه 2 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 5: راهنماي جيبي قانون پارلماني

شنبه 17 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, ادوين ام. هيزل

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلمان؛ 4: نمايه‌ي پارلماني

چهار شنبه 22 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , جيمز هوارد گور

ادای سهم کعاصکا به شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی و بازنشستگی کشور

دو شنبه 9 نوامبر 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

از سازمان‌هاي انقلابي تا باندهاي قدرت: اصول زيربنايي قانون پارلمان

پنج شنبه 11 ژوئيه 2013 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

اشخاص حقوقي در آشوب محض

شنبه 28 فوريه 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

اصول حاكم بر مذاكره‌پذيري پيشنهادها

جمعه 6 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

بوردها و كميته‌ها:‌ قسمت اول، بوردها

سه شنبه 24 ژوئيه 2012 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

تفكيك موضوع

شنبه 25 دسامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

تعليق قواعد

دو شنبه 8 نوامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

جدول قواعد مربوط به پيشنهادهاي پارلماني

يكشنبه 26 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

در هر زمان يك موضوع

پنج شنبه 9 ژانويه 2014 بوسيله ى داود حسين

رويه‌هاي انضباطي در فعاليت‌هاي انجمني

جمعه 1 مه 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

رويه‌ي رأي‌گيري

جمعه 3 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

روش استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 27 فوريه 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

روش‌ استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 28 مارس 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

روش‌هاي معرفي و انتخاب نامزدها در انجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك

دو شنبه 4 اكتبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

روش‌هاي استاندارد معرفي نامزد در انجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك

پنج شنبه 21 اكتبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

رد بررسي

دو شنبه 15 نوامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

ساير روش‌هاي رأي‌گيري در مجامع تصميم‌ گيري

دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

سازماندهي به كنوانسيون يك انجمن مستقر

دو شنبه 20 آوريل 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

سازماندهي به انجمن‌ دائمي

شنبه 18 سپتامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

شطرنج بازي برره‌اي

شنبه 12 مه 2012 بوسيله ى داود حسين

صورتجلسه و گزارش مقامات در انجمن‌ها و سازمان‌هاي انتخابي

پنج شنبه 4 نوامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

عرف پارلماني در يك نگاه

جمعه 13 مارس 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

عرف پارلماني: پيشنهاد «تجديدنظر»

جمعه 18 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

عرف پارلماني: پيشنهادهاي تأخيري و نامربوط

سه شنبه 22 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت , داود حسين

عرف پارلماني:‌ تقاضاي معافيت از يك وظيفه

جمعه 21 ژانويه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

عرف پارلماني؛ قواعد بازي دموكراسي: بررسي بند بند

جمعه 31 دسامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License