به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

داود حسين

روزنامه‌نگار، نويسنده و مترجم


يك پيام خصوصى براى اين نويسنده بفرستيد


فرستادن پيام

مقاله ها ى اين نويسنده

پيشنهادها و گام‌هاي پارلماني

دو شنبه 31 اكتبر 2011

«دستورنامه رابرت» چيست؟

شنبه 1 دسامبر 2012

فهرست مطالب كتاب «دستورنامه رابرت»

سه شنبه 13 ژانويه 2015

قواعد ناظر بر كميته‌ها

شنبه 4 اوت 2012

قواعد بازي دموكراسي: حد نصاب

چهار شنبه 23 مارس 2011

قواعد حاكم بر مذاكره در مجامع تصميم‌گيري

يكشنبه 1 مه 2011

قواعد حاكم بر نوبت دهي در مجمع

جمعه 22 آوريل 2011

كارفرمايان: سه‌جانبه‌گرايي يا دوجانبه‌گرايي؟

شنبه 28 ژانويه 2012

مي‌رود ميخ آهني در سنگ؟

يكشنبه 6 آوريل 2014

مباني تعيين نتايج رأي‌گيري

يكشنبه 8 مه 2011

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني

دو شنبه 20 ژانويه 2014

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: نصاب در قانون و نصاب در «شبه‌ قانون»

يكشنبه 16 فوريه 2014

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: اصول زيربنايي قانون پارلمان

دو شنبه 27 ژانويه 2014

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: دستورنامه رابرت

سه شنبه 11 مارس 2014

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد

پنج شنبه 6 فوريه 2014

کالبدشکافی یک نمونه از خروار؛ قسمت اول: طرح مسأله

دو شنبه 15 فوريه 2021

گزارش‌هاي بوردها و كميته‌ها

دو شنبه 13 اوت 2012

پيشنهاد «تجديدنظر»

شنبه 1 سپتامبر 2012

پيشگفتار بر عرف پارلماني - 1

سه شنبه 9 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: انتقال روند پارلماني به آمريكا (4)

جمعه 2 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: بازنگري‌هاي بعدي (8)

شنبه 1 اكتبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: تدوين رويه در پارلمان (3)

پنج شنبه 25 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: خاستگاه‌‌هاي اوليه پارلمان انگليس (2)

جمعه 19 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ پيدايش «رابرتز روولز آو اوردر»(7)

شنبه 24 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ تأثير رابرت (قسمت آخر)

سه شنبه 11 اكتبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي كوشينگ (6)

جمعه 16 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي جفرسون (5)

سه شنبه 6 سپتامبر 2011

آداب مذاكره

چهار شنبه 4 مه 2011

انتشار «اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر»

يكشنبه 3 آوريل 2011

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 2- راهنماي الكتريكي رويه‌ي پارلماني

پنج شنبه 29 دسامبر 2011

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 3: راهنماي پارلماني

پنج شنبه 2 فوريه 2012

ابزارهاي كمك آموزشي عرف پارلماني؛ 5: راهنماي جيبي قانون پارلماني

شنبه 17 مارس 2012

از سازمان‌هاي انقلابي تا باندهاي قدرت: اصول زيربنايي قانون پارلمان

پنج شنبه 11 ژوئيه 2013

اشخاص حقوقي در آشوب محض

شنبه 28 فوريه 2015

اصول حاكم بر مذاكره‌پذيري پيشنهادها

جمعه 6 مه 2011

بوردها و كميته‌ها:‌ قسمت اول، بوردها

سه شنبه 24 ژوئيه 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت اول: كد اتيكز چيست؟

شنبه 11 اوت 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي: قسمت پنجم: تازه‌ سازي كد‌هاي اتيكز

شنبه 13 اكتبر 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت نهم: ظهور موضوع‌هاي اجتماعي در بيزينس اتيكز

دو شنبه 18 فوريه 2013

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت هفتم: كد اتيكز به مثابه يك قرارداد اجتماعي

چهار شنبه 19 دسامبر 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت هشتم: تاريخچه‌ي بيزنيس اتيكز در آمريكا

شنبه 19 ژانويه 2013

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت دهم: بيزينس اتيكز در اروپا

چهار شنبه 20 مارس 2013

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت دوم: تفاوت‌هاي بيزينس با پروفشن

شنبه 25 اوت 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت سوم: تاريخچه كد اتيكز

پنج شنبه 6 سپتامبر 2012

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت ششم: كد اتيكز مهندسان

چهار شنبه 7 نوامبر 2012

بيزينس اتيكز:‌ از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت چهارم: نخستين كد اتيكز پزشكي ملي

دو شنبه 17 سپتامبر 2012

بيزينس اتيكز؛ از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت دوازدهم : بررسي تجربه تدوين كد اتيكز براي آموزش پيش دبستاني

پنج شنبه 23 مه 2013

بيزينس اتيكز؛ از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت يازدهم: سهم اروپا؟

جمعه 19 آوريل 2013

بيزينس اتيكز؛ از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي؛ قسمت آخر (سيزدهم) : چگونه كد اتيكز بنويسيم؟

سه شنبه 25 ژوئن 2013

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (1)

دو شنبه 5 دسامبر 2011

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (2)

پنج شنبه 22 دسامبر 2011

تشكل كارفرمايي چيست: ارايه‌ي توصيه سياسي به سياست‌ گذاران

يكشنبه 8 مه 2011

تشكل كارفرمايي چيست: عضو-‌پرست بودن!

چهار شنبه 18 مه 2011

تشكل‌هاي كارفرمايي: نگاهي به آينده؛ قسمت اول: ديباچه

شنبه 11 فوريه 2012

تشكل‌هاي كارفرمايي؛ نگاهي به آينده: قسمت دوم

دو شنبه 5 مارس 2012

جدول قواعد مربوط به پيشنهادهاي پارلماني

يكشنبه 26 ژوئن 2011

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء

سه شنبه 6 مارس 2012

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

يكشنبه 12 فوريه 2012

در هر زمان يك موضوع

پنج شنبه 9 ژانويه 2014

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: متناقضن‌نماهاي ايجاد درآمد

دو شنبه 27 فوريه 2012

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم:‌تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي

شنبه 4 فوريه 2012

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت

چهار شنبه 11 ژانويه 2012

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت (قسمت دوم)

چهار شنبه 25 ژانويه 2012

رويه‌ي رأي‌گيري

جمعه 3 ژوئن 2011

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 9 فوريه 2012

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت اول:‌ ديباچه

يكشنبه 4 دسامبر 2011

ساير روش‌هاي رأي‌گيري در مجامع تصميم‌ گيري

دو شنبه 4 ژوئيه 2011

شطرنج بازي برره‌اي

شنبه 12 مه 2012

عرف پارلماني: پيشنهادهاي تأخيري و نامربوط

سه شنبه 22 مارس 2011
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 493524

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License