به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

International Organisation of Employers : http://www.ioe-emp.org

يك پيام خصوصى براى اين نويسنده بفرستيد


فرستادن پيام

مقاله ها ى اين نويسنده

«وضعيت در سرزمين‌هاي عربي اشغالي»

چهار شنبه 26 مه 2010

توان خريد

چهار شنبه 20 آوريل 2011

ريو + 20

يكشنبه 20 مه 2012

سياست س.ب.كا در خصوص تقويت اقتصادي زنان

دو شنبه 15 دسامبر 2014

«ايزو 26000» چيست؟

شنبه 22 سپتامبر 2012

فراخوان كسب و كار از گروه 20 براي افزايش شغل

سه شنبه 20 آوريل 2010

فراخوان و دستوركار نشست كارگروه س‌ب‌كا در خصوص روابط صنعتي

سه شنبه 17 مارس 2015

فراخوان آي.او.اي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي مشاركت در تدوين كارنقشه‌ سال 2009

جمعه 27 فوريه 2009

فراخوان از بنگاه‌هاي ايراني براي شركت در نهمين نشست شبكه ايمني و بهداشت كار جهاني

جمعه 22 فوريه 2013

فراخوان س.ب.كا از كارفرمايان براي اظهار نظر در خصوص گزارش موقت كارگروه حقوق بشر و كسب و كار

سه شنبه 20 اوت 2013

كف حمايت اجتماعي: نقش سازمان جهاني بهداشت

سه شنبه 29 مارس 2011

كف حمايت اجتماعي: نقش شركاي اجتماعي

سه شنبه 19 آوريل 2011

كف حمايت اجتماعي:‌ نقش سازمان بين‌المللي كار

پنج شنبه 17 مارس 2011

كليات مسائل مربوط به كف حمايت اجتماعي

پنج شنبه 22 سپتامبر 2011

كميته‌ي كارشناسان - نظر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب

دو شنبه 3 اكتبر 2011

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»

پنج شنبه 20 دسامبر 2012

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت دوم

پنج شنبه 3 ژانويه 2013

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت سوم

دو شنبه 11 فوريه 2013

كنوانسيون‌ 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت چهارم

يكشنبه 24 فوريه 2013

كارفرمايان و روز جهاني حقوق بشر

دو شنبه 15 دسامبر 2014

كارنقشه‌ي سال 2010 سازمان بين مللي كارفرمايان

سه شنبه 9 فوريه 2010

كارنقشه‌ي سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان براي سال 2011: مسؤليت اجتماعي شركت

يكشنبه 27 مارس 2011

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: روابط صنعتي جهاني

سه شنبه 19 آوريل 2011

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس

يكشنبه 20 مارس 2011

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013

چهار شنبه 16 ژانويه 2013

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء

يكشنبه 27 فوريه 2011

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: توسعه‌ي بنگاه

سه شنبه 8 مارس 2011

كارگروه سياستگذاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار: تحرك فرامرزي مهارت‌ها

دو شنبه 3 مارس 2014

كارشايسته: روش عملياتي كردن آن

پنج شنبه 10 فوريه 2011

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: كليات

سه شنبه 8 مارس 2011

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مجموعه‌ي اساسي از حقوق اجتماعي

شنبه 12 مارس 2011

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مشاركت ساير آژانس‌هاي بين‌المللي

چهار شنبه 13 آوريل 2011

مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اجلاس 323 هيأت مديره س‌ب‌ك براي كارفرمايان

چهار شنبه 11 مارس 2015

مواضع كارفرمايي در قبال «كارشايسته»

سه شنبه 15 فوريه 2011

مواضع كارفرمايان در خصوص «كنوانسيون حقوق كودك» و كسب و كار

سه شنبه 17 ژوئيه 2012

موضع كارفرمايان در قبال «مسؤليت اجتماعي بنگاه»

شنبه 2 فوريه 2013

موضع كارفرمايان در باره حق اعتصاب و سازمان بين‌اللملي كار

سه شنبه 21 اوت 2012

موضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار

سه شنبه 16 دسامبر 2014

متن نهايي كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010

دو شنبه 31 مه 2010

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت اول

شنبه 9 ژوئن 2012

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت دوم

سه شنبه 12 ژوئن 2012

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت سوم

يكشنبه 17 ژوئن 2012

مخالفت با انتخاب گزارشگر ويژه‌ براي حقوق بشر و كسب و كار

يكشنبه 29 مه 2011

مخالفت با تدوين استاندارد نظام مديريت بهداشت و ايمني شغلي

سه شنبه 16 آوريل 2013

مرور دستوركار يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار

سه شنبه 24 مه 2011

مسؤليت اجتماعي بنگاه و سوءاستفاده از «ايزو 26000»

جمعه 16 نوامبر 2012

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 1. مقدمه

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 3 - حمايت اجتماعي

شنبه 22 اكتبر 2011

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار:‌ 2 - شغل آفريني

چهار شنبه 5 اكتبر 2011

مشاوره پيرامون ابتكار ملل متحد: كاسبي در خدمت حكومت قانون

يكشنبه 8 مارس 2015

مصوبات هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پنج شنبه 5 اوت 2010

نقش كارفرمايان در نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت شغلي

پنج شنبه 1 سپتامبر 2011

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز

چهار شنبه 25 ژوئيه 2012

نگاهي به دستور كار شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان

جمعه 28 مه 2010

نامه س.ب.کا در خصوص رسیدگی به شکایت ها در کمیته کاربست استانداردها

سه شنبه 13 مه 2014

نامه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي عضو

شنبه 29 مه 2010

چشم انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار(1)

يكشنبه 9 اكتبر 2011

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين المللي كار: اولويت‌هاي اجرايي (قسمت آخر)

شنبه 3 دسامبر 2011

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار: اولويت‌هاي سياسي (2)

پنج شنبه 20 اكتبر 2011

چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015

دو شنبه 28 ژانويه 2013

نشست جهاني براي مواجهه با بحران بازار كار

سه شنبه 17 مارس 2009

نشست سه جانبه در خصوص كنوانسيون شماره 87 و حق اعتصاب

يكشنبه 22 فوريه 2015

نشست شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان؛ قسمت اول: فعاليت‌هاي سازمان

پنج شنبه 4 اكتبر 2012

نطر كارفرمايان در مورد شكل‌هاي انعطاف پذير كار : چكيده مقاله

جمعه 31 ژانويه 2014

نطرخواهي در خصوص گزارش سازمان بين‌المللي كار در باره مذاكره در خصوص اشتغال

پنج شنبه 10 آوريل 2014

نطرخواهي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص گزارش سازمان بين‌المللي كار به كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص مذاكره كار اجباري

جمعه 11 آوريل 2014

نظرات خودتان را در مورد اجراي كنوانسيون‌ها به كارشناسان سازمان بين‌المللي كار منعكس كنيد

جمعه 26 ژوئيه 2013

نظرخواهي در خصوص بيانيه اعلام موضع س.ب.كا در خصوص نابرابري‌هاي درآمدي

شنبه 26 آوريل 2014

نظرخواهي س.ب.كا در خصوص جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي س.ب. ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

شنبه 12 آوريل 2014

هم‌ انديشي جهاني در خصوص اثرات بحران اقتصاد جهاني بر صنايع هوانوردي كشوري

چهار شنبه 12 سپتامبر 2012

وظيفه‌‌ي شركت در احترام به حقوق بشر

سه شنبه 21 دسامبر 2010

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 2. كميته كاربست استانداردها

جمعه 29 ژوئن 2012

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 3. توصيه‌نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي

جمعه 6 ژوئيه 2012

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 4.بحران اشتغال جوانان

پنج شنبه 12 ژوئيه 2012

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 6. آخرين قسمت

دو شنبه 6 اوت 2012

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 1. پيشگفتار

دو شنبه 25 ژوئن 2012

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 5. بحث مكرر در مورد هدف راهبردي اصول و حقوق بنايدين در كار

چهار شنبه 1 اوت 2012

گفتگوي جهاني در مورد اجراي كنوانسيون كار ماهيگيري برگزار خواهد شد

شنبه 26 ژانويه 2013

گزارش دبيركل به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو

يكشنبه 25 اوت 2013

گزارش س.ب.كا از 321 امين نشست هيأت مديره س.ب.ك

شنبه 12 ژوئيه 2014

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين كنفرانس بين‌المللي كار: موفقيت‌هاي گروه كارفرمايان

دو شنبه 8 ژوئيه 2013

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

پنج شنبه 4 ژوئيه 2013

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار: اشتغال در شرايط جديد جمعيت شناختي

چهار شنبه 17 ژوئيه 2013

گزارش سومین نشست کارگروه روابط صنعتی س.ب.کا در خصوص اعتصاب

شنبه 17 مه 2014

گزارش سيصد و هشتمين نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار به روايت سازمان بين المللي كارفرمايان

چهار شنبه 23 ژوئن 2010

گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد نشست آتي سران گروه 20 در سؤل

دو شنبه 20 سپتامبر 2010

پيش‌نويس بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص نابرابري درآمدي

جمعه 2 مه 2014

پيش‌نويس صفر براي اجنداي توسعه پايدار پسا2015

چهار شنبه 9 ژوئيه 2014

پيشنهادهاي گروه كارفرمايان براي اصلاح ساختاري «مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار»

جمعه 25 ژانويه 2013

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (1)

يكشنبه 25 سپتامبر 2011

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: (2)

شنبه 8 اكتبر 2011

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: اصول راهنما براي بسط تأمين اجتماعي (قسمت آخر)

پنج شنبه 27 اكتبر 2011

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي (3)

يكشنبه 16 اكتبر 2011

پرسشنامه‌هاي «دهه آموزش براي توسعه پايدار ملل متحد» را تكميل و ارسال كنيم!

جمعه 8 فوريه 2013

آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 نوامبر 2012

آخرين مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد ايزو 26000

يكشنبه 26 سپتامبر 2010

اقتصاد سبز شغل‌هاي سبز

چهار شنبه 8 اوت 2012

الگويي براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني

سه شنبه 22 فوريه 2011

اولويت‌هاي كسب و كار در بهبود اشتغال

شنبه 13 نوامبر 2010

ايمني و بهداشت شغلي و جمعيت

يكشنبه 14 سپتامبر 2014

اجراي اصول راهنماي ملل متحد: نظر خواهي براي كمك به دولت‌ها در تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقدام ملي

دو شنبه 14 ژوئيه 2014

اخرين اخبار در مورد تدوين ايزوي مديريت بهداشت و ايمني شغلي

چهار شنبه 23 ژوئيه 2014

ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت چهارم:‌ تجربه نروژ

شنبه 13 آوريل 2013

ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت دوم: تجربه آلمان

دو شنبه 25 فوريه 2013

ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي: تجربه بنگلادش

پنج شنبه 14 فوريه 2013

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

يكشنبه 9 مارس 2014

استقبال سازمان بين‌المللي كارفرمايان از بازتأكيد سازمان بين‌المللي كار بر اصول و حقوق بنيادين در كار

چهار شنبه 11 ژوئيه 2012

استانداردهاي بين‌المللي كار

شنبه 25 فوريه 2012

اشتغال جوانان

چهار شنبه 2 مه 2012

اصلاحات ساختاري مستلزم تداوم حمايت از اعتماد كسب و كار به ايجاد شغل است

پنج شنبه 13 دسامبر 2012

اعلام موضع س.ب.كا در خصوص قطعنامه اكوادر در خصوص حقوق بشر و كسب و كار

چهار شنبه 2 ژوئيه 2014

اعتراض كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار به گزراش كميته كارشناسان

چهار شنبه 12 ژوئن 2013

اعتراض س.ب.كا به تعطيل اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سوازيلند

دو شنبه 20 اكتبر 2014

اعزام هيأت عالي رتبه به ونزوئلا براي بازرسي حملات به بخش خصوصي

پنج شنبه 7 آوريل 2011

بنگاه‌‌آفريني پايدار و توسعه براي افزايش شغل‌ آفريني و مشاركت بازار كار حياتي هستند

شنبه 16 آوريل 2011

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20

پنج شنبه 27 ژوئن 2013

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20 : قسمت دوم

يكشنبه 14 ژوئيه 2013

بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87

دو شنبه 26 اوت 2013

بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كسب‌وكار در مورد گزارش دبيركل ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر و نظام ملل متحد

پنج شنبه 5 آوريل 2012

بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد: بهبود اقتصادي و اشتغال

چهار شنبه 18 فوريه 2009

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

جمعه 27 مه 2011

بازنگري در اولويت‌ها، ساختار و سازماندهي سازمان بين المللي كارفرمايان

جمعه 28 مه 2010

بر نقش بخش خصوصي در ايجاد شغل و رفع فقر در «هدف‌هاي توسعه هزاره»‌ تأكيد كنيد

دو شنبه 20 مه 2013

برگه اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «دستوركار توسعه‌ جهاني»

يكشنبه 28 اكتبر 2012

برگه‌ي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «كسب و كار و حقوق بشر»

سه شنبه 17 ژانويه 2012

تكليف دولت‌هاي كشورهاي عضو س.ب.ك براي ارايه يك نسخه از گزارش‌هاي خود به سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايي و كارگري

چهار شنبه 3 ژوئيه 2013

توافق الزام‌آور «كسب و كار و حقوق بشرِ» ملل متحد

دو شنبه 20 ژوئيه 2015

توافقنامه‌هاي بين‌ المللي پايه

يكشنبه 15 دسامبر 2013

تأكيد س‌ب‌كا در بهره‌گيري تشكل‌هاي ملي كارفرمايي از نتايج گزارش بانك جهاني در خصوص «راه‌اندازي كسب و كار»

دو شنبه 26 ژانويه 2015

تدارك حضور در يكصدمين كنفرانس بين‌ المللي كار

دو شنبه 2 مه 2011

تشويق تشكل‌هاي كارفرمايي به اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي دولت به سازمان بين‌المللي كار

شنبه 16 ژوئيه 2011

تعريف جزء دوم مفهوم كف حمايت اجتماعي: سطح كالاها و خدمات اجتماعي

دو شنبه 14 مارس 2011

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: فهرست مطالب

شنبه 14 مارس 2009

حمايت كارفرمايان از مواضع رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه

سه شنبه 19 ژوئن 2012

حمایت دبیرکل س.ب.کا از موضع جان راگی نسبت به طرح پیشنهادی اکوادور برای رعایت حقوق بشر در کسب و کار

چهار شنبه 14 مه 2014

خبرنامه مسؤليت اجتماعي بنگاه منتشر شد

شنبه 28 دسامبر 2013

دولت‌هاي گروه بيست بايد براي انعطاف‌پذيري بازار كار به اصلاحات ساختاري بپردازند!

چهار شنبه 10 سپتامبر 2014

دومين دوره آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 اوت 2013

در نشست كارگروه روابط صنعتي س.ب.كا بررسي خواهد شد: اعتصاب غيرقانوني و خدمات اساسي

سه شنبه 6 مه 2014

در نظر خواهي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص تمركز فعاليت‌هاي سازمان بين‌‌المللي كار مشاركت كنيد

سه شنبه 2 اكتبر 2012

در نظرسنجي در خصوص «استانداردهاي حقوق بشر در صنعت حسابرسي» مشاركت كنيد

پنج شنبه 16 مه 2013

در يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: گزارش جهاني

دو شنبه 4 ژوئيه 2011

در يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت؟

پنج شنبه 30 ژوئن 2011

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: كار شايسته براي كارگران خانگي (3)

سه شنبه 2 اوت 2011

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: مديريت كار و بازرسي كار (5)

جمعه 2 سپتامبر 2011

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: هدف راهبردي حمايت اجتماعي (4)

پنج شنبه 11 اوت 2011

در پيمايش س.ب.كا براي الزام‌هاي ايمني و بهداشت كار در كمپاني‌ها شركت كنيد!

سه شنبه 2 ژوئيه 2013

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد

پنج شنبه 3 فوريه 2011

در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت اول - مقدمه

شنبه 19 ژوئيه 2014

در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت دوم؛ ملاحظات اساسي

شنبه 26 ژوئيه 2014

در تدوین برنامه اقدامات بخشی سازمان بین المللی کار برای سال های 2016 تا 2017 مشارکت کنید

پنج شنبه 15 مه 2014

درخواست معرفي نماينده كارفرمايان براي شركت در نشست سه‌جانبه در خصوص مهاجرت نيروي كار

چهار شنبه 7 اوت 2013

دستور كار نشست بين‌المللي كارفرمايان

سه شنبه 24 آوريل 2012

دستوركار اجلاس شوراي عمومي س.ب.كا

چهار شنبه 1 مه 2013

دستاوردهاي كارفرمايان در نهمين نشست منطقه‌اي اروپا و آسياي مركزي

شنبه 4 مه 2013

دعوت از 30 نماينده‌ي كارفرما و كارگر براي شركت در نشست سه جانبه‌ي ترويج گفتگوي اجتماعي در صنايع شيميايي و دارويي

شنبه 16 ژوئيه 2011

دعوت از كارشناسان كارفرما براي نشست س‌ب‌ك در خصوص توسعه پايدار، كار شايسته و شغل‌هاي سبز

يكشنبه 12 ژوئيه 2015

دعوت از كعاصكا براي معرفي نماينده كارفرمايان در نشست منطقه‌اي «زنان در كاسبي و مديريت»

پنج شنبه 31 ژانويه 2013

دعوت از اعضاي س‌ب‌كا براي شركت در كارگروه سياست اشتغال

دو شنبه 12 ژانويه 2015

دعوت به كارگروه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» و «كسب و كار و حقوق بشر» س.ب.كا

سه شنبه 3 سپتامبر 2013

دعوت به حمايت از س.ب.كا و كاكا در بيستمين كنگره جهاني بهداشت و ايمني شغلي در كار

دو شنبه 29 آوريل 2013

دعوت س.ب.كا از تشكل‌هاي كارفرمايي به مشاركت در بررسي نظامند ايزو 26000

يكشنبه 3 نوامبر 2013

دعوت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كمپاني‌ها براي ارتقاء نظام‌هاي شاگردي

چهار شنبه 30 ژانويه 2013

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

يكشنبه 15 مارس 2009

راه‌اندازي بخش «بحران جهاني اشتغال» در وب سايت «آي.او.اي»

چهار شنبه 29 آوريل 2009

راهنماي كارفرمايان در خصوص توصيه نامه 202سازمان بين‌المللي كار

چهار شنبه 5 سپتامبر 2012

راهنماي كارفرمايان:‌ كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي؛ قسمت اول

شنبه 18 فوريه 2012

راهنماي كارفرمايان:‌ كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي؛ قسمت دوم، اصول كار با دولت‌ها

يكشنبه 11 مارس 2012

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

دو شنبه 3 ژوئن 2013

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87: تفسيرهاي خارج از متن

شنبه 8 ژوئن 2013

راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد مديريت كار و بازرسي كار

شنبه 30 ژوئيه 2011

راهنمایی کارفرمایی در خصوص گزارش مدیرکل س.ب.ک پیرامون اجرای برنامه 2012 تا 2013

يكشنبه 1 ژوئن 2014

س.ب.كا منتشر كرد: فهم نابرابري درآمدي

شنبه 1 نوامبر 2014

سومين شماره خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» منتشر شد

شنبه 10 نوامبر 2012

سازوكارهايي براي حفظ كاركنان

شنبه 14 فوريه 2009

شغل و رشد: ارتباط‌ها و چالش‌ها

شنبه 14 مه 2016

طرح ايزو براي استاندارد نظام‌هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي

دو شنبه 5 مه 2014

طرح س.ب.كا براي افزايش درآمد:‌ كمپاني‌هاي شريك س.ب.كا

چهار شنبه 29 مه 2013

عملكرد دولت‌هاي خود را به س.ب.ك گزارش كنيد!

يكشنبه 29 ژوئن 2014

عناصر كليدي كيفيت در نظام‌هاي شاگردي

دو شنبه 27 مه 2013
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License