به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013

27 دي 1391
چهار شنبه 16 ژانويه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) طي نامه‌اي به فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، كارنقشه‌ي اين سازمان براي سال 2013 را ارايه داده است. اين كارنقشه بر اساس برنامه‌ي راهبردي 5 ساله‌ي اين سازمان تدوين شده كه در سال 2009 به تصويب هيأت مديره سازمان رسيده است.

همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، اين كارنقشه در دو صفحه خلاصه شده است و تمام كارهايي را كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد در طول سال 2013 انجام دهد،‌ حول سه هدف راهبردي دسته بندي كرده است. تمام اين فعاليت‌ها در جدولي سه ستوني تشريح شده است. در ستون اول، فرايند هدف توصيف شده است. در ستون دوم، كارهايي كه بايد انجام شود تشريح شده است و در ستون سوم نيز نتايجي كه بايد به دست بيايد بيان شده است.

به نظر مي‌رسد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي نيز با كمي تأمل و هم‌ انديشي خواهند توانست كارنقشه‌ي خود براي سال 1392 را با توجه به تجربه سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين و منتشر كنند تا بتوانند در پايان سال به يك جمع‌ بندي واقع‌ بينانه برسند كه كجا بوند؟ قرار بود به كجا بروند؟ و آيا به جايي كه مي‌خواستند رسيدند يا درجا زدند يا سر از تركستان به در آوردند؟

علاقمندان به متن انگليسي اين كارنقشه مي‌توانند اينجا را كليك كنند. اسناد مربوط به برنامه استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز اينجا در دسترس است. اما برگردان كارنقشه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013:

كارنقشه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013

هدف راهبردي اول: پيشبرد دستوركار سياسي سازمان در سطح بين‌المللي
فرايند هدف (چگونه)فعاليت هدف (چه‌چيز)دستاورد هدف
بيان، عرضه و نشر مواضع سياسي اجتماعي و كاري سازمان بين‌الملللي كارفرمايان، به ويژه در عرصه‌هاي زير:
- كاسبي و حقوق بشر
 • كار كودك
 • فساد
 • مسؤليت اجتماعي بنگاه
 • تنوع/تبعيض
 • اشتغال
 • محيط زيست، تغيير آب و هوا و پايداري
 • كار اجباري
 • جهاني سازي
 • اچ.آي.وي/ايدز
 • اقتصاد غيررسمي
 • روابط جهاني صنعتي
 • استانداردهاي بين‌المللي كار
 • مديريت كار و بازرسي كار
 • مهاجرت
 • ايمني و بهداشت كار
 • مهارت‌ها و آموزش
 • بنگاه‌هاي كوچك و مت
 • گفتگوي اجتماعي
 • تأمين اجتماعي
 • گزارش‌دهي پايداري
 • اشتغال زنان/چنسيت
 • اشتغال جوانان
  - ايجاد اتحاد‌هاي جديد و تقويت اتحادهاي موجود با سازمان‌هاي كارفرمايي منطقه‌اي و بخشي، و ديگران، در عرصه‌هاي منافع متشرك
  - مشاركت با اتحاديه‌هاي كارگري و جامعه مدني هرجا كه مناسب باشد
نشست‌ها، مشاوره‌ها، مشاركت‌ها، فعاليت‌هاي مشترك (بنا به مورد) براي ترويج مواضع در:
 • سازمان بين‌المللي كار
  - مديركل سازمان بين‌المللي كار، هيأت مديره و دفتر
  - كنفرانس بين‌المللي كار
  - فعاليت‌هاي بخشي سازمان بين‌المللي كار
  - مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار
 • هم‌انديشي‌هاي مسؤليت اجتماعي بنگاه/كسبه و حقوق بشر
  - دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر ملل متحد
  - كارگروه ملل متحد در خصوص كاسبي و حقوق بشر
  - كميته ملل متحد در خصصو حقوق كودك
  - پروژه‌ راهنمايي بخشي اتحاديه اروپا
  - ميثاق چهاني
  - ايزو
  - اتحاد عليه قاچاق انسان
  - يونيسف
 • سازمان‌هاي نمايدگي كاسبي
  - كاسبي آفريقا
  - كميته مشاوره صنعت و كسب و كار/سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه
  - بيزينس يوروپ
  - اتاق بين‌المللي بازرگاني
  - مجمع جهاني اقتصاد
  - فدراسيون بين‌المللي زنان كاسب و حرفه‌اي
 • آژانس‌هاي ملل متحد، بين‌المللي و چندجانبه
  - گ 20
  - پروژه آسيا - اروپا
  - بانك جهاني
  - سازمان جهاني بهداشت
  - برنامه مشترك ملل متحد براي اچ.آي.وي/ايدز
  - برنامه توسعه ملل متحد
  - برنامه محيط زيست ملل متحد
  - سازمان بين‌المللي مهاجرت
  - سازمان جهاني تجارت
 • سازمان‌هاي بخشي
 • فدراسيون اتحاديه كارگري جهاني/اتحاد جهاني فدراسيون‌ها
 • هم‌انديشي‌هاي رسانه‌اي/افكار عمومي/ و از اين قبيل در صورت تناسب
 • به دنبال اين فعاليت‌ها، پيشبرد در هدف‌هاي زير صورت مي‌گيرد:

  هم سخنان مواضع سياسي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را بهتر درك كردند و در كار، برنامه و فعاليت‌هاي خودشان، به ويژه در عرصه‌هايي كه منافع مشترك وجود دارد، آن‌ها را به حساب آوردند.

  پيام‌هاي سياست سازمان بين‌المللي كارفرمايان بيشتر به چشم ‌آيد و جذب شود.

  اصلاح كنفرانس بين‌المللي كار و هيأت مديره توقعات كارفرمايان را تأمين كند.

  تحقق چشم‌انداز كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار.

  يك موضوع مشترك كارفرمايي/كارگري در عرصه‌هاي منافع مشترك مانند اچ.آي.وي/ايدز و سلامتي در محيط كار، اشتغال جوانان، مسائل ايمني بخشي، و از اين قبيل حاصل مي‌شود.

  بخش خصوصي و سازمان‌هاي نماينده‌ي آن به مثابه كمك‌ كنندگان كليدي در تصميم‌ سازي، نيز به مثابه بازيگران اقتصادي و اجتماعي توسعه و اشتغال، در تمام سطوح، از سوي ملل متحد، ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، دولت‌ها، هم‌انديشي‌هاي بين‌المللي، آژانس‌هاي فعال در نظام چندجانبه، ان.جي.او‌هاي سطح بالا، به رسميت شناخه مي‌شوند، و براي شركت در گفتگو‌هاي عالي رتبه دعوت مي‌شوند، خيلي مرتب مورد مشورت قرار مي‌گيرند، و رسانه نقطه‌ نظرات و چشم‌ادازهاي آنان و كمكشان به جامعه را به شيوه‌اي مثبت‌تر منععكس مي‌كند.

  مساعدت سازمان بين‌المللي كارفرمايان در حفظ تجارت آزاد و اقتصاد بازار، و ايجاد فضايي سازنده براي بنگاه‌هاي رقابتي و پايدار، و ايجاد اشتغل، به نحو گسترده‌تر و اثربخش‌تر منتقل و درك مي‌شود.

  يك صداي جهاني قوي و متحد كسب و كار از طريق مشاركت‌ها و اتحادها، و موضع‌نامه‌هاي مشترك، از سوي سازمن‌هاي هم فكر در خصوص هدف‌هاي سياستي متشرك شنيده مي‌شود،.

  هدف‌ راهبردي دوم: تقويت و حمايت از سازمان‌هاي عضو در نمايندگي از منافع و اولويت‌هاي كسب و كار
  فرايند هدف (چگونه)فعاليت هدف (چه‌چيز)دستاورد هدف
  تهيه موضع‌نامه‌ها و راهنماهاي محققانه در خصوص عرصه‌هاي سياستي مهم كه در زير هدف راهبردي اول فهرست شده‌اند اقلام به موقع و موضوعي براي استفاده در رايزني‌ها فدراسيون‌هاي عضو به تخصص و استعدادي مجهز شوند كه در اولويت‌هاي سياستي يك هم سخن كارآمد شوند
  همكاري با نايب رئيسان و سازمان‌هاي كارفرمايي منطقه‌اي براي شناسايي نيازهاي اعضا و پاسخ به آن‌ها نشست‌هاي منطقه‌اي (سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان) در خصوص موضوع‌هاي اختصاصي با دستوركار متمركز روي آن منطقه نيازهاي منطقه‌اي اعضاء تأمين مي‌شود، چشم‌اندازها و اولويت‌هاي اعضاء در موضوع‌نامه‌ها و در وب‌گاه‌ به خوبي بازتاب مي‌يابد.
  مشترك‌سازي كارنقشه‌ها و حفظ ارتباط روزانه با اقدام/كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار ترتيبات كاري روشن با اقدام/كافرمايي براي تضمين بهترين سطح همكاري و ارايه خدمات به سازمان‌هاي كارفرمايي نيازهاي فني اعضاء تأمين مي‌شود. چشم‌انداز اعضاء در سازمان بين‌المللي كار درك شده و از سوي اقدام/كارفرمايي مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
  سازماندهي فرصت‌ها (مجازي و واقعي) براي اعضاء جهت تبادل نظرات، اقلام، چشم‌اندازها در مورد موضوع‌هاي مورد نظرو براي شبكه‌سازي. وب‌ گاه جديد. مشاوره‌ و كارگروه مجازي در خصوص موضوع‌هاي مورد نظر وب گاه فرصت‌هاي برگزاري وبينار، فرصت‌هاي شبكه‌سازي، اشتراك‌گذاري اسناد را فراهم مي‌آورد و از سوي اعضاء بر مبناي روزانه مشاوره مي‌شود.
  تشويق و حمايت از اعضاء مأموريت‌هايي به كشورهاي خاص در حد ممكن بنا به درخواست اعضاء در وضعيت‌هاي بحراني خاص همبستگي و حمايت عملي كل سازمان بين‌المللي كارفرمايان را تحربه مي‌كنند.
  هدف راهبردي سوم: درهمكاري سازمان‌هاي كارفرمايي عضو، حمايت از بنگاه و سازمان‌هاي بخشي تا در يك فضاي جهاني با موفقيت عمل كنند
  فرايند هدف (چگونه)فعاليت هدف (چه‌چيز)دستاورد هدف
  با تمركز به عرصه‌هاي زير با منافع خاص براي كسب و كار
  • كسب و كار و حقوق بشر
  • مسؤليت اجتماعي بنگاه
  • روابط صنعتي جهاني
  • ايمني و بهداشت كار

  توضيح و توزيع اقلام پروشي و اجراي سخنراني‌ها

  توضيح و توزيع اقلام راهنماي محققانه

  سازماندهي‌ به هم‌انديشي‌هاي چندمليتي در خصوص موضوع‌هاي مسؤليت اجتماعي بنگاه

  سازمادهي به هم‌انديشي‌هاي چندمليتي و فدراسيون‌هاي عضو در خصوص ايمني و بهداشت كار و روابط صنعتي

  طراحي و اجراي وبينارها

  ارايه خدمات مشاوره‌اي به كمپاني‌ها از طريق اعضاء و براساس درخواست

  تأليف و توزيع خبرنامه‌هاي موضوعي اختصاصي، مثلاً در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه

  نشست‌ها، اجلاس‌ها و وبينارهاي پرورشي

  برگه‌هاي اطلاعاتي براي كسب كار

  توسعه‌ي جاري وب گاه جديد

  هم‌انديشي‌هاي غيرعلني براي تبادل بهترين تجربه در نوع خود

  توسعه شكبه روابط صنعتي جهاني

  توسعه شبكه ايمني و بهداشت كار

  هشدارهاي ايميلي منظم، به موقع و موضوعي و ديگر مكاتبات به اعضاء در خصوص موضوع هاي جالب براي كسب و كار

  بولتن خبري ماهانه با لينك به وب‌‌گاه

  ايجاد هم‌انديشي‌هاي جديد براي بخش‌ و كمپاني‌ اعضاء و نيز ارايه خدمات سفارشي بنا به درخواست

  بنگاه‌ها مطلع و مجهز هستند تا آخرين گرايش‌ها،‌ توسعه‌ها و راهبردها را در اين عرصه‌ها، و ساير عرصه‌هايي كه بروز مي‌يابند، و بر فضاي عملياتي جهاني تأثير مي‌گذارند با موفقيت مديريت كنند.

  ارايه‌ي خدمات فدراسيون‌هاي عضو به بنگاه‌ها ارتقاء مي‌يابد.


  پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 158 / 420731

   پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك  پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك  پيگيرى فعاليت سايت كارنقشه 2013   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

  سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

  Creative Commons License