به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
موضع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در خصوص:

حق اعتصاب

18 شهريور 1391

اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع: حق اعتصاب

پس از سلام؛

همانگونه كه مستحضريد در بسياري از كشورها، حق اعتصاب بعنوان يك حق ملي برسميت شناخته مي‌شود. اما در سطح بين‌المللي مقاوله‌نامه‌اي از سوي سازمان بين‌المللي كار وجود ندارد كه به روشني ناظر بر حق اعتصاب باشد. بدون توجه به سكوت مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار در خصوص اين مسأله، حق اعتصاب همچنان توسط كميته كارشناسان در تعبير آنان از مقاوله نامه شماره 87 تفسير خواهد شد، كه آزادي انجمن را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد.

زمانيكه مقاوله نامه شماره 87 ازادي انجمن‌هاي جهت تصويب مورد بحث و بررسي قرار گرفت، موضوع حق اعتصاب پيشنهاد شد ولي مورد تأييد قرار نگرفت و اصلاحيه بعدي يا الحاقيه‌اي نيز به مقاوله نامه شماره 87 منظم نشد تا به وضوح حق اعتصاب را بعنوان موضوعي مستقل در مقاوله به رسميت بشناسد.

لذا تفسير‌هاي ارايه شده از سوي كميته كارشناسان، مدتي طولاني، موضع كارفرمايان بدينگونه بوده است كه:

1. متن مقاوله نامه شماره 87 آزادي انجمن‌ها مبنايي براي تفسير مفصل كارشناسان در خصوص حق اعتصاب فراهم نمي‌آورد.

2. به كارشناسان اختياراتي داده نشده كه حيطه عمل هيچ نوع از سندهاي سازمان‌ بين‌المللي كار را توسعه دهند يا از مواضع تعيين خط مشي پشتيباني كنند كه دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران بر روي آن توافقي نداشته باشند.

با ذكر اين مقدمه و در جريان يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار، كه در خرداد ماه سال جاري در شهر ژنو برگزار شد كميته اجراي استاندادها گزارش «كميته كارشناسان را در مورد حق اعتصا و در مقاوله نامه شماره 87 آزادي انجمن‌ها شديدآً به چالش كشيد. به گونه‌اي كه مقاومت گروه كارفرمايان در كميته استانداردها و در مقابل گزارش «كميته كارشناسان»‌ تا آنجا ادامه يافت كه حصول توافق ميان دو گروه كارگر و كارفرماي كميته استانداردهاي كنفرانس در مورد نهايي سازي «ليست كشورها» براي طرح در صحن كميته استاندرادها را غيرممكن ساخت و فهرستي در نيامد. اين موضوع از ديد سازمان بين‌المللي كار نيز يك رويداد بي‌سابقه در تاريخچه كنفرانس‌ها بود.

بر اين اساس گروه كارفرمايان امسال نيز مانند سال‌هاي پيش بر مواضع خود ايستادند و بيانيه‌اي را به نمايندگي از طرف سازمان بين‌المللي كارفرمايان،‌ در قبال گزارش كميته استانداردها در مورد «حق اعتصاب» و در چارچوب مقاوله نامه 87 به عنوان مخالفت منتشر كردند.

در اعتراضيه گروه كارفرمايان آمده است كه كميته كارشناسان فقط مي‌تواند در چارچوب وظايف مشخص خود به چگونگي اجراي مقاوله نامه‌ها در كشورهاي محق بپردازد و نه اينكه مقاد و الزامات مقاوله نامه‌ها را به تشخيص خود تعبير و تفسير نمايند. زيرا اين كار خارج از حيطه اختيارات كميته كارشناسان است مگر آنكه اختيارات مورد توافقي از طرف دولت‌ها، كارفرمايان،‌ و كارگران به آن‌ها داده شده باشد. كاري كه سال‌ها اين كميته در مورد «حق اعتصاب»‌از مقاوله نامه 87 به عمل آورده و ابراز داشته كه حق اعتصاب در اين مقاوله نامه آمده در حاليكه گروه كارفرمايان معتقد است كه مقاوله نامه مزبور هيچ مفاد و الزاماتي، چه ضمني و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه كارفرمايان در موضع‌گيري صريح خود تصريح نموده است كه حق اعتصاب با توجه به وضعيت خاص هر كشور فقط توسط قوانين و مقررات آن كشور تدوين و تعيين و تصويب شده است.

اينك با اين تفاسير و از آنجا كه موضع گيري مزبور، از نظرات و مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اين كانون عالي مي‌باشد، از آن تشكل محترم تقاضا مي‌گردد، در خصوص مقوله حق اعتصاب و موضع‌گيري مزبور اگر نظري دارند نظرات خود را به دبيرخانه اين كانون عالي ارسال دارند،‌ و اگر هم با اين بحث موافق هستند و نظري ندارند، جهت حمايت از گروه كارفرمايان موضع‌گيري خود را اعلام دارند تا به سازمان مربوط منعكس گردد.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از كليه اعضاي خود، از جمله از آن تشكل محترم تقاضا دارد كه موضع گيري مزبور را اولاً به صورت گسترده بين اعضاي خود منتشر و منعكس كنند. دوماً، متن مكتوب موضع‌گيري مزبور را در سايت‌هاي خود در دسترس قرار دهند، سوماً،‌ ادارات كار متبوع خود را از موضع‌گيري كارفرمايان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اينكه، در گفتگو‌ها و مذاكراتشان با رسانه‌هاي ملي و افراد كليدي و شاخص بر مواضع اتخاد شده كارفرمايي تصريح و تأكيد ورزند. زيرا نهادهاي كارگري در خصوص تغبير خود از حق اعتصاب مشغول رايزني با اعضاي خود، با دولت‌ها و سازمان‌هاي كارفرمايي هستند. لذا ضروري و اجتناب ناپذير است كه سازمان‌هاي كارفرمايي نيز منطق حاكم بر موضع گيري خود را به صورت متحد و گسترده ترويج و ارتقاء بخشند.

قبلاً از همكاري صميمانه آن تشكل محترم در اين خصوص تشكر مي‌گردد.

- با تقديم احترام. محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 210 - 13321
- تاريخ نامه: 14/6/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 491 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License