به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

راهنماي كارفرمايان در خصوص توصيه نامه 202سازمان بين‌المللي كار

14 شهريور 1391
چهار شنبه 5 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد،‌ دويست و دومين توصيه نامه‌ي سازمان بين‌المللي كار را به تصويب رساند. اين توصيه نامه به «كف‌هاي حمايت اجتماعي»‌ مربوط است.براي خوانن متن انگليسي اين توصيه نامه اينجا را كليك كنيد. اما كف‌هاي حمايت اجتماعي چيست؟ و در تحقق هدف‌هاي اين توصيه نامه، تشكل‌هاي كارفرمايي چه تكاليف و حقوقي دارند؟

سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي راهنمايي كارفرمايان در همين زمينه رساله‌اي 32 صفحه‌اي فراهم آورده و در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي اين سازمان و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. متن انگليسي اين سند مهم را مي‌توانيد در اينجا مطالعه كنيد. اما در ادامه برگردان پيشگفتار اين سند در ادامه تقديم مي‌شود. با اين اميد كه به مرور برگردان ساير بخش‌هاي اين سند را نيز تقديم كنيم:

اقدام كارفرمايان

 • مهم است كه اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) در گفتگوهاي ملي در خصوص برنامه‌هاي اجرايي توصيه‌ نامه‌‌ي 2012 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در مورد كف‌هاي حمايت اجتماعي (كه در اين نوشته «توصيه نامه» ناميده مي‌شود) مشاركت كنند.
 • گرچه اسن نظام‌ها كشور به كشور توفير مي‌كنند، اما الزام اصلي براي پشتيباني از طرح‌هاي حمايت اجتماعي هم از طريق پرداخت كننده‌ي اصلي صندوق‌هاي اجتماعي خاص بودن، و هم از طريق ماليات‌هاي كسب و كار تخصيص يافته به صندوق‌هاي رهني و هم براي تأمين مالي نظام‌هاي كشوري عمومي، بر عهده‌ي كارفرمايان است. به طور كلي‌تر، اشاعه نظام‌هاي تأمين اجتماعي مي‌توانند در تثبيت مهاجرت و تشويق ادغام و تنوع سهم ايفا كنند.
 • اطلاعات مندرج در اين رساله
  • به اعضاي س.ب.كاف كمك مي‌كند مواضع خود و شرايطي را كه ابتكارهاي احتمالي دولت‌ها در بستر آن‌ها مطرح مي‌شوند، مورد توجه قرار دهند.
  • ارتباط‌ها با ايده‌هاي كاربردي و بهترين نمونه‌ها را فراهم مي‌آورد.
 • توصيه نامه تأكيد مي‌كند كه سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايان و كارگران در تدوين ادقام‌ها بايد حضور داشته باشند و اعضاي س.ب.كاف از اين مزيت بايد جهت مشاركت در اين گفتگو‌هاي بهره‌ گيري كنند. اين سازمان‌هاي نمايندگي با منابعي كه قادرند راه‌ حل‌هاي چالش‌ها را فراهم آورند بايد در مداخله در مذاكرات اولويت داشته باشند.
 • كارفرمايان مي‌توانند در تأمين ملاحظات راهبردي و كاربردي كه احتمالاً با آن‌ها برخورد مي‌شود نقش حياتي بازي كنند آنان براي اقدامات حسابشده وفرابخشي حاصل از اين مذاكرات صداي مهمي هستند.
 • اعضاي س.ب.كاف‌بايد دولت‌ها را براي بازنگري مناسب ترتيبات موجود و هر تغيير پيشنهادي، تعقيب مناسب‌ترين رويكرد براي دستيابي به رشد اشتغال و اتقصاد در شرايط حاكم مجاب سازند. آنان بايد تعديل اولويت‌ها‌ و تغييرات را از طريق تحليل هزينه فايده و ملاحظه پيامد‌هاي ناخواسته مورد تشويق قرار دهند.
 • با تأكيد مجدد بر اينكه دسترسي به تأمين اجتماعي يك حق بشري است و با استناد مجدد بر بيانيه هاني حقوق بشر در توصيه نامه، منظور تدارك جهاني تأمين اجتماعي وراي كساني است كه نيازمند هستند. اعضاي س.ب.كاف بايد نياز به توازن و تعادل بين مسؤليت‌ها و حقوق دهندگان و گيرندگان را مورد حمايت قرار دهند. اعضاي س.ب.كاف‌ بايد تضمين كنند كه هر اقدام پيشنهادي زمان مناسبي براي اجرا و بازنگري دارد.
 • براي اعضاي س.ب.كاف تدارك اطلاعات و آموختن اين توصيه نامه و ساير اسناد تأمين اجتماعي فرصت‌هاي كسب و كار و بازرگاني محسوب مي‌شوند.

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 466 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License