به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار برگزار مي‌كند:

تجارت بين‌المللي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بازار كار: به سوي سياست انسجام

چهار شنبه 15 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار يك دوره‌ي 5 روزه از 12 تا 16 نوامبر سال 2012 (دوشنبه تا جمعه، 22 تا 26 آبان ماه 1391) در تورين ايتاليا برگزار مي‌كند. عنوان اين دوره «تجارت بين‌المللي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بازار كار: به سوي سياست انسجام» است و پيش از شروع دوره‌ي آموزش چهره به چهره، دو دوره‌ي دورآموزي از طريق اينترنت نيز پيش‌بيني شده تا علاقمندان را براي شركت در اين دوره آماده سازد. در ادامه برگردان بروشور اين دوره تقديم مي‌شود و از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اطلاعات مربوط به اين دوره‌ي آموزشي مهم را در اختيار مسؤلانن تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.:

پسزمينه

الگو و ساختار ادغلم اقتصاد جهاني در سال‌هاي اخير تحولات سريعي را تجربه كرده است. اين امر به عوامل متعددي، از جمله به گسنرش تجارت دوجانبه و منطقه‌اي و قراردادهاي سرمايه‌گذاري، تجريه‌ نظام‌هاي توليد جهاني و افزايش تجاريت كالاهاي واسطه مربوط مي‌شود. يكي از اثرات اصلي اين تحولات افزايش نقش چند مليتي‌ها در تجارت بين‌المللي بوده است. تخمين زده مي‌شود كه در حال حاضر يك سوم تجارت جهاني شامل تجارت جهاني كالاهاي واسطه‌اي بين بخش‌ها مختلف يك سازمان واحد است كه در كشورهاي مختلف مستقر هستند.

اين تحولات ساختاري سريع در تجارت و سرمايه‌گذاري با دوران بي‌سابقه‌اي از بحران عمده اقتصادي و بازار كار در بسياري از بخش‌هاي جهان نيز همزمان شده و ارتباط‌ها بين تجارت، سرمايه‌گذاري و بازارهاي كار (شامل توسعه مهارت‌ها و انباشت نيروي انساني) را در صف مقدم بحث‌هاي سياست و دانشگاه، هم در سطوح ملي و بين‌المللي، قرار داده است. در ميان موضوع‌هاي عمده اين بحث‌ها، از جمله‌ اين موضوع‌ها مطرح هستند: ماهيت تحولات ساختاري در تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني؛ نيروهاي پيش‌برنده‌ي پشت اين تحولات؛ تأثيرات بلند و كوتاه مدت اين تحولات بر اشتغال، نابرابري دستمزدها و درآمدها؛ جنبه‌‌ جنسيتي اين تحولات؛ درس‌ها و سرمشق‌هايي كه از لحاظ سياست‌هاي مكمل آزادي بازار براي بيشترين سازي مزايا و كم‌ترين سازي تأثيرات منفي اين تحولات ساختاري و از اين قبيل.

آنچه كه اخيراً براي سياست‌گذاران و دانشگاهيان آشكار شده اين است كه اگر قرار است آزادي بازار به رشد همه‌ گير و شغل-پرور [1] مدد برساند، لازم است، در ميان ساير چيزها، با سياست‌هاي مناسب و منسجم اجتماعي و بازار كار تكميل شود.

اين دوره از طريق تحليل عميق واقعيت‌هاي موجود و نوظهور، مفاهيم و شواهد تجربي، طراحي شده تا شركت‌ كنندگان قادر شوند بصريت‌هاي عميق و عملي نسبت به ارتباط‌هاي بين تجارت جهاني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (س.م.خ) كسب كنند، و اشتراك‌ گذاري تجربه‌ها و سرمشق‌ها از طريق روند آموزش پويا، طراحي شده براي شناخت جامع انسجام سياستي و ظرفيت براي ترويج آن را تسهيل نمايند.

اين آموزش شركت‌ كنندگان را با اطلاعات و مهارت‌هاي تحليلي براي صورتبندي، رايزني براي و كمك به صورتبني سياست‌هاي مبتني بر شواهدي كه جامع باشند و كار شايسته را در كانون سياست‌هاي تجارت جهاني قرار، سرمايه‌گذاري و بازاركار قرار دهند، تجهيز خواهد كرد.

اين دوره با حمايت بخش اشتقال سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در ژنو و با داده‌هايي از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه سازماندهي مي‌شود.

انتظار از دوره

در پايان دوره، شركت‌ كنندگان:

  • شناخت‌هاي بين‌ بخشي [2] نسبت به سياست و گفتو‌هاي دانشگاهي در مورد ارتباط‌هاي بين تجارت، س.م.خ و بازار نيروي كار و سياست‌هاي مكمل آزادي بازار كسب كرده‌اند؛
  • در معرض آخرين تحقيق‌ها در مورد ارتباط‌هاي بين تجارت و مهارت‌ها از جمله تأثير پخش‌ مهارت بر رقابت‌پذيري تجاري قرار گرفته‌اند؛
  • شناختي از ماهيت و نيروهاي محرك تحولات در ساختار تجارت جهاني س.م.خ خواهند داشت؛ و
  • تأثيرات كمي و كيفي تحول در ساختار تجارت و س.م.خ بر بازار‌هاي نيروي كار، از جمله برنابرابري در اشتغال، مزدها و درآمدها را مورد بحث و تحليل قرار داده‌اند؛
  • تبادل نظر كرده و در معرض تجربه‌ها و سرمشق‌هاي قرار گرفته‌اند؛ و
  • با حرفه‌اي‌گرايان با پسزمينه‌هاي حرفه‌اي و سازماني متفاوت شبكه‌هايي ايجاد كرده‌اند.

طراحي دوره

اين دوره با هدف تسهيل آمورش پويا براي شناخت‌ها عميق و كاربردي نسبت به معرفت و تجربه‌ي مشترك در ملتقاي سياست‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري و بازار كار طراحي مي‌شود.

مخاطبان هدف

هدف‌ دوره سياست‌گذاران و حرفه‌اي‌گرايان توسعه‌اي از دولت‌ها، و سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري، سازمان‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي و منطقه‌اي، شركاي توسعه‌اي، مؤسسات تحيقيقاتي، آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري‌ ملي و منطقه‌اي و ان.جي.او‌ها هستند.

الزام‌ها

از شركت‌كنندگان انتظار مي‌رود در سياست‌هاي اجتماعي و توسعه‌اي پسزمينه‌هاي دانشگاهي و حرفه‌اي داشته‌ باشند. يك سكوي وصل‌خط آموزش وبي ايجاد خواهد شد تا شركت‌ گنندگان را براي آموزش چهره به چهره آماده سازد. اين دورآموزي مقدماتي روي نيازهاي آموزشي شركت‌كنندگان تمركز خواهد كرد.

تاريخ، شكل و محل

اين دوره شامل آموزش چهره به چهره و دورآموزي است.

مرحله‌ي چهره به چهره اين دوره در محوطه‌ي مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين المللي كار در تورين (ايتاليا) از 12 تا 16 نوامبر سال 2012 برگزار مي‌شود. آموزش وصل خط مقدماتي و تكميلي آن به ترتيب از 5 تا 9 نوامبر 2012 و از 19 تا 23 نوامبر 2012 برگزار خواهد شد.

زبان

اين دوره به انگليسي است.

هزينه و تأمين مالي

هزينه‌ي دوره، شامل شهريه و خورد و خواب 2 هزار 500 يورو است. توجه داشته باشيد كه اين مبلغ شامل هزينه‌ي سفر بين كشور شركت‌ كننده و محل برگزاري دوره نيست.

بورسيه‌ها

برگزاركنندگان در وضعيتي هستند كه تعداد بسيار معدودي كمك‌ هزينه‌ي جزئي به نامزدهاي منتخب از كشورهاي در حال توسعه ارايه دهند.

ثبت نام وصل خط

علاقمندان مي‌توانند براي ثبت نام اينترنتي اينجا را كليك كنند.

مهلت ثبت‌نام

24 سپتامبر 2012

به علاقمنداني كه براي ورود به ايتاليا به ويزا نياز دارند و كساني كه متقاضي كمك‌ هزنيه جزئي هستند جداً توصيه مي‌شود كه خيلي زودتر اقدام كنند.

[1] job-rich

[2] multi-dicsiplinary


اسناد پيوسته

بروشور انگليسي دوره‌ي آموزشي

15 اوت 2012
سند : PDF
368.3 kb

تجارت بين‌المللي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بازار كار: به سوي سياست انسجام


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 296 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت مركز بين‌المللي آموزش   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License