به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
برگه اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد:

اقتصاد سبز شغل‌هاي سبز

«اقتصاد سبز شغل هاي سبز» عنوان يك برگه اطلاعات [1] است كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان تهيه كرده و در اختيار تشكل‌هاي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، قرار داده است. برگردان اين برگه‌ي اطلاعات در ادامه تقديم مي‌شود. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي‌ متبوع خود بگذارند:

اقتصاد سبز و شغل سبز چيست؟

«گفتگوي سبز» مسائل زيادي از قبيل تغيير آب و هوا، اقتصادهاي كم‌ كربن، كارآمدي انرژي، آلودگي هوا، حفظ تنوع زيستي، محدوديت‌هاي منبع، اقتصاد سبز و مشاغل سبز را در بر مي‌گيرد. اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز يك تعريف واحد ندارند. برنامه توسعه ملل متحد (ب.ت.م.م) [2] يك اقتصاد سبز را اقتصادي تلقي مي‌كند كه به بهبود خوشبختي مردم و برابري اجتماعي منجر شود، در حاليكه به نحو چشم گير از خطرات زيست محيطي و كمبودهاي بوم‌شناختي بكاهد. سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) شغله‌اي سبز را شغل‌هاي شايسته‌اي تلقي مي‌كند كه:

 • مصرف انرژي و مواد خام را كم‌ مي‌كنند
 • انتشار گازهاي گلخانه‌اي را محدود مي‌سازند
 • اتلاف و آلودگي را به حداقل مي‌رسانند
 • بوم‌ سامانه‌ها را حفط و احياء مي‌كنند.

چرا اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز براي كسب‌ و كار مهم است؟

تصميم‌هاي سياسي، مقررات، ابزارهاي بازار، اقدام‌ها و تأمين مالي براي مواجهه با موضوع‌هاي سبز اكنون آنقدر زياد هستند كه بر تصميم اتخاذه شده تأثير مستقيم مي‌گذارند و بر محصولات، خدمات و روندهاي جاري در تمام بنگاه‌ها با هر اندازه و در هر بخش تأثير خواهند گذاشت. آن‌ها همچنين فرصت‌هايي براي نوآوري محصول، خدمات و رويه‌ها فراهم خواهند آورد.

چالش‌هاي اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز

 • يك اقتصاد سبز وجود ندارد - هر كشور يا منطقه‌اي اقتصاد، جمعيت، صنعت، سياست، و وضعيت سياسي و جغرافيايي خودش را دارد، در نتيجه چالش‌هاي زيست‌محيطي توفير خواهند داشت. اين‌ها همچنين در جهت‌هاي مختلف و با نرخ‌هاي مختلف توسعه مي‌يابند.
 • تعريف و سنجش شغل‌هاي سبز كار دشواري است زيرا به مشاغل ديگر وابسته‌ هستند، فناوري‌‌هاي سبز مديون حمايت فناوري‌هاي ديگر هستند و به سهم خود در سطح جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، كسب و كار سبز به كسب و كارهاي ديگر بستگي دارند.
 • شغل‌ها يا كسب و كاري كه براي يك الزام زيست محيطي ايجاد شوند نمي‌توانند از مسائل اقتصادي و اجتماعي جدا باشند. تمام سه بعد بايد بهينه باشند تا پايدار بماند. در غير اين صورت، اين خطر وجود دارد كه هدف‌هاي زيست محيطي به هزينه‌ي ابعاد ديگر، از قبيل كاهش امنيت غذايي، ترويج نشست فناوري و بيشترين‌ سازي نوآوري توسعه يابد.

-* موضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان نسبت به اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) فكر مي‌كند كه:

 • كارهاي ارايه شده بدون تحليل مناسب براي توسعه اقصادي سبز و شغل‌هاي سبز مي‌توانند سبب تحريف‌هاي بازار و اقتصاد شوند كه مي‌توانند به صورت غيرلازم كسب‌ و كار‌ها و شغل‌هاي ديگر را از بين ببرند.
 • شغل‌هاي سبز بايد اذعان كنند كه پايداري مستلزم حفاظت از محيط زيست، رشد اشتغال و توسعه‌ي اقتصادي به همراه يكديگر است. تمركز روي شغل‌هاي سبز و زيست محيطي نبايد توجه به سايرچالش‌هاي عمده‌ي جهاني را منحرف كند.
 • كارآمدي اقتصاد و ساير بسته‌هاي تشويقي بايد بين تلاش هاي اشتغال در كوتاه مدت كه با اقدام‌هاي حمايتي كليد خورده‌اند، از يك سو و ايجاد شغل پايدار از طريق بازار در دراز مدت از سوي ديگر تمايز قائل شوند.
 • در حال حاضر مقياس‌هاي قاطع «سبزي» نسبي براي ترسيم نمودارد پيشرفت در ارتقاء زيست محيطي و پايداري موجود نيست.
 • براي تشويق شغل‌هاي سبز، مهارت‌ها و فناوري‌هاي سبز، لازم است ايجاد شغل، توسعه‌ي مهارت و فناروي و نوآوري به طور كلي تشويق شود.

فرصت‌هاي كسب و كار

 • تمام كسب‌ و كار‌ها ظرفيت بالقوه براي بهبود عملكرد زيست محيطي خود را از طريق كترل دفع ضايعات به هوا، زمين و آب را، با حفط تنوع زيستي و محدوديت‌هاي منابع طبيعي دارند. همه بايد تشويق شوند تا سبزتر سوند و رويكردهايي را توسعه دهند تا بر نحوه‌ي پايدارسازي شغل‌ها و كسب‌ و كار‌ها از نطر زيست‌محيطي تمركز كنند.
 • اقدام‌هاي با حسن نييت و تأمين مالي متمركز بر بهبود عملكرد زيست محيطي و ايجاد شغل بايد از سوي كسب و كار مهار شود تا راه‌ حل‌هايي براي تغيير آب و هوا و نگراني‌هاي زيست محيطي براي ايجاد شغل‌ها و بنگاه‌هاي پايدار فراهم آيد.
 • راه حل‌هاي چالش‌هاي زيست محيطي مسلتزم استفاده‌ي هوشمندانه از فناوري‌هاي فعلي و بهبود راه حال‌هاي نوآورانه، همراه با بنگاه‌ها و كاركنان مجهز به مهارت‌ها براي توسعه و به كارگيري آن‌هاست.

چگونه فعاليت س.ب.كاف در خصوص اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز دستوركار كسب و كار را به پيش مي‌برد

فعاليت س.ب.كاف در خصوص اقتصاد سبز و شغل‌هاي سبز روي تأثير برسياست‌هاي تغيير آب و هوا و محيط زيست بر اشتغال و شرايط اجتماعي تمركز مي‌كندبا مشاركت برنامه توسعه ملل متحد، سازمان بين‌المللي كار، اتاق بين‌المللي تجارت، و كميته‌ي مشاوره‌ي كسب‌و كار و صنعت، و كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري ساخته مي‌شود. س.ب.كاف به تشكل‌هاي كارفرمايي اعضاي آنان به روش‌هاي زير كمك مي‌كند:

 • از طريق پيگيري و تأثيرگذاري بر تحولات بين‌المللي، تحليل آن‌ها و اطلاع رساني به اعضا نسبت به پيامدهاي آن‌ها. اين مي‌تواند به اعضاء كمك كند تا دريابند كه چه زماني توسعه‌هاي سياسي و فناوري بروز مي‌يابد، به نحوي كه بتوانند به كمپاني‌هاي عضو خود در خصوص واكنش هاي مناسب، و/يا پيش‌بيني فعاليت فزاينده، منافع، فرصت‌ها و تهديد‌ها مشاوره بدهند.
 • از طريق ارايه‌ي اطلاعات به اعضاء در خصوص پيامده‌هاي عملي و كسب و كار «دستوركار گسترده‌تر محيط زيست و سبز»، كمك به تشكل‌هاي كارفرمايي براي شناسايي تأثيرات عمده‌ي‌اي كه بر اعضاي‌ آنان خواهد داشت و اجازه دادن به آن‌ها تا وقتي تضاد منافع دارند به اجماع برسند و مواضع سياستي تدوين كنند كه بتوانند از اعضاي وسيع خود مورد حمايت قرار بگيرد.
 • ارزيابي اهميت تغيير آب و هوا در چارچوب اوليت‌ها و راهبردهاي كلي سازماني آن‌ها، شناسايي منابع و تأمين مالي و فرصت‌ها براي گنجاندن بحث تغيير آب و هوا در ساير موضوع‌هاي سياستي به نحوي كه بتوانند نقش دفاع پيش دستانه را در روندهاي سياسي زيست محيطي و تغيير آب و هوا در سطح ملي، بخشي و محلي ايفاء كنند.
 • خدماتي ارايه دهند و از فعاليت‌هايي حمايت كنند تا به اعضاي خود مدد برسانند تا از فرصت‌ها ي مالي و فناوري و نيز از برنامه‌هايي براي كمك به آن‌ها در جهت فائق آمدن بر اثرات سياست‌هاي تغيير آب و هوا بهره ببرند.
 • اطلاع‌رساني به نحوي كه اعضا‌ء بتوانند با ديگران كار كنند تا مطمئن شوند كه مصرف‌كنندگان قادرند در خصوص تأثير زيست محيطي بر محصولات و خدمات تصميم‌هاي معقول و آگاهانه اتخاذ كنند.

[1] Fact Sheet

[2] UNEP -The United Nations Environment Programme


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1411 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت برگه اطلاعات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License