به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

چهارشنبه اول شهريور ماه نود و يك مجمع عمومي كعاصكا برگزار مي‌شود

اول مرداد 1391

اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران!

موضوع: برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده.

پس از سلام؛

پيرو آگهي ضميمه مندرج در صفحه 19 روزنامه اطلاعات روز شنبه 31/4/1391 به اطلاع مي‌رساند مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده و مجمع عمومي فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ساعت 16 روز چهارشنبه اول شهريور ماه سال 1391 در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني به نشاني:‌تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد براداران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88، با دستور كار و شرايط مندرج در آگهي برگزار خواهد شد.

از انجمن‌هاي عضو كه حق عضويت خود را تا پايان سال 1391 پرداخت نكرده‌اند تقاضا دارد براي حضور در مجمع و دادن رأي نسبت به پرداخت حق عضويت خويش اقدام مقتضي به عمل آورند.

- با تقديم احترام: محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه:‌ 210 - 13201
- تاريخ نامه:‌21/5/1391

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

به اطلاع مي‌رساند مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ساعت 16 روز چهارشنبه 1/6/1391 در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني به نشاني تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادارن مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 تشكيل خواهد شد. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم درخواست مي‌شود براي شركت در مجمع فوق حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 25/5/1391 نمايندگان تام‌الاختيار خود را كتباً‌ به دبيرخانه معرفي و رسيد نامه، تاريخ و شماره ثبت آن را دريافت نمايند تا پس از طي مراحل لازم كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار بگيرد.

دستور كار مجمع عمومي فوق به شرح زير است:
- 1. ارايه گزارش فعاليت‌هاي هيأت مديره
- 2. بررسي عملكرد مالي و ترازنامه سال گذشته
- 3. بررسي بودجه سال مالي 1391
- 4. تعيين ميزان ورودييه اعضاي جديد و حق عضويت سالانه اعضا
- 5. استماع گزارش هيأت بازرسان
- 6. انتخاب روزنامه كثير‌الانتشار جهت درج آگهي
- 7. بررسي و تصويب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي آينده
- 8. تجديد انتخابات اعضاي هيأت بازرسان كانون عالي
- 9. ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد و طبق تصميم مجمع در دستور كار قرار بگيرد.

انجمن‌هاي صنفي غيرعضو علاقمند به عضويت در اين كانون عالي مي‌تواننند پس از تماس با شماره تلفن‌هاي 88940211 و 88940513 و دريافت فرم شرايط عضويت از دبيرخانه اين تشكل فراگير،‌ حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 23/5/1391 ضمن تكميل و ارسال موارد لازم به عضويت اين كانون عالي درآيند و مانند اعضاي كنوني نمايندگان خود را براي شركت در مجمع عمومي مزبور معرفي كنند.

هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

آگهي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

به اطلاع مي‌رساند مجمع عمومي فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ساعت 18 روز چهارشنبه 1/6/1391 در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني به نشاني:‌ تهران خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 تشكيل خواهد شد. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم درخواست مي‌شود براي شركت در مجع فوق حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارنشبه 25/5/1391 نمايندگان تام‌الاختيار خود را كتباً به اين دبيرخانه معرفي و رسيد نامه و تاريخ و شماره ثبت آن را دريافت نمايند تا پس از طي مراحل لازم كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد.

دستور كار مجمع عمومي فوق به شرح زير است:

- 1. بررسي و تصويب تغييرات اساسنامه كانون عالي براي تطبيق با آخرين آئين‌نامه‌ها و دستو‌العمل‌ها
- 2. ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده باشد و طبق تصميم مجمع در دستور كار قرار گيرد.

انجمن‌هاي صنفي غيرعضو علاقمند به عضويت در اين كانون عالي نيز مي‌توانند پس از تماس با شماره تلفن‌هاي 88940211 و 88940512 و دريافت فرم شرايط ثبت عضويت از دبيرخانه اين تشكل فراگير، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 23/5/1391 ضمن تكميل و ارسال موارد لازم به عضويت اين كانون عالي در آيند و مانند اعضاي كنوني نمايندگان خود را معرفي كنند.

هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 268 / 475313

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License