به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 2. كميته كاربست استانداردها

اختلاف نظر قديمي بين كارفرمايان و كارشناسان عضو كميته‌ي كاربست استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار در مورد تفسير «حق اعتصاب»، در جريان برگزاري يكصد و يكمين اجلاس بين‌المللي كار كه طي خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد بالا گرفت به نحوي كه كارگران و كارفرمايان نتوانستند در مورد تعيين فهرست شكايت‌هايي كه مي‌بايست در جريان اين اجلاس مورد بررسي قرار بگيرد به توافق برسند. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) تا كنون مقالات متعددي در مورد قرائت‌هاي مختلف از «حق اعتصاب» كارگران ارايه داده است كه براي خواندن آن‌ها كافي است كليدواژه‌ي حق اعتصاب را كليك كنيد. آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود برگردان بخش دوم از گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان از يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كارفرمايان است كه به همين موضوع پرداخته است و جا دارد كه مورد توجه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور قرار بگيرد:

2. كميته كاربست استاندادها

كار كميته‌ كاربست استاندادها معمولاً به دوقست عمده تقسيم مي‌شود:‌يك مذاكره‌ي عمومي، مبتني بر گزارش سالانه و يك «پيمايش عمومي» [1] منتشر شده از سوي كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها، و مذاكره‌ در باره حدود 25 شكايت حداگانه (عموماً شكايت از عدم رعايت كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار) نيز يك نشست ويژه راجع به ميانمار (كنوانسيون شماره 29)

با اين وجود، امسال كميته قادر نشد مذاكره‌ي شكايات جداگانه را انجام دهد زيرا كارگران و كارفرمايان نتوانستند روي يك فهرست توافق كنند.

مذاكره بيشتر روي پيمايش عمومي متمركز بود كه امسال با هشت كنوانسيون، يعني: كنوانسيون آزادي انجمن و حمايت از حق سازماندهي، 1948 (شماره 87)، كنوانسيون حق سازمان‌دهي و چانه‌زني دسته‌جمعي، 1949 (شماره 98)، كنوانسيون كار اجباري، 1930 (شماره 29)، كنوانسيون الغاي كار اجباري، 1959 (105)، كنوانسيون حداقل سن، 1973 (شماره 138)، كنوانسيون بدتري شكل‌هاي كار كودكان، 1999 (شماره 182)، كنوانسيون مزدهاي مساوي، 1951 (شماره 100)، كنوانسيون تبعيض (اشتغال و پيشه)، 1958 (شماره 111).

در اين مورد، كارفرمايان نظر خودشان را با استناد به كنوانسيون شماره 98 و تفسير نامناسب صورت پذيرفته در طول سال‌ها از سوي كميته كارشناسان در خصوص كاربست استانداردها و توصيه‌نامه‌ها (كارشناسان) تكرار كردند. كارفرمايان سال‌هاست كه با تفسير استانداردهاي بين‌المللي كار از سوي كارشناسان مخالفت كرده‌اند. كارشناسان، طبق اختيار‌ 1926 خودشان، براي بيان نظردر خصوص كاربست استانداردها از سوي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) صلاحيت دارند، اما آنان صلاحيت قضايي و شايستگي ارايه‌ي تفسير از مقررات كنوانسيون‌ يا تصميم به نفع يكي از تفسيرها نسبت به ديگري را ندارند. اين مخالفت به اين خاطر اوج گرفت كه در «پيمايش عمومي» امسال، كارشناسان كنوانسيون 87 را طوري تفسير كردند كه مقررات آن «حق اعتصاب» را در بر مي‌گيرد. اين تفسير به كارشناسان اين فرصت را مي‌دهد تا قواعد ويژه‌ي مداليته‌هاي اعمال حق اعتصاب را تشريح كنند.

بعد از مختلفت با اين تفسير در موقعيت‌هاي زياد در گذشته، و با توجه به اهميت «پيمايش عمومي» امسال، كارفرمايان قادر نبودند در مورد فهرست شكايت‌هاي جدگانه كه شامل حق «حق اعتصاب» مي‌شد موافقت كنند. كارفرمايان در عوض تصريح كردند كه اين موضوع نيازمند آن است كه به صورت رسمي روشن شود، همانطور كه اختيار كارشناسان و صلاحيت صرف كنفرانس سه‌جانبه‌ي بين‌المللي كار براي تصويب استانداردهاي بين‌المللي كار روشن شده است.

در نتيجه اين موضوع به مديركل س.ب.ك و هيأت مديره ارجاع شد تا به عنوان يك موضوع فوري روز جمعه 15 ژوئن سال 2012 مورد بررسي قرار بگيرد و از طريق مشاوره‌هاي سه‌جانبه‌ي غيررسمي دنبال شود.

در متن مذاكره عمومي، بار ديگر به نياز به احياي مديريت سه‌جانبه براي كاربست استانداردها طبق ماده‌ي 23.1 اساسنامه س.ب.ك استناد شد چرا كه مسؤليت نهايي نظارت‌هاي استانداردهاي س.ب.ك بر عهده‌ي عناصر سه‌جانبه‌ي تشكيل‌دهنده‌ي اين سازمان است و نه كارشناسان يا دفتر سازمان. از همين رو كارفرمايان افزايش تعامل بين كارفرمايان و كارشناسان را، از جمله در جريان روي‌معرفي اعضاي جديد ارايه دادند. از مداخله‌ي بيشتر دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (د.ف.ك) سازمان نيز لستقبلل مي‌شود.

شكاست ميانمار و كاربست كنوانسيون شماره 29 (كنوانيبون كار ابجاري) تنها شكايتي بود كه در كميته‌ي كاربست استانداردها مورد بررسي قرار گرفت. اين كميته پيشرفت به دست آمده به سوي پيروي از توصيه‌نامه‌هاي 1998 كمسيون تحقيق را مورد تأكيد قرار داد. كارفرمايان تأكيد كردند كه الغاي كامل كار اجباري هنوز بايد محقق شود و مواردي از كار اجباري هنوز رخ مي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد كه حكومت با تصويب قوانين و مقررات جديد همراه با همكاري بيشتر با س.ب.ك‌از طريق يك كارنقشه‌ي جديد در چارچوب «كارگروه راهبرد مشترك براي حذف كار اجباري» در مسير درست قرار دارد. كارفرمايان همچنين از گزارش اخير نماينده‌ي عاليرتبه‌ي به ميانمار و جمعبندي‌هايش، به ويژه با استناد به رفع موانع قبلي فرا راه همكاري‌ و كمك فني س.ب.ك به ميانمار استقبال مي‌كند.

- 1. پيشگفتار
- 2. كميته‌ي كاربست استانداردها
- 3. شرح توصيه‌نامه‌ي مستقل در خصوص كف حمايت اجتماعي
- 4. بحران اشتغال جوانان
- 5. مذاكره‌ي مكرر در خصوص هدف راهبردي اصول و حقوق بينادين در كار
- 6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق
- 7. كميته اعتبارنامه‌ها

[1] General Survey


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 261 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License