به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 1. پيشگفتار

5 تير 1391

مثل هميشه، هنوز عرق اعضاي هيأت سه‌جانبه‌ي برگشته از يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كارخشك نشده كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان گزارش تحليلي اين اجلاس را در اختيار اعضاي خود قرار مي‌دهد. البته گزارش اختصاصي نماينده‌ي كارفرمايان و مشاوران ايشان كه به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان ايران به اين كنفرانس اعزام شده‌اند لطف ديگري دارد و بايد منتظر ماند تا اين گزارش‌هاي اختصاصي نيز آماده شده و منتشر شود. اما تا آن زمان برگردان فارسي سازمان بين‌المللي كارفرمايان از روند برگزاري نشست‌هاي يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار در هفت قسمت تقديم خواهد شد:

1. پيشگفتار

«كنفرانس بين‌المللي كار» امسال آخرين كنفرانس مديركل فعلي خوان سوماويا بود. روز دوشنبه 28 مي انتخابات براي تعيين مديركل جديد كه از اول اكتبر 2012 مسؤليت مي‌پذيرد برگزار شد. همانگونه كه طي بخشنامه‌ي قبلي به استحضار اعضا رسيدد گاي رايدر، معاون اجرايي دپارتمان استانداردهاي بين‌المللي كار انتخاب شده است.

به همين خاطر، كار اين كنفرانس نسبتاً انتقالي با سلام‌ها و بدرودها خلط شد.

كنفرانس مذكور، سه موضوع مهم سياسي و اجتماعي را مورد بررسي قرار داد: بيكاري جوانان؛ حمايت اجتماعي؛ و اصول و حقوق بنيادين در كار. جزئيات بيشتر در اين زمينه در ادامه تقديم مي‌شود، اما اذعان به اينكه دستور كار امسال هم به موقع و هم مربوط بود، اهميت دارد، هدف‌هايي كه كارفرمايان سال‌ها در پي آن‌ها هستند و به فعاليت‌هايشان در مشاوره‌هاي جاري در خصوص اصلاح كنفرانس جهت مي‌بخشد.

كميته‌ي كاربست استانداردها طبق معمول هميشه درخور توجه بود هرچند فهرست معمولي شكايت‌ها سرانجام مورد مذاكره قرار نگرفت. حول رويدادهاي اين كميته تفسير و بيانيه‌هاي زيادي صادر شده است. چند بخشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) كه منعكس كننده‌ي رخ داده و چرايي آن‌هاست، روي وب سايت س.ب.كاف براي آگاهي اعضا از اين واقعيت‌ها منتشر شده است.

در اينجا كافي است گفته شود موضع اتخاذ شده از سوي گروه كارفرمايان يك موضع يكپارچه مبتني بر يك منطق روشن و قوي، همراه با اين اعتقاد راسخ بود كه در برابر مسائلي كه در هيأت مديره مطرح مي‌شود يكپارچه باقي مي‌ماند.

اين كنفرانس همچنين از تعدادي بازديد عاليرتبه، به ويژه آن سانگ سو چي، در پي تصويب يك قطعنامه كه مسير طولاني عادي سازي روابط دولت ميانمار با س.ب.ك را طي مي‌كند، منتفع شد.

در ماه نوامبر، هيأت مديره گام‌هاي بيشتري براي اصلاح كنفرانس بين‌المللي كار برخواهد داشت. در نتيجه‌ي رفرم در هيأت مديره، محتواي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار، روش‌هاي كاري و طول آن، نياز به بررسي دارد تا ارتباط اين كنفرانس‌ها با عناصر تشكيل‌ دهنده و جوامعي كه به آن‌ها خدمت مي‌كنند تضمين شود.

- 2. كميته‌ي كاربست استانداردها
- 3. شرح توصيه‌نامه‌ي مستقل در خصوص كف حمايت اجتماعي
- 4. بحران اشتغال جوانان
- 5. مذاكره‌ي مكرر در خصوص هدف راهبردي اصول و حقوق بينادين در كار
- 6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق
- 7. كميته اعتبارنامه‌ها

ترجمه ادامه دارد...


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 268 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License