به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

درخواست سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي حمايت از موضع اين سازمان در مورد تفسير حق اعتصاب

اول تير ماه 1391

اعضاي محترم!

همانگونه كه استحضار داريد، امسال در كميته‌ي كاربست استانداردهاي (ك.ك.ا) كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) گروه كارفرمايان نسبت به تفسير كنوانسيون شماره 87 كه در طول زمان از سوي كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ت) صورت پذيرفته و در «بررسي كلي» (كنوانسيون‌هاي بنيادين) چاپ شده بار ديگر مخالفت كرد [1] بيانيه‌ي سال 1998 سازمان بين‌المللي كار در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار كنوانسيون آزادي انجمن و حمايت از حق سازماندهي، شماره 87 (1948) را به عنوان يكي از اين كنوانسيون‌هاي بنيادين دسته‌ بندي كرده است.

طي سال‌ها، كارفرمايان بسط اختيار ك.ك.ك.ت در تفسير كنوانسيون‌هاي س.ب.ك، و به ويژه كنوانسيون شماره 87 را، به نحوي كه حق اعتصاب و مداليته‌هاي خاص براي اجراي آن را در بر بگيرد، به چالش كشيده‌اند. اين مخالفت حل نشده، و شكايت‌هاي مرتبط با كنوانسيون شماره 87، به آنجا منجر شده كه كميه‌ي كاربست استانداردها قادر به انجام وظيفه‌ي معمولي خود نباشد.

اين اتفاق نياز به روشن‌سازي اختيار كارشناسان و اثبات مفهوم انحصاري كنفرانس سه‌جانبه‌ي بين‌المللي كار براي تصويب استانداردهاي بين‌المللي كار (كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌) را را مورد تأكيد قرار داد. به اين منظور، موضوع به مديركل س.ب.ك هيأت مديره ارجاع شد تا به صورت فوري در روز جمعه 15 ژوئيه 2012، و در پي مشاوره‌هاي غيررسمي سه جانبه مورد بررسي قرار بگيرد.

اكنون براي حمايت از موضع كارفرمايان و پيشبرد آن مشاركت اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) در سراسرجهان اساسي است.

در جريان مشاوره هاي سه‌جانبه‌ي غيررسمي آتي، كارفرمايان بايد با نمونه‌هاي واقعي از شرايط و تجربه‌ي ملي از موضع خودشان حمايت كنند. از همين رو س.ب.كاف درخواست مي‌كند كه اعضا به پرسش‌هاي زير با ذكر نمونه پاسخ دهند:

1. تفسيرهاي كميته‌ي كارشناسان به طور كلي در سطح ملي بر بنگاه‌ها چگونه تأثير مي‌گذارد؟

(به عنوان نمونه، اين تفسيرها آيا ر قوانين و مقررات، با احكام دادگاه‌ها، كه مستلزم «دكترين»‌ اظهار شده از سوي ك.ك.ك.ت باشد، تأثيري داشته است؟)

2. به طور خاص تفسيرهاي كميته‌ي كارشناسان از حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87 بر بنگاه‌ها در سطح ملي چه تأثيري داشته است؟

(به عنوان نمونه، اين تفسيرها توانسته در قوانين و مقررات يا در احكام دادگاه‌ها كه متسلزم «دكترين» اظهار شده از سوي ك.ك.ك.ت باشد، تأثيري بگذارد؟)

3. با استناد به موارد زير موضع كميته‌ي كارشناسان در كشور شما چگونه تدوين شده است؟

  • تعريف اعتصاب‌هاي قانوني، شامل اعتصاب‌هاي طرفدارنه و اعتصاب‌هاي سياسي؛
  • تعريف خدمات اساسي، به ويژه اگر بر يك مبناي محدود مبتني باشد؛
  • مشروعيت اشغال محل كار در جريان اعتصاب‌ها؛
  • تعريف راهبندان.

(لطفاً جزئياتي در مورد بخش‌هايي كه اعتصاب در آن‌ها تكرار شده جايي كه تاكتيك‌هاي اعتصابي تهاجمي هستند و اعتصاب‌ها بر توسعه‌ي كلي اقتصادي آثر نامطلوب مي‌گذارد شرح دهيد)

لطفاً قيد فرماييد كه آيا پاسخ‌هاي شما در بخش اعضاي وب سايت س.ب.كاف پست مي‌شود

از حمايت جنابعالي از اين فعاليت دسته‌جمعي پيشاپيش تشكر مي‌كنيم.

ارادتمند شما. برنت اچ. ويلتون دبيركل

[1] كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ت)، گروهي از كارشناسان حقوق از سراسر دنيا (در حال حاضر 16 كارشناسان) هستند كه بايد يك ارزيابي فني و بي‌طرفانه از وضعيت كاربست استانداردهاي بين‌المللي كار فراهم آورند. با اين هدف، ك.ك.ك.ت گزارش هاي ارايه شده از سوي دولت‌ها در مورد فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص كنوانسيون‌هاي تأييد شده، در قانون و در عمل،(ماده 22 اساسنامه س.ب.ك)، همراه با نظرات ارايه شده‌ سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران در خصوص گزارش‌ها مذكور يا در خصوص اجراي كنوانسيون‌هاي خاص، را بررسي مي‌كند


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 295 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License