به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 24/12/1390 شورايعالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت

20 فروردين 1391

در اجراي بند 4بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه مورخ 24/12/1391 شورايعالي كار، بدينوسيله نحوه‌ اجراي بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي‌نمايد:

1. نحوه اعمال 7 درصد افزايش بند 1 بخشنامه

نرخ‌هاي كارمزدي در سال 1391 (به نسبت آخرين كارمزد در سال 1390) در مورد كليه كارگران كارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به مأخذ 7 درصد افزايش مي‌يابند. در صورتيكه كارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر كامرد) باشند، اين بخش نيز بايستي 7 درصد افزايش يابد.

تبصره: چنانچه نرخ با ملاك‌هاي كارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر بصورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند، در اينصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 7 درصد افزايش خواهد گرديد. (زيرا با اين عمل نرخ يا ملاك‌هاي كارمزدي نيز بدليل تبعيت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزايش خواهد شد.)

2. چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزايش 7 درصد بر روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال 1391 روزنه 12093 رايل ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتيكه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشندد در سال 1391 روزانه 12093 ريال در اجراي مصوبه شورايعالي كار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد.

تبصره: در صورتيكه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و متغيير مزد كمتر از 129900 ريال در روز گردد، ملاك محاسبه و پرداخت آن به كاررگران كارمزد همان 129900 ريال خواهد بود.

3.اعطاي مزد سنوات:

علاوه بر افزايش كارمزد، كارگران كارمزدي نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌هاي ذيربط از پايه سنوتي موضوع نند 2 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي برخوردار خواهند شد.

- اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمات
- شماره بخشنامه:‌152380
- تاريخ بخشنامه:‌25/12/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1500 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License