به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كسب‌وكار در مورد گزارش دبيركل ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر و نظام ملل متحد

17 فروردين 1391

سازمان بين‌امللي كارفرمايان، اتاق بين‌المللي بازرگاني و كميته‌ي مشورتي كسب‌وكار و صنعت، وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، كه در مجموع فراگيرترين صداي كسب‌وكار را در سطح جهان تشكيل مي‌دهند، با صدور اطلاعيه‌ي مشتركي در تاريخ 26 مارس 2012 (دوشنبه 7 فروردين 1391) نسبت به نكته‌ي ظريفي در گزارش بان‌كي مون دبيركل ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر و نظام ملل متحد نكاتي را مطرح كرده‌اند و بر تفاوت رويكرد آن گزارش نسبت به چارچوب «حفاظت،‌ رعايتت و جبران» ملل متحد و «اصول راهنما» آن چارچوب نظرات جالبي را ارايه داده‌اند. برگردان اين بيانيه، كه از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد موضوع رعايت حقوق بشر از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت فزاينده‌ در دستوركار فعالان حقوق بشر قرار مي‌گيرد. در همين رابطه، پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل وقت سازمان ملل در امور كسب‌و كار و حقوق بشر، چارچوب «حفاطت، رعايت و جبران»‌ را در اين زمينه ارايه داد كه به معناي ضرورت حفاظت از حقوق بشر از سوي دولت‌ها، و رعايت حقوق بشر از سوي بنگاه‌ها و جبران قربانيان نقض حقوق بشر است. وي در ادامه‌ي فعاليت‌ خود «اصول راهنما»ي اجراي اين چارچوب را نيز در گفتگو با ذينفعان تدوين كرد كه به تصويب شوراي حقوق بشر ملل متحد رسيد و بعد از آن، كارگروهي براي ترويج و اجراي اين اصول راهنما نيز تشكيل شد. فقط با آشنايي اجمالي با اين پسزمينه است كه مفاد بيانيه‌اي كه در ادامه تقديم مي‌شود بهتر درك خواهد شد.

تا كنون اسناد زيادي در همين زمينه در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شده است. علامندان براي مطالعه‌ي آن‌ها مي‌توانند اينجا را كليك كنند. اما برگردان بيانيه:

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) [1]، اتاق بين‌المللي بازرگاني (ا.ب.ب) [2] و كميته‌ي مشورتي كسب‌وكار و صنعت (ك‌.م‌.ك‌.ص) [3] وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه [4]، كه با هم فراگيرترين صداي كسب‌وكار جهاني را شكل مي‌دهند، فرصت را عنيمت مي‌شمرند تا نسبت به گزارش دبيركل ملل متحد در مورد كسب و كار و حقوق بشر و نظام ملل متحد مساعدت مشترك خود را تقديم دارند.

س.ب.كاف،‌ ا.ب.ب. و ك.م.ك.ص از چارچوب «حفاظت،‌ رعايت و جبران» ملل متحد استقبال كرد زيرا به روشني بين مسؤليت‌هاي بازيگران مختلف تمايز قائل مي‌شود و به تبيين ارتباط پيچيده‌ي بين حقوق بشر و كمپاني‌ها مدد مي‌رساند. اين سه فدراسيون خرسندند كه اين چارچوب ملل متحد و «اصول راهنما» مبناي هر دستوركار ملل متحد براي كسب‌وكار و حقوق بشر هستند.

نظام ملل متحد در ارتباط با پيشبرد كسب‌وكار و حقوق بشر و ترويج و اجراي «اصول راهنما» نقشي حياتي براي ايفا برعهده دارد. با اين حال، لازم است تمركز گزارش دبيركل ملل متحد از فعاليت «كارگروه ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر» كه اخيراً تأسيس شده، به روشني متمايز شود: در حاليكه كارگروه بر ترويج «اصول راهنما» از طريق كار با ذينفعان در سراسر جهان تمركز دارد، گزارش دبيركل يك نگاه دروني در خصوص نحوه‌ي استفاده‌ي بهينه از نظام ملل متحد براي ترويج «اصول راهنما» اتخاذ مي‌كند. بنا بر اين، اگر گزارش دبيركل به هر نحو مانع فعاليت «كارگروه ملل متحد» يا ذينفعان مربوطه شود مخرب خواهد بود. س.ب.كاف،‌ ا.ب.ب. و ك.م.ك.ص اصرار دارند كه براي اجتناب از هرپيامد‌ يا اختلال ناخواسته‌ي بين‌المللي اين تفاوت ظريف مورد توجه قرار بگيرد.

س.ب.كاف،‌ ا.ب.ب. و ك.م.ك.ص پيشتر توصيه‌هاي مشتركي در خصوص «كارگروه ملل متحد» ارايه داده بودند كه همچنان معتبر‌اند و پيوست اين وجيزه شده است. در ارتباط با رويكردي متخذه از سوي نظام ملل متحدف‌، سه سازمان كسب‌وكار ما برنياز مبرم ملل متحد براي پاسخگوتر ساختن كشورهاي عضو نسبت به وظيفه‌ي حكومت در قبال عنصر حفاظت چارچوب ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر تأكيد مي‌كنند. شوراي حقوق بشر ملل متحد بايد در اين ارتباط نقش مهم‌تري ايفا كند، اما ساير تشكيلات ملل متحد نيز هستند كه در قبال ترويج قدرتمندانه‌ي اجراي كارآمدتر حفاظت از حقوق بشر در سطح ملي مسؤليت دارند.

از سوي آژانس‌هاي ملل متحد در قبال كشورهايي كه درجايگاهي نيستند تا حقوق بشر را به صورت كارآمد اجرا و اعمال كنند بايد توجه خاصي مبذول شود. براي تدوين يك رويكرد جامع در نظام ملل متحد و نيز توصيه‌هايي در خصوص نحوه‌ي همكاري بهتر آژانس‌هاي ملل متحد در ارايه‌ي كمك‌هاي فني به كشورهايي كه نياز دارند يك «گروه ضربت»‌ [5]بايد تشكيل شود.

براي ترويج هرچه گسترده‌تر «اصول راهنما» ترجمه‌ي آن‌ها به طيف وسيعي از زبان‌ها بيشترين اهميت را دارد. منابع مالي كافي براي ترجمه بايد فراهم شود تا در دسترس تعداد هرچه بيشتري از ذينفعان و عناصر تشكيل‌دهنده‌ كه با يك زبان آشناتر هستند، قرار گيرد.

اهميت دارد كه در چارچوب رويكرد نسبت به ترويج «اصول راهنما» از طريق نظام ملل محتد، نقش و مسؤليت آژانس‌هاي مختلف ملل متحد مورد توجه قرار گيرد. به اين معنا كه، به عنوان نمونه، نقش پيشتازي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌ در ارتباط با موضوع‌هاي شغلي و اجتماعي، به ويژه در ارتباط با بيانيه‌ي 1998 در اين اصول، بايد به طور كامل به رسميت شناخته شود.

آخر اينكه، لازم است هر اقدام ملل متحد با چارچوب ملل متحد و «اصول راهنما»‌ سازگار باشد. دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر بايد مسؤليت نظارتي در اين خصوص داشته باشد.

كمپاني‌ها سرچشمه‌ي اشتغال،‌ رشد و كاهش فقر هستند، و به ترويج حقوق بشر از طريق كسب‌وكار خود مساعدت مي‌كنند. ديركل پيشين ملل متحد كوفي عنان علام كرد «اين غيبت فعاليت گسترده مبناي كسب‌وكار است كه بيتشر رنج بشري را رسوا مي‌سازد، نه حضورش». به رغم اين پسزمينه، س.ب.كاف،‌ ا.ب.ب. و ك.م.ك.ص آماده‌اند تا به شكل سازنده به هر دستوركار ملل متحد در خصو ترويج و اجراي «اصول راهنما» كمك كنند و اميدوارند كه نظرات آن‌ها در ارتباط با گزارش مورد توجه قرار بگيرد.

ما آماد‌ه‌ايم تا به مشاركت خود در فعاليت‌هاي نظام ملل متحد و حمايت از آن‌ها در ارتباط با اين اصول ادامه دهيم.

- برنت ويلتون جانشين دبيركل سازمان بين‌امللي كارفرمايان
- جان‌-گي كارير دبيركل اتاق بين‌المللي بازرگاني
- تداهيرو آسامي دبيركل كميته‌ي مشورتي كسب‌وكار و صنعت

[1] International Organisaition of Employers-IOE

[2] International Chamber of Commerce-ICC

[3] Business and Industry Advisory Committe-BIAC

[4] Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD

[5] Task Force


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 389 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License