به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

توسعه‌ي نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي. قست آخر

12 دي 1390

تشكل‌هاي كارفرمايي دو نقش مهم دارند:‌ 1) حمايت از منافع اعضاء از طريق لابي‌گري و سه‌جانبه‌گرايي، و‌ 2) ارايه خدمات مستقيم به اعضا. هر تشكل كارفرمايي بايد بتواند با تحليل شرايطي كه در آن فعاليت مي‌كدد، اولويت‌‌هاي راهبردي خودش را شناسايي و تعريف كند. معمولاً تشكل‌هاي كارفرمايي مشتقاق هستند در آن واحد هر دو نقش را ايفا كنند. اما تعيين اوليت به اين معناست كه اجراي يكي از دو نقش در خدمت حل مشكلاتي قرار بگيرد كه در اولويت هستند.

به نظر مي‌رسد در ايران امروز، و چه بسا ايران دهه‌هاي آينده، دفاع از منافع اعضاء براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در اولويت باشد، چرا كه در حال حاضر، بنگاه‌ها در فضايي نامناسب براي رشد و توسعه‌ي بنگاه‌هاي پايدار يكي يكي از پا مي‌افتند. با اين همه، تمركز بر ايفاي نقش اول به معناي به فراموشي سپردن نقش دوم نخواهد بود. بلكه برنامه‌هاي تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي هم بايد بر ايفاي نقش اول متمركز شود.

البته، نظرات اعلام شده در بالا، مواضع رسمي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيست، اما اگر كسي برگردان قسمت‌هاي يك و دو مقاله‌ي «توسعه‌ي نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي» را با دقت مطالعه كند،‌ احتمالاً به همين جمع‌بندي خواهد رسيد. اين مقاله را - كه برگردان قسمت آخر آن در ادامه تقديم مي‌شود- جناب آقاي سريان دو سيلوا يكي از كارشناسان ارشد امور كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار نوشته و در سال 1997 از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) منتشر شده است. گذشت نزديك به 14 سال از زمان نگارش اين مقاله، هرچند در كهنه شدن مطالب آن بي‌تأثير نبوده، اما هنوز براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نكات قابل تأمل بسيار دارد.

از تمام كساني كه خلاصه‌ي اين نوشته را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين مقاله مطلع سازند. خاطر نشان مي‌شود متن تصويري برگردان كامل اين مقاله در انتهاي همين نوشته در دسترس قرار مي‌گيرد.

شناسايي عرصه‌هاي تربيت تخصصي

تشكل‌هاي كارفرمايي معمولا" در تمام عرصه‌هاي مديريتي (مثلاً مديريت عمومي، مديريت مالي، بازاريابي) برنامه‌‌ي تربيتي ارايه نمي‌دهند، زيرا:

 • اين‌ها عرصه‌هاي تخصصي هستند كه به دانش نسبت به موضوع‌هايي نياز دارند كه خارج از مأموريت تشكل‌ كارفرمايي قرار مي‌گيرند
 • چنين برنامه‌هايي از سوي مؤسسات ديگري مانند دانشكد‌ها‌ي كسب و كار و پلي‌تكنيك‌ها ارايه مي‌شوند كه به صورت تخصصي به اين نيازهاي تربيتي پاسخگو هستند.

با اين همه، در بعضي از عرصه‌ها اجراي برنامه‌ي تربيتي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي با ساير مؤسسات هم‌‌ پوشش مي‌شود. يك نمونه مهارت‌هاي مذاكراتي است كه مؤسسات آموزش كسب و كار در بعضي از كشورها برنامه‌ي بسيار كارآمدي دارند. نمونه ديگر مديريت منابع انساني است. بنا بر اين براي تشكل‌هاي كارفرمايي اهميت دارد كه در تربيت روابط صنعتي يك تخصص (قانون، روابط كار در محل كار، دستمزد، مذاكره) را توسعه بخشند. اين موضوعي است كه مي‌توان در مورد آن مزاياي رقابتي را توسعه داد، به ويژه در بيشتر كشورهايي كه مؤسسات آموزشي چنين برنامه‌هايي را به ندرت ارايه مي‌دهند. حتي اگر مؤسسات ديگر هم عرضه كنند، آن‌ها تجربه‌هاي عملي تشكل‌هاي كارفرمايي را - در صورتي كه به اعضاء خود خدمات مستقيم ارايه بدهند - ندارند.

يكي از گروه‌هاي مخاطب كه اهميت آن رو به افزايش است بخش بنگاه‌هاي كوچك است كه، بر خلاف بخش بنگاه‌هاي بزرگ، معمولاً فاقد مديريت منابع انساني يا خط مشي آموزشي تسهيلات تربيتي دروني هستند. از آنجا كه نيازهاي اين بخش از نيازهاي‌ بخش بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط متفاوت است يك نيازسنجي خاص بايد صورت بگيرد. سازمان بين‌المللي كار يك برنامه‌ي «ارتقا كسب و كار شما»‌ تدوين كرده كه نظامي از بسته‌هاي تربيتي درون بنگاهي و اقلام پيشتياني براي ارايه به مالكان و مديران بنگاه‌هاي كوچك در ارتباط با پرورش مهارت‌هاي مديريت كسب و كار است.

تعيين اولويت‌هاي تربيتي

تشكل كارفرمايي بايد جدول اولويت‌هاي خود را در ارتباط با عرصه‌ةايي كه مي‌خواهد:

 • خودش برنامه‌هاي تربيتي ارايه دهد
 • با ظرفيت كمكي عمل كند، به عنوان نمونه، از طريق همكاري با مؤسسات و افرادي بروني
 • اقلام تربيتي تأمين كند.

بعضي از عرصه‌هايي كه يك تشكل كارفرمايي مي‌تواند در آن‌ها فعاليت تربيتي انجام دهد عبارتند از:
- الف. روابط صنعتي و قانون كار. اين‌ها بايد در اولويت قرار بگيرند چرا كه نقش روبط كار،‌ بيش از هر چيز، يك تشكل كارفرمايي را از ساير تشكل‌هاي كارفرمايي ديگر متمايز مي‌سازد.
- ب. مديريت منابع انساني و پرسنلي. تربيت در اين عرصه به تقويت واحدهاي پرسنلي و كاركردهاي مديريت منابع انساني مدد مي‌رساند. چون يكي از هدف‌هاي اصلي مديريت منابع انساني ادغام آن با ككاركردهاي مديران صف است، مديريت منابع انساني بايد در دسترس مديران تمام بنگاه‌ها قرار بگيرد. با اين وجود، تربيت در اين ميدان، مستلزم ارتباط با مؤسساتي كه در اين زمينه صلاحيت دارند، چرا كه بدوين كمك بيروني ايجاد مزيت رقابتي دشوار است.
- پ. مذاكره و مهارت‌هاي مداكراتي. اين موضوع نه فقط به خاطر انجام چانه‌زني دسته جمعي بلكه همچنين به تعامل مستمر مديران بنگاه با كاركنان خود و ساير بنگاه‌ها اهميت دارد.
- ت. بهداشت و ايمني. يك تشكل كارفرمايي مي‌بايست يك نقش محدود،‌ مانند تفسير قوانين مربوط و كميته‌‌هاي ايمني در بنگاه‌ها را ايفا كند.
- ث. بهره‌وري. در اينجا يك نقش محدود، عمدتاً‌ از ظريق برنامه‌هاي تربيتي براي دستيابي به روابط صنعتي مناسب و مديريت منابع انساني كه سبب بهبود بهره‌وري مي‌شود، امكان پذير است. مهارت‌ها و عملكرد و چانه‌زني بهره‌وري بر نظامي‌هاي پرداخت مبتني هستند كه بخشي از مأموريت تشكل‌هاي كارفرمايي را تشكيل مي‌دهند كه به طور مستقيم به بهر‌ه‌وري مربوط‌ اند.
- ج. تربيت نظارتي. اين عرصه‌ي اغلب فراموش شده‌ي تربيتي يك ابزار مهم بهبود روابط كار و بهره‌وري است. سازمان بين‌المللي كار يك مادول تربيتي تدوين كرده كه بنگاه‌ها آن را مفيد يافته‌اند.
- چ. مديريت فرافرهنگي. در شرايط افزايش سرمايه‌گذاري در كشورهاي منطقه‌اي يا فرامنطقه‌‌اي و افزايش اختلاف‌هاي «سوء مديريتي» ناشي از تداخل فرهنگي، عرصه‌اي براي تدوين برنامه‌هاي تربيتي براي پرسنل خارجي جهت آشنا ساختن آنان با فعاليت‌هاي محلي و عوامل فرهنگي مرتبط با مديريت كاركنان محلي به وجود آمده است. كاركنان محلي نيز نسبت به تعديل الزام‌ها و سبك مدريتي كمپاني‌هاي خارجي نيازمند تعديل هستند. اين عرصه به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. با اين وجود،‌ مستلزم آشنايي با نظام‌ها، فرهنگ و رفتار محلي است.

تربيت نبايد فقط شكل يك برنامه‌ي جمعي تربيتي، يعني براي پرسنل چند بنگاه مختلف را به خودش بگيرد. مي‌توان از طريق طراحي و اجراي برنامه‌ي تربيتي براي بنگاه‌هاي خاص در سطح كارخانه،‌ در صوتري كه برخورد با نيازهاي يك بنگاه خاص را تسهيل كند، به اثرات قابل توجه دست يافت، برنامه‌هاي نوع اخير همچنين شانس اينكه مورد توجه مديران ارشدي قرار بگيرند كه در جايگاهي هستند كه مي‌تواتند در سياست‌هاي كمپاني تأثيربگذارند خواهند داشت.

تجهيز تشكل براي اجراي برنامه‌هاي تربيتي

تشكل كارفرمايي بايد كاركنان خود را براي ايفاي نقش تربيتي مجهز سازد. اين امر،‌ از جمله مستلزم امور زير است:

 • تحليل نقاط قوت و ضعف تشكل در عرصه‌ي تربيتي در پرتو ارزيابي نيازسنجي‌ها و شناسايي عرصه‌هاي تربيتي.
 • تربيت مهارت‌هاي تربيتي كاركنا
 • مطالعه‌ي مديريت كاركرد تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي كه در ارايه‌ي اين بر‌نامه‌ها ممتاز هستند.
 • ارتقاء پايگاه اطلاعات/تحقيق/دانش تشكل.
 • تدوين دوره‌ها و اقلام تربيتي.
 • در صورت لزوم انجام ترتيباتي با افراد و مؤسسات بروني براي طراحي و/يا اجراي برنامه‌هاي تربيتي.
 • انتصاب يك مديري تربيتي يا دست كم شخصي كه امور تربيتي را برنامه ريزي و هماهنگ كند.
 • تهيه‌ي تجهيزات مورد نياز تربيتي.

گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 213 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)  پيگيرى فعاليت سايت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License