به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

آئين‌نامه‌ي اجرايي مربوط به اعمال تخفيف پلكاني سهم بيمه‌ي كارفرمايان

16 مهر 11390

اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع: تصويب‌ نامه بنده «و» ماه 80 قانون برنامه پنجم توسعه هيأت وزيران

پس از سلام؛

بدينوسيله تصويب نامه شماره 105061/ت46916 ه مورخ 22/5/1390، مربوط به آئين‌نامه اجرايي بنده «و» تبصره ماده 80 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران [1]، كه در جلسه مورخه 2/5/1390 هيأت وزيران به تصويب رسيده است را جهت استحضار و هرگونه بهره برداري مقتضي آن تشكل محترم، ايفاد مي‌دارد.

- با تقديم احترام. محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه:‌2210 - 12540
- تاريخ نامه: 11/7/1390

[1] و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد. تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


اسناد پيوسته

8 اكتبر 2011
سند : PDF
1.7 Mb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 451 / 479641

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License