به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كميته‌ي كارشناسان - نظر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب

11 مهر 1390
دو شنبه 3 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در حاليكه كميته‌ي متخصصان سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) قرار است به زودي «بررسي كلي2012»‌ در مورد تمام كنوانسيون‌هاي بنيادين س.ب.ك را آماده كند،‌ سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) به صورت رسمي موضع تاريخي كارفرمايان را تكرار كرده‌ است كه متن كنوانسيون‌هاي 87 و 98 «حق اعتصاب» را شامل نمي‌شود.

همانطور كه كارفرمايان همواره در هر فرصتي به كميته‌ي متخصصان تدكر داده‌اند حق اعتصاب در هيچ كدام از اين كنوانسيون‌ها بر اساس تمام روش‌هاي تفسيرهيچ مبناي حقوقي ندارد. به رغم اين، «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»(ك.م.ا.ك.ت) در تفسير حق اعتصاب به عنوان يك حق بنيادين كارگران و سازمان‌هاي آنان اصرار كرده است، و تفسير موسع خود را مكرراً و جزماً و صرف‌نظر از شرايط سياسي يا اقتصادي ملي و بي‌توجه به اينكه قوانين ملي حق اعتصاب را تأييد مي‌كنند يا نه،‌ به كار برده است. در اين اظهار نظر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كارشناسان درخواست كرده است:

  • در «بررسي» با جزئيات توضيح دهند چگونه «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» با استفاده از روش‌هاي «كنوانسيون وين» به تفسيرهاي خود از حق اعتصاب رسيده است؛
  • با جزئيات در «بررسي» و نيز در گزارش 2012 كميته، نقطه نظرات كارفرمايان و ديگران را در مورد فقدان مبناي قانوني براي حق اعتصاب در كنوانسيون‌هاي 87 يا 98 منعكس كند؛
  • شرايطي را كه سبب بروز چنين ناهماهنگي عميق و مداوم بين نظرات متخصصان و عملكرد دولت‌ها و قانون‌گذاري‌ها شده است را بررسي كند، با نگاهي به ارزيابي اينكه آيا نظرات جزمي كارشناسان، به رغم شواهد معكوس در سابقه‌ي تاريخي، مي‌بايست به سطوح ادعايي عدم تبعيت از به اصطلاح حق اعتصاب كمك كند كه به صورت استنباطي از سوي كارشناسان از زبان كنوانسيون استنباط شده است.

به زودي برگردان فارسي متن اصليسند سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد فقدان مبناي قانوني براي حق اعتصاب در كنوانسيون‌هاي 87 و 98 در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر خواهد شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 625 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License