به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: روابط صنعتي جهاني

30 فروردين 1390

پنجمين و آخرين عرصه‌ي مهم فعاليت‌هاي سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 «روابط صنعتي جهاني» است. اين سازمان، در طول سال 2011، در اين عرصه چه كارهايي انجام خواهد داد؟ اين كارهاي را چگونه به سرانجام خواهد رساند؟‌ و انتظار مي‌رود از مجموع اين اقدام‌ها چه نتايج مشخصي حاصل شود؟ و سقف زماني براي دستيابي به اين نتايج چه وقت است؟ برگردان بخش پنجم از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه به اين پرسش‌ها پرداخته در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند محور‌هاي مهم اول تا چهارم «كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان» عبارت است از: 1)پاسخگويي به نيازهاي اعضاء، 2) توسعه‌ي بنگاه، 3)شكل بخشي به دستوركار بيزينس، و 4) مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت، كه برگردان بخش‌هاي مربوط به اين محور‌ها پيش‌تر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شده است.

به نظر مي‌رسد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز بتوانند با كمي تمرين، كارنقشه‌ي سالانه‌ي خود را بر اساس تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين كنند. به همين دليل است كه برگردان فارسي اين سند در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند و متن كاغذي اين سند را در اختيار آنان بگذارند.

5. روابط صنعتي جهاني
موضوع كارابزار اقدامنتايج مورد انتظارزمانبندي
حقوق بشر و كسب و كار روشن‌سازي ماهيت ترويجي رهنمود‌هاي «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه» و بيانيه‌ي بنگاه‌هاي چندمليتي و تبعات آن‌ها براي اعضاء و كسب و كار مقاصد جداگانه‌ي هر يك از اين عناصر براي اعضاء روشن باشد در دست اجرا
چشم‌ انداز بخشي آگاه‌ سازي تشكل‌هاي بخشي از اقدام‌هاي سازمان بين المللي كار در عرصه‌ي مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت.
- درك چشم‌انداز بخشي و مشاركت در اقدام‌ مسؤليت اجتامعي شركت و تضمين اينكه اين امر در تمام بحث‌هاي مربوطه‌اي كه سازمان بين‌المللي كمارفرمايان در آن‌ها حضور دارد، گنجانده مي‌شود.
اقدام بخشي مسؤليت اجتماعي شركت غني شده باشد.
- چشم انداز و اقدام مسؤليت بخشي به رسميت شناخته شده و در بحث‌هاي به حساب مي‌آيد
در دست اجرا
اقدام اتحاديه‌ي فدراسيون‌هاي جهاني نشست‌ها با تشكل‌هاي بخشي، و تحقيق براي درك اقدمات اتحاديه‌ي جهاني كنفدراسيون‌ها در سطح بخشي شناخته‌ افزايش يافته سازمان بين‌المللي كافرمايان مبتني بر ادقام كنفدراسيون‌هاي جهاني در تمام بخش‌ها در دست اجرا
سازمان بين‌المللي كارفرمايان/كنفدراسيون‌ بين‌المللي اتحاديه‌‌هاي كارگري نهايي‌سازي بحف با كنفدراسيون‌ بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري در خصوص همكاري بيشتر براي مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز.
- بحث در خصوص راهي براي اجراي توصيه‌‌نامه‌ي جديد سازمان بين‌اللملي كار در مورد اچ.آي.وي/ايدز.

انتخاب دست كم يك اقدام مشترك براي اجراي توصيه‌نامه

موافقتنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار و كنفدراسيون بين آلملللي اتحاديه‌‌هاي كارگري روزآمد سازي شده باشد.
- روباط سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان/كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري اجراشده باشد.
- توصيه‌نامه‌ي سازمان بين المللي كار در خصوص اچ.آي.وي/ايدزه از طريق اقدام مشتر به به اجرا درآمده باشد
در دست اجرا
شكبه روابط صنعتي جهاني اطلاع رساني به اعضاء‌ در خصوص آخرين شرايط و آخرين امضاء موافقتنامه‌هاي بين‌المللي چارچوب اعضاء‌ به روز نسبت به تحولات مربوط به توافقتامه‌هاي بين‌آلمللي چارچوب در دست اجرا
= فراهم‌ سازي مواد تبليغي براي شبكه و بهبود وب‌سايت شبكه‌ بهتر تأمين شده باشد در دست اجرا
= سازمان دهي دو نشست آوريل و اكتبر
= عضوگيري 5 شركت عضو اضافي از ميان تشكل‌هاي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان شبكه‌ي قوي تر و مبادله‌ي غني در ميان اعضاء از دسامبر
= مديريت، اشتراك، صدور فاكتور و ساير امور مرتبط با شبكه‌ي روابط صنعي جهاني دستيابي به چرخش روان شبكه روابط صنعتي جهاني در دست اجرا

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 654 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت 2.كارنقشه‌ي سال 2011   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License