به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مشاركت ساير آژانس‌هاي بين‌المللي

24 فروردين 1390

ششمين بخش از جزوه‌ي «مفهوم كف حمايت اجتماعي» به مشاركت ساير سازمان‌هاي بين‌المللي در روند تعريف و تأمين كف حمايت اجتماعي براي مردم فقير در سطح دنيا اختصاص دارد. برگردان فارسي بخش‌هاي پيشين اين جزوه‌ در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است و براي دستيابي به آن‌ها اينجا را كليك كنيد.

خاطر نشان مي‌شود اين جزوه را سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي توضيح موضع كارفرمايان در قبال مفهوم كف حمايت اجتماعي تدوين كرده و در اختيار تمام سازمان‌هاي ملي كارفرمايي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است.

مفهوم كف حمايت اجتماعي يكي از موضوع‌هاي مهم و كليدي در مذاكرات سازمان‌هاي بين‌المللي است. از جمله، در يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار خواهد شد و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز نماينده‌ي كارفرمايان ايراني را براي شركت در آن كنفرانس معرفي خواهد كرد، مفهوم كف حمايت اجتماعي و روش‌هاي تأمين اين حداقل‌ها نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

از آنجا كه اين مفاهيم از جنبه‌هاي گوناگون به تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نيز ارتباط مي‌يابد، از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود تا مسؤلان تشكل‌ متبوع خود را از انتشار برگردان اين بخش از سند مطلع سازند. اما برگردان بخش ششم سند:

6. مشاركت ساير آژانس‌هاي بين‌المللي

رويكرد ملل متحد به كف حمايت اجتماعي مبتني بر درس‌هاي فراگرفته شده از ابتكار «وحدت خدمات رساني» [1] است كه با تضمين همكاري سازمان‌هاي مرتبط زير چتر انسجام ملل متحد مي‌توانند نقش حياتي در اجراي ك.ح.ا ايفاء كنند. تعدادي از آژانس‌هاي ملل متحد و و ساير آژانس‌هاي بين‌المللي از پيش در اين ارتباط فعال بوده‌اند.

يونيسف [2] با ارايه‌ي مشاوره به كشورها در مورد اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي و ارتقاء ارتباطات با خدمات رفاه اجتماعي، در اين عرصه از حمايت اجتماعي دارد فعال مي‌شود. با اين وجود، يونيسف اقدام‌ها و طرح‌هايي را تدوين كرده است كه در قلمرو اختيار سازمان بين‌المللي كار قرار مي‌گيرند. اين ممكن است نقش شركاي اجتماعي را كه در بيشتر كشورها مهم است، با ترويج اصلاحات در كل نظام تأمين اجتماعي بدون مشاركت‌ آنان به مخاطره بياندازد. سازمان بين‌المللي كار يك رويكرد سه‌جانبه اتخاذ مي‌كند كه با دادن امكان تصميم‌گيري براساس مشاركت خودشان در سطح ملي، مي‌تواند براي كارفرمايان ارجح باشد. با اين وجود، سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد با يونيسف براي استخراج نكات مورد علاقه ارتباط برقرار سازد.

در نشست مشترك صندوق بين‌المللي پول(ص.ب.پ) و سازمان بين‌المللي كار در سپتامبر 2010، كف حمايت اجتماعي به عنوان يك قلمري ممكن براي فعاليت مشترك مورد توجه قرار گرفت. كارفرمايان بايد از مشاركت ص.ب.پ، به ويژه با توجه به تخصص اين صندوق در امور مالي استقبال كنند. جمعبندي‌هاي آن نشست مي‌گويد: «به مثابه يكي از نتايج اين كنفرانس، سازمان بين‌‌المللي كار و ص.ب.پ توافق كردند كه در دو قلمرو‌ي اختصاصي با يكديگر همكاري كنند. اول، ما ايده‌ي مفهوم حداقل كف حمايت اجتماعي براي آسيب‌پذيرترين در تمام كشورها را بررسي خواهيم كرد. اين مفهومي است كه ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار به طور خاص روي آن‌ كار مي‌كنند. اين ايده اكنون متخصصان مالي ص.ب.پ را وارد معادله مي‌كند.. . » [3]

بانك جهاني نيز در بيشتر كشورها در قلمروي حمايت اجتماعي يك بازيگر عمده است. اين بانك در سال 2011 مشغول بازنگري در راهبرد كار و حمايت اجتماعي خود خواهد بود تا در سال 2012 نهايي شود و سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد در آن سهيم باشد. در اين مرحله، به طور كامل درگير ابتكار ك.ح.ا نشده، اما مي‌تواند يك بازيگري آينده باشد. بالاتر از همه،‌ رويكرد جاري تدوين شده توسط بانك جهاني بيشتر در خط رويكرد كاركرفرمايان است. ك.ح.ا از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (س.ه.ا.ت) [4] در شبكه كاهش فقر س.ه.ا.ت [5] مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به عنصر تشكيل‌دهنده‌ي دوم،‌ نمونه‌هاي بسيار زيادي از آژانس‌هاي درگير در اين مسأله وجود دارد. در ميان آن‌ها، برنامه تغذيه‌ي جهاني (ب.ت.ج) [6] اختيار دارد تا، با تمركز تلاش‌ها و منابع‌اش بر نيازمندترين مردم و كشورها، از توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي حمايت كند. كمك‌هاي ملل متحد [7] با شركا براي تضمين دسترسي جهاني به پيشگيري،‌ درمان، مراقبت از اچ.آي.وي همكاري مي‌كند و سازوكارهاي حمايت اجتماعي براي بيماران و خانواده‌هاي آنان را مورد حمايت قرار مي‌دهد (سازمان بين‌المللي كار همين اقدامات را با تمركز بر كارگاه‌ از طريق برنامه سازمان بين‌المللي كار/كمك‌ها انجام مي‌دهد). مركز ملل متحد براي اسكان انسان يون ان.هاببتات [8] در همكاري با مؤسسه‌ي تحقيق و تربيت ملل متحد «يون ا‌يتار» [9] راهنماهايي را در خصوص دسترسي به خدمات اساسي براي همه تدوين مي‌كند. اين راهنماها بر يك رويكرد مبتني برحقوق استوار شده و دسترسي مردم فقير به خدمات اساسي، نيز آب و خدمات بهداشتي از طريق تعرفه‌ حامي فقرا و سازوكارهاي مالي مبتني بر جامعه را ترويج خواهد كرد كه يارانه‌ها و بخشش‌ها را در برمي‌گيرد. سازمان جهاني هواشناسي (س.ج.ه) [10] در تدارك توسعه‌ي «سامانه‌هاي پيش‌هشدار دهنده» [11] براي طيف گسترده‌اي از خطرهاست، كه بروز آن‌ها مي‌تواند زندگي‌ها و كالاها را به مخاطره بياندازد،‌ و تلاش‌هايي را براي بهبود شرايط زندگي، به ويژه شرايطي كه معمولاً وسيع‌ترين گروه‌هاي جمعيتيي در معرض آن‌ها قربانيان فقدان حمايت اجتماعي نيز مي‌باشند، در دست اجرا دارد.

[1] Delivering as on ؛عنوان طرحي براي اصلاح سازمان ملل به نحوي كه تمام آژانس‌هاي آن به صورت هماهنگ خدمات خود را ارايه دهند.م

[2] UNICEF

[3] http://www.ilo.org/global/About_the...

[4] OECD

[5] OECD-Povnet

[6] WEP

[7] UNAIDS

[8] UNHABITAT United Nations Centre for Human Settlements

[9] UNITAR United Nations Institute for Training and Research

[10] WMO World Meteorological Organization

[11] Early Warning Systems


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 774 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License