به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس

سومين محور فعاليت‌هاي با اهميت سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011، «شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس» است. اساساً يكي از كاركردهاي دائمي تشكل‌هاي كارفرمايي رايزني مداوم با تصميم‌سازان و سياستگذاران است تا از اين طريق فضا را براي ارتقاء كسب و كار و بهبود اشتغال فراهم سازند. در نتيجه پرسش هر تشكل‌ كارفرمايي در آغاز يك سال كاري جديد، از جمله مي‌تواند اين باشد: كه در طول سال آتي براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال با كدام گروه از تصميم‌سازان و سياستگذاران بايد در مورد چه موضوع‌ها و مسائلي به گفتگو و رايزني پرداخت و به آنان چه گفت و با آنان چه كرد و نتايج مورد انتظار از اين لابيگري‌ها و رايزني‌ها چه بايد باشد؟ اگر يك تشكل‌كارفرمايي بتواند اين نكات را مورد تأمل قرار دهد و خلاصه‌ي برنامه‌هاي مورد نظر را در يكي دو صفحه مكتوب كند، كارنقشه‌ي سال آتي خود را تدوين كرده است. كار سختي است؟ قطعاً نه.

آنچه كه در ادامه و در آستانه‌ي فرارسيدن سال نو تقديم مي‌شود، برگردان بخش سوم از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به برنامه‌هاي مربوط به محور «شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس» مربوط مي‌شود.

گفتني است كه برگردان فارسي كارنقشه‌‌ي مربوط به محور «پاسخ به نيازهاي اعضاء» و «توسعه‌ي بنگاه» پيشتر در همين سايت منتشر شده بود. اين كارنقشه‌ي سالانه‌ براساس «چارچوب استراتژيك» سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تدوين شده است. برگردان فارسي اين چارچوب استراتژيك و نيز چارچوب استراتژيك قبلي اين سازمان نيز از طريق همين شبكه دردسترس فارس زبان قرار گرفته است. به علاوه، با كليك كردن كليد‌واژه‌ي برنامه‌ي استراتژيك تمام اسناد مرتبط با اين كليدواژه كه در اين شبكه منتشر شده در دسترس قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند، شايد اين امر سبب شود كه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به صرافت تدوين چنين برنامه‌هايي توجه كنند و براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل متبوع خود براي سال 90 و سال‌هاي آتي آستين همت بالا بزنند. و اما برگردان اصل سند:

3. شكل‌بخشي به دستوركار بيزينس
موضوع كارابزار اقدامنتايج مورد انتظارزمانبندي
اثرگذاري/اشتغال/سياست اجتماعي پيگيري و اثرگذاري بركار سازمان بين‌المللي كار با ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي (به عنوان نمونه سازمان‌هايي كه زير بيرق هماهنگي در سياست‌ها كار مي‌كنند) حمايت از حضور كارفرمايان در گفتگو‌هاي جهاني در مجامع بين‌المللي در دست اجرا
= تقويت همكاري با شوراي اروپا به رسميت شناخته شدن از سوي سياستگذاران و رهبران فكري به عنوان صدي متحد و با نفوذ كسب و كار در دست اجرا
= مشاركت فعال در كميته‌ي دولتي منشور اجتماعي اروپا جلب توجه سياستگذاران در دست اجرا
= پيگيري دسته‌ جمعي مشكلات در چارچوب منشور اسجتماعي اروپا تقويت تأثير صداي كسب و كار در سطح اروپا در دست اجرا
= ارتقاء همكاري با بانك جهاني، صندوق بين‌‌المللي پول ، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ،‌ كميته مشورتي صنعت و كسب‌ و كار ، بيزينس‌اروپ ، مركز آموزش حرفه‌اي ،اتاق بازرگاني بين‌‌المللي، كنفدراسيون‌ انجمن‌هاي كارفرمايي آسيا - پاسفيك. گفتگو‌هاي جهاني مؤثر بر اشتغال چشم‌انداز كسب و كار را بازتاب دهد.
- سياستگذاران و رهبران فكري صداي جهاني متحد و اثربخش كسب و كار را به رسميت بشناسند و مورد توجه قرار دهند.
در دست اجرا
بهبود فضاي كسب و كار تقويت مشاركت‌ها و تجهيز منابع از طريق بانك جهاني برنامه‌هاي تأمين مالي شده از سوي بانك جهاني در خصوص «مديريت و فضاي كسب و كار» ژوئن
= تدوين يك راهنما براي تشكل‌هاي كارفرمايي در مورد روش دفاع از حاكميت خوب و توانمندسازي فضاي كسب و كار راهنما چاپ شده و در ميان اعضاء توزيع شده باشد ژوئن
= تقويت ترويج بيانيه‌ي عدالت اجتماعي سال 2008 براي جهت دهي به كار سازمان بين‌‌المللي كار استراتژي نيروي انساني سازمان بين‌المللي كار با نيازهاي كشورهاي عضو آنگونه كه در بيانيه‌ي تعريف شده هم راستا شده باشد در دست اجرا
= همكار با دپارتمان بيانيه براي تضمين اينكه چشم‌اندازهاي كارفرمايان در خصوص 4 اصل مربوط به كار اجباري، كار كودك، آزادي انجمنن و عدم تبعيض شناخته و درك مي‌شود. چشم‌اندازهاي كارفرمايان در اولويت‌سازي‌هاي اين دپارتمان‌ها در امر راهنمايي‌هايي سياستي و همكاري‌هاي فني به اعضاء بازتاب يافته باشد در درست اجرا
چشم‌انداز كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار رايزني براي اصلاح در هيأت مديره، كنفرانس بين‌آلمللي كار، استاندارهاي بين‌المللي كار ، كميته‌ي آزادي انجمن، و ساير كميته‌ها در صورت لزوم جهت گيري بهتر به سوي اولويت‌هاي زيست محيطي.
- بودجه‌ي افزايش يافته‌ي بخش كارفرمايي.
- مديريت بهبود يافته سازمان بين‌المللي كار.
- سياست‌هاي دبيرخانه‌اي ارتقاء يافته در سازمان بين‌المللي كار.
- ساختار اثربخش سازمان بين‌المللي كار.
- پيام مسنجم گروه كارفرمايي در مشاوره‌هاي رسمي و غيررسمي در خصوص اوليت‌هاي كارفرمايي براي كار دبيرخانه.
- كميته‌ي آزادي انجمن در خط توقعات گروه كارفرمايان باشد.
مارس، ژوئن و نوامبر
= تأثيرگذاري بر زيركميته‌ي بنگاه‌هاي چندمليتي.
- تأثيرگذاري بر هيأت مديره: تضمين اينكه اقلام در پي ابزارهاي كارآمد براي ترويج بيانيه‌ي بنگاه‌هاي چندمليتي به عنوان يك ابزار داوطلبانه كسب و كار باشند.
ميزكمك (هلپ‌ دسك) يك منبع بي‌طرف براي كسب و كار باقي بماند، اما به يك «ميزشكايت» يا ابزاري در خدمت دبيرخانه بدل نشود در دست اجرا
= تأثيرگذاري بر كميته‌ي راهبري «برنامه‌ي جهاني حذف كار كودك» نظرات كارفرمايان در اولويت‌هاي اين كمتيه منعكس شده باشد مارس
= تشويق مداخله‌ي اعضاء در بازنگري سالانه. نظرات كارفرمايان شنيده شود و در نتايج اين بازنگري گنجانده شود. مارس
= مشاركت جامع نمايندگان كارفرمايي و كنجاندن تجربه‌هاي آنان در گزارش جهاني كنفرانس بين‌المللي كار. كارنقشه‌ي نهايي نظرات كارفرمايان را منعكس كند و به نيازهاي كارفرمايان پاسخ دهد. ژوئن
= تدوين و ترويح ياداشت سازمان بين‌المللي كارفرمايان در باره موضع اين سازمان نسبت به وضعيت سياست استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار. مدرن‌سازي سياست‌ استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار در دست اجرا
= ادامه‌ي گفتگو‌ها با اعضاء در باره اقلام مرتبط با استاندادرهاي سازمان بين‌آلمللي كار و تعيين و اجراي يك گروه استراتژي كه به نحو كارآمد چشم‌انداز‌ كارفرمايان در باره‌ي سياست استانداردها را در سازمان بين‌المللي كار ترويج كند. = ژوئن
گروه 20 همكاري با كميته‌ي مشاوره‌اي كسب و كار و صنعت و فدراسيون كارفرمايان فرانسه در باره‌ي سازمان‌دهي به مشاركت كسب و كار در نشست سران گروه 20 در فرانسه و ارتباطات حول آن. موضع كارفرمايان/كسب‌وكار در جمع‌بندي‌هاي گروه 20 گنجانده شده باشد تمام مدت
تأمين اجتماعي تهيه‌ي گفتگو‌ي كنفرانس بين‌المللي سال 2011.
- همكاري با كميته‌ي مشاوره‌اي صنعت و كسب و كار.
جمع‌بندي‌هاي كنفرانس بين‌المللي كار چشم‌انداز كسب و كار را منعكس كرده باشد. ژوئن
= = چارچوب روشن براي كار سازمان بين‌المللي كار در مورد كف حمايت اجتماعي. در دستت اجرا
چتلش‌هاي جمعيت‌ شناختي نظرسنجي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي كار/كارفرمايان. عرضه و بحث در نشست‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان. توزيع نظرسنجي‌ها. اول سپتامبر
بهداشت همگاني و شغلي همكاري با سازمان جهاني بهداشت براي كمك به ارايه‌ي «كارنقشه‌ي جهاني براي سلامتي كارگران»..
- حمايت از مداخله‌ي اعضاء با تسهيل نشست‌هاي مربوطه و دسترسي به سازمان جهاني بهداشت.
ارتقاء تأثير كسب و كار بر فعاليت سازمان جهاني بهداشت.
- راهنماي سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با كسب و كار.
- ارتقاء اعتبار كسب و كار به عنوان شركا/ذينفعان سازمان جهاني بهداشت.
در دست اجرا
بهداشت و امنيت شغلي توسعه‌ي بيشتر «شبكه بهداشت و امنيت شغلي».
- سازماندهي دو نشست، يكي از آن‌ها با كنگره‌ي جهاني بهداشت و امنيت ششغلي در استانبول همزمان شود.
خلق درآمد.
- ارتقاء‌ شناسايي سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان به مثابه مركز جهاني برتري براي اشتغال و جنبه‌هاي اجتماعي بهداشت و امنيت شغلي.
مارس و سپتامبر
= توسعه‌ي وب‌سايت «بهداشت و امنيت شغلي» و ديگر كانال‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي. جزوه‌هاي سياستي «بهداشت و امنيت شغلي» و راهنما‌ي چاپ شده، به ويژه در مورد بازرسي‌هاي سرزده. تمام مدت
بهداشت و امنيت شغلي و بهداشت همگاني همكاري با سازمان بين‌المللي كار و سازمان جهاني بهداشت و ساير اعضاء براي تدوين راهنما در باره بهداشت و امنيت شغلي. ترويج و كمك در نمونه‌سازي «بهبود بهداشت كار در بنگاه‌هاي كوچك» (طرح بهداشت و امنيت شغلي براي بخش مراقبت از سلامتي). اعتبار سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان و روابط متقابل حمايتي ساخته شده با سازمان بين‌المللي كار و سازمان جهاني بهداشت.
- ظرفيت ارتقاء يافته‌ي كسب و كار از طريق به اشتراك‌گذاري بهترين سرمشق‌ها. منافع ارتقاء يافته براي كمپاني‌ها در فعاليت سازمان بين‌المللي كار و سازمان جهاني بهداشت.
مه
تغييرات آب‌ و هوايي و اقليمي مشاوره با اعضاء و ارايه‌ي نظرات سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي فعاليت سازمان بين‌‌المللي كار (دبيرخانه/ مناطق/مركز بين‌المللي آموزش) در توسعه‌ي بيشتر گفتگو‌ي مشاغل سبز، مهارت‌ها براي مشاغل سبز و تربيت در متن دستور كار مشاغل سبز شايسته. سازمان بين‌المللي كار چشم‌انداز كسب و كار را به رسميت شناخته باشد.
- دوره‌هاي تربيتي مركز تورين با كشب و كار مرتبط باشد (و نه نيازهاي اتحاديه‌هاي كارگران).
مه

واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 394 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت 2.كارنقشه‌ي سال 2011   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License