به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: كليات

17 اسفند 1389

يكي از فعاليت‌هاي مستمر سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين و انتشار جزواتي است كه در آن‌ها، مهم‌ترين و مبرم‌ترين مسائل جهاني كه در دستور كار سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد،‌ از مواضع كارفرمايي تحليل مي‌شود.

نكته‌ي درخور تأمل اين است كه در تمام اين تحليل‌ها، سازمان بين‌المللي كارفرمايان در دفاع از حقوق كارگران بسيار مترقي و پيشتاز است، اما برخلاف بسياري از كارفرمايان عقب‌‌مانده كه منافع خودشان را در چنگ انداختنن در حقوق كارگران مي‌يابند، مي‌كوشد تا با حمايت از راهكارهاي مبتني بر اقتصاد آزاد، از طريق توليد بيشتر ثروت، ارتقاء بهره‌وري، ايجاد اشتغال مولد در جامعه از حققوق كارگران دفاع كند. اين مواضع، به ويژه‌ براي تشكل‌هاي كارفرمايي در ايران بايد بسيار جالب باشد كه گفتمان به اصطلاح عدالت طلب در پي تقسيم فقر در كشور از طريق گسترش سازوكارهاي دولتي و خانه نشين كردن كارفرمايان بخش خصوصي است. جزوه‌ي «مفهوم كف حمايت اجتماعي» آخرين بيانيه‌ي تحليلي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه در آن مفهوم «كف حمايت اجتماعي» از منظر كارفرمايان مورد بررسي قرار گرفته است و برگردان فارسي آن از طريق شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن كاغذي اين سند را در اختيار اعضاء تشكل‌ متتبوع خود قرار دهند و مسؤلان تشكل را از انتشار چنين سندي مطلع سازند.

اين سند در 8 قسمت به زبان انگليسي تدوين شده و برگردان قسمت اول آن در ادامه تقديم شده است:

1. توصيف كلي

اين مفهوم ابتداء از «كميسيون جهاني در مورد جنبه‌ي اجتماعي جهاني شدن» در قالب اين اصطلاحات سربرآورد: «يك سطح حداقلي مطمئن حمايت اجتماعي مستلزم آن است كه بخش پذيرفته‌ شده و بدون اختلاف كف اقتصادي اجتماعي از اقتصاد جهاني باشد».

در پي آن، نظام ملل متحد تعريف «كف حمايت اجتماعي»(ك.ح.ا) [1] را به عنوان حمايت از دسترسي به خدمات اساسي و انتقال‌هاي اجتماعي براي فقرا و آسيب‌پذيران مشخص ساخت، كه رويكردي جامع به حمايت اجتاعي ارايه مي‌دهد به نحوي كه هر دو وجه عرضه و تقاضاي حمايت اجتماعي گسترش يافته را برجسته ساخته و دسترسسي كارآمد را تضمين مي‌كند.

كف حمايت اجتماعي از دو جزء تركيب شده است:

(i). يك مجموعه از حقوق و انتقال‌هاي اجتماعي، نقدي يا جنسي، براي تأمين يك حداقل درآمد و تضمين امرار معاش براي همه و تسهيل تقاضاي كارآمد براي كالاها و خدمات اساسي و دسترسي به آن‌ها.

(ii). تدارك يك سطح اساسي از كالاها و خدمات اجتماعي مانند سلامتي، آب و بهداشت همگاني،‌ آموزش، غذا،‌ مسكن، اطلاعات كه دسترسي به آن‌ها براي همه

ك.ح.ا بر نياز به تضمين خدمات و انتقال‌هاي اجتماعي در طول چرخه‌ي زندگي - از كودكي، ميان سالي فقيرانه، به رغم فعاليت اقتصادي، تا سالمندي - تأكيد مي‌كند، و به آسيب‌پذيري گسترش يافته به عنوان نتيجه‌ي وضعيت جنسيتي،‌ اقتصادي-اجتماعي، قوميت، ناتواني، اچ.آي.وي/ايدز، مهاجرت، مواجهه يا حساسيت به عوامل ناخواسته‌ي خارجي مانند بلاياي طبيعي، پديده‌هاي غيرعادي آب و هوايي و غيره در تمام گروه‌هاي سني توجه نشان مي‌دهد.

هيأت مديره ارشد نظام ملل متحد در آوريل 2009 ابتكار جهاني براي كف حمايت اجتماعي همگاني را به عنوان يكي از نه ابتكار در پاسخ به بحران اقتصادي 2009/2008 را تصويب كرد. اين ابتكار از اختيار هر يك از آژانس‌هاي ملل متحدد فراتر مي‌رود، و براساس يك رويكرد فرا - ملل متحدي در دست اجراست.

با اين وجود، سازمان بين‌المللي كار براي جزء نخست ك.ح.ا، و سازمان جهاني بهداشت، در قلمرو جزء دوم آن پيشتاز هستند. ملل متحد همچنين گروه مشاور‌ه متخصصان را تحت رياست خانم بچلت (رئيس جمهور سابق شيلي) سازماندهي كرده است. ك.ح.ا همچنين در دستور كار گروه 20 تحت رياست فرانسه در 2011 قرار دارد.

ادامه دارد

PDF - 254.7 kb
متن انگليسي «مفهوم كف حمايت اجتماعي»
از انتشارات سازمان بين‌المللي كارفرمايان

[1] Social Protection Floor -SPF


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 632 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License