به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء

4 اسفند 1389
يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

«پاسخ به نياز‌هاي اعضاء» نخستين محور كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 است. براي ارايه‌ي پاسخ به نيازهاي اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان چه كارهايي صورت مي‌پذيرد؟ ابزارها و روش‌هاي انجام اين كارها چيست؟ نتايج مورد انتظار ازبه كارگيري هر يك از اين وسايل و روش‌ها چيست؟ براي تحقق هر كدام از اين نتايج چه مدت زمان لازم است؟ فشرده‌ي پاسخ‌‌هاي ارايه شده به همين پرسش‌ها، كه در يك جدول تدوين شده‌اند، بخشي از كار نقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را تشكيل داده است. برگردان فارسي اين بخش‌ از كارنقشه كه به نخستين محور، يعني «پاسخ‌ به نيازهاي اعضاء» ارتباط دارد، در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌كند در كارنقشه‌‌ي سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان به محورهاي زير نيز پرداخته شده است:
- توسعه بنگاه
- شكل بخشي به دستور كار كسب و كار
- مسؤليت اجتماعي بنگاه
- روابط صنعتي جهاني

برگردان اقدامات پيش‌بيني شده براي محورهاي فوق در ادامه از طريق شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] تقديم علاقمندان خواهد شد.

همين جا از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود متن كاغذي سند «كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان»‌ را در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل متبوع خود قرار دهند و آنان را از وجود چنين سند مهمي مطلع سازند.

اين سند الگوي نسبتاً ساده‌آي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار خواهد داد تا نسبت به تدوين چارچوب استراتژيك چند ساله و نيز تدوين كارنقشه‌هاي سالانه‌ي خود اقدام كنند و از روزمرگي به درآيند.

1.پاسخ به نيازهاي اعضاء
اقلام كاريابزار اقدامنتايج مورد انتظارزمان‌بندي
اقدام‌هاي ويژه‌ي منطقه‌اي تشريح كارنقشه‌هاي منطقه‌اي و تحقق اقدام‌هاي منطقه‌‌اي با همكاري نايب‌رئيسان نماينده و بخش كارفرمايي. (جزئيات كارنقشه‌هاي منطقه‌اي پيوست است.) بهبود پاسخ‌هاي س.ب.كاف به نيازهاي خاص منطقه‌‌اي.
- بهبود همكاري و تبادل اطلاعات تشكل‌هاي كارفرمايي منطقه‌‌اي.
- بهبود تدارك اطلاعات س.ب.كاف كه خصوصيات منطقه‌اي را بازتاب مي‌دهند.
طي سال 2011
ظرفيت‌سازي براي اعضاء، اشتراك‌گذاري اطلاعات و شبكه‌سازي روزآمدسازي معماري وب سايت س.ب.كاف.
- بخشنامه‌هاي س.ب.ك.
- س.ب.ك.نت(خبرنامه الكترونيكي).
- (جي.اواس.اچ، جي.آي.آر.ان).
انتظارات اعضاء به داشتن اسناد در چند زيان.
- ساخت ظرفيت در اعضاء براي اشتراك گذاري اسناد س.ب.كاف در سطح ملي. تجيهز اعضاء براي پاسخ‌دهي به مسائل در حال شكل‌گيري با اطلاعات پس زمينه‌اي س.ب.كاف.
در جريان
بحران اقتصادي و پاسخ‌ التيام‌بخش سازماندهي به هم‌انديشي‌ها براي مذاكره و تبادل ايده. تشكل‌هاي كارفرمايي آگاه‌تر و انعطاف‌پذيرتر. تاريخ‌ها در دست بررسي
ميثاق جهاني مشاغل نفوذ اجراي كارآمد و مناسب «ميثاق جهاني مشاغل» در سطح ملي، شامل تأثير آن بر «برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» خدمات و هزينه‌هاي س.ب.ك در حمايت از «ميثاق جهاني مشاغل» هماهنگ با مقاصد و دوره‌هاي آن آنگونه كه از سوي كارفرمايان مورد حمايت قرار گرفته و تحول اقتصادي و شرايط بازار كار را بازتاب مي‌دهد در دست اجرا
كمك فني حمايت از برنامه‌هاي دفتر فعالیت های كارفرمايي.
- پاسخ به موقع به درخواست‌هاي فني اعضاء.
تشكل‌هاي قوي‌تر با نمايندگي گسترده‌تر.
- بهبود رؤيت‌پذيري س.ب.كاف.
در دست اجرا
پشتيابني از اعضاء در سازمان بين‌المللي كار کار فنی برای هیأت مدیره از طریق تهیه یادداشت های راهنما برای اعضاء هیأت مدیره.
- گزارش هیأت مدیره برای اعضاء.
اعضاء به نکات تهیه ی شده از سوی س.ب.کاف استناد کنند.
- در کمیته ها هماهنگ کنندگان دولتی تحت تأثیر نظرات کارفرمایان قرار بگیرند
مارس، ژوئن، نوامبر
= تهیه یک راهنما برای اشتغل کارگران خانگی برای تشکل های کرفرمایی و ذینفعان در مورد استاندارد(های) جدیدی که در کنفرانس سال 2011 تهیه مي‌شود و در مورد مسائل کلی برای اشتغال کارگران خانگی اعضاء برای مواجهه با مسائل مربوط به تصویب و اجرا در سطح ملی به خوبی تجهیز شده باشند و به تقاضاهای کارفرمایی خوب پاسخ بدهند و به شكل اساسي خدمات به كارفرمايان خانگي را گسترش بخشند تا پايان سال
= نشست‌هاي بخشي: ايجاد سازوكارهايي براي شناسايي/انتخاب كارفرمايان براي نشست‌هاي خاص سازمان بين‌المللي كار. بهبود كاركرد و كارآيي سازوكارهاي موجود از طريق همكاري با دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي. سازوكارهاي كارآمد گزينش كارفرمايان مستقر شده باشد.
- سازمان بين‌المللي كار با مناسب‌ترين كارفرمايان براي فعاليت‌هاي خاص در سطح ملي و منطقه‌اي همكاري كند.
در دست اجرا
= در جايي كه بخش‌ها از سوي سازماني نمايندگي نمي‌شوند: تحقيق، شناسايي و حفظ ارتباط با كارفرمايان متخصص با كيفيت براي نمايندگي آن بخش براي تحقق فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار. صرف‌نظر از اينكه آيا يك بخش يك سازمان نمايندگي دارد يا نه، آن سازمان به نحو بهينه‌اي در فعاليت‌هاي سازمن بين‌المللي كار نمايندگي شود. در دست اجرا
= مؤسسه بين‌المللي تحقيقات كار: به طور مرتب اولويت‌هاي كارفرمايي را منتقل مي‌كند. اذعان اين مؤسسه به اولويت‌هاي كارفرمايان و به حساب آوردن‌ آن‌ها در كارش. در دست اجرا
= برخورد با تشكل‌هاي كارفرمايي بخشي براي روزآمدسازي و انتقال فعاليت‌ها و نشست‌هاي سازمان بين‌المللي كار. آگاهي تشكل‌هاي كارفرمايي نسبت به منافع و اهميت نشست‌هاي سازمان بين‌المللي كار.
- كارآمدي و نفوذ افزايش يافته‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي بخشي در نشست‌هاي سازمان بين‌الملللي كار.
در دست اجرا
= راهنمايي نمايندگي كارفرمايي از طرييق معرفي‌هاي مختصر و ايجاد هماهنگي بين متخصصان در گفتگو‌هاي مربوط به بهداشت و امنيت شغلي در خصوص تعيين بخش‌هاي در اولويت و موضوع‌هاي مهم (مانند امنيت‌ كانتينر، و آزبست‌ها). راهنماي‌ سازمان بين‌المللي كار براي كارفرمايان كاربردي باشد و مذاكرات براي كسب و كار نتايج مورد نظر را به بار آورد. در دست اجرا
= = راهنما‌ها، نتايج و كدهاي رفتار از طريق گفتگوهاي سه‌جانبه تهيه و منتشر شده باشد. فصل اول سال
تغييرات زيست محيطي و آب‌ و هوايي كميته‌ي مشورتي تغيرات آب و هوايي: مداخله‌ي بيشتر كميته در مسائل مروبط به محيط زيست و تغيير آب و هوا به تمركز بر اشتغال و جامعه.
- تشويق اعضاء به انجام مطالعاتي موردي براي گفتگو‌ي مشاغل سبز.
سازمان بين‌المللي كارفرمايان به عنوان ارايه‌ دهنده‌ي خدمت ارزش افزوده به اعضاء شناخته شده باشد. در دست اجرا
= تبادل اطلاعات با اعضاء و استفاده از ورودي‌ براي تدوين و تأييد مواضع سازمان بين‌الملللي كارفرمايان در مورد مسائل مرتبط با تغييرات آب و هوايي‌ تأمين نيازهاي اعضاء براي اتخاذ مواضع در سطح ملي.
- شناسايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان از سوي تشكيلات سازمان ملل به عنوان مركز معرفت و اهليت
در دست اجرا
= = اطلاعات منتشره در مورد خط مشي تدوين‌ها و پيامدهاي اجرايي براي اعضاء ماه مه
= كار با سازمان بين‌المللي كار/يو.او.اي.پي/بانك جهاني در مورد ابتكار اقتصاد سبز و رونمايي آن به نياز كسب و كار اذعان مي‌شود. در دست اجرا
= ارايه چشم‌انداز كسب و كار به تحليل ملل متحد براي گزراش‌ بخشي خودشان و انتشار گزارش‌ها. چشم انداز كسب و كار گزراش را مطلع سازد.
- اعضاء از گزارش و محتواي آن آگاه شوند.
در دست اجرا
= جستجوي منابع مالي براي تأمين خدمات بهداست و امنيت شغلي به اعضاء با نيازهاي اعضاء به اطلاعات و آموزش در خصوص بهداشت و امنيت شغلي برخورد شده باشد فوريه

واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 338 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت 2.كارنقشه‌ي سال 2011   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License