به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: خطابه‌اي براي كارفرمايان

2 اسفند 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان، به پيوست نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، سندي ارايه داده است كه ترجمه‌ي متن كامل آن به مرور در شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر خواهد شد. اين جزوه يك يادداشت توضيحي براي كارفرمايان در مورد «مفهوم كف حمايت اجتماعي» [1] است كه براي نخستين بار در اسناد «كميسيون جهاني در مورد جنبه‌ي اجتماعي جهاني شدن» در سال 2004 مطرح شد.

گفتني است كه اين جزوه در 8 بخش تدوين شده است. در ادامه برگردان نامه‌ي آقاي پينالوزا و متن چاپ ‌خور آن سند به انگليسي تقديم مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه خلاصه‌اي اين خبرها را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود كه متن كاغذي اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين سند مطلع سازند.

خانم عزيز، آقاي گرامي

تأثير بحران اقتصادي و نيز تحولات شتابان جمعيتي موضوع حمايت اجتماعي را در صدر دستور كار مجامع مهم مختلف بين‌المللي در ماه‌هاي آتي قرار داده است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان يك يادداشت توضيحي براي كارفرمايان فراهم آورده كه تعريف مفاهيم كف حمايت اجتماعي (ك.ح.ا)، نقش سازمان بين‌المللي كار، سازمان جهاني بهداشت و ديگر آژانس‌هاي بين‌المللي، و نيز نقش حمايت‌هاي اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي را تشريح مي‌كند.

اين موضوع ابتدا در 21 مارس در ضيافت كاري هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار پيرامون جنبه‌ي اجتماعي جهاني شدن مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه طي آن خانم ميشل باچله، به عنوان رياست گروه مشورتي «كف حمايت اجتماعي» سخناني با عنوان «كف حمايت اجتماعي براي يك جهاني شدن منصفانه» ارايه خواهد داد.

كنفرانس بين‌المللي كار نيز در سال 2011 كف حمايت اجتماعي را به عنوان بخشي از مذاكره‌ي گسترده‌تر خود در مورد تأمين اجتماعي در دستور كار خود خواهد داشت كه به عنوان بخشي از مرور دوره‌اي «بيانييه عدالت اجتماعي» بعد از تصويب آن در سال 2008 تلقي خواهد شد.

رياست فرانسوي گروه 20 در سال 2011 نيز «كف حمايت اجتماعي» در فهرست اولويت‌هاي خود براي مذاكرده در نشست وزيران كار گروه 20، و چه بسا در نشست خود سران گنجانده است.

- آنتونيو پنالوزا دبيركل
- ژنو. 18 فوريه 2011
- جي.17.2011 (4706)

1. توصيف كلي

اين مفهوم ابتداء از «كميسيون جهاني در مورد جنبه‌ي اجتماعي جهاني شدن» در اين جملات سربرآورد: «خلق يك سطح حداقلي از حمايت اجتماعي مستلزم آن است كه يك بخش پذيرفته‌ شده و خالي از اختلاف كف اقتصادي اجتماعي اقتصاد جهاني باشد». [2]

ادامه‌

[1] The Concept of The Social Protection Floor

[2] «كمسيون جهاني در مورد جنبه‌هاي اجتماعي جهاني شدن: جهاني شدن منصفانه - خلق فرصت براي همه»، 2004


اسناد پيوسته

متن انگليسي «مفهوم كف حمايت اجتماعي»

8 مارس 2011
سند : PDF
254.7 kb

از انتشارات سازمان بين‌المللي كارفرمايان


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 503 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License