به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته»

16 بهمن 1389

همانگونه كه در پيشگفتار برگردان بخش‌هاي پيشين اين نوشته گفته شد، سازمان بين‌المللي كار ويرايش دوم كتابچه‌ي راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» را در سال 2008 منتشر كرد اما از آنجا كه قرار است پيش نويس سند «برنامه‌ي ملي كار شايسته»، كه مؤسسه كار و تأمين اجتماعي آن را تهيه كرده، در شانزدهمين همايش ملي كار كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار خواهد شد، به صورت سه‌جانبه مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد، برگردان فارسي اين سند در دستور كار «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» قرار گرفت و در ادامه، برگردان مراحل 4، 5 و 6 از الگوي حلقه‌‌اي تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته تقديم مي‌شود. مراحل يك تا سه‌ي اين بخش از راهنما را اينجا بخوانيد.

از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] انتظار مي‌رود كه متن كاغذي اين اسناد را حتماً در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و تا دير نشده آنان را از برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار آگاه سازند.

5. آماده سازي برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

5. ت.مرحله 4. نگرش آي.ال.او به برنامه‌ريزي اجرايي ب.ك.ك.ش

برنامه‌ريزي براي اجراي ب.ك.ك.ش دو عنصر دارد:
- 1. لازم است از آغاز و در طول تدوين ب.ك.ك.ش يك گفتگوي همگاني در مورد اجرا با عناصر تشكيل‌دهنده صورت بگيرد. اين امر:

 • گفتگو در مورد كمك‌هاي مناسب سطح بالاي هر يك از شريك‌ها براي دستيابي به هدف‌ها را ممكن مي‌سازد؛
 • مي‌تواند گسل بين كمك‌هاي خاص شريك‌ها و ديگر گسل‌هايي را كه ممكن است از آي.ال.او توقع برود كه با آن‌ها برخورد كند، مانند ظرفيت‌سازي، گسترش آگاهي با پژوهش، مشترك‌سازي آگاهي، شناسايي كند؛
 • فرصتي است براي روشن‌سازي مسائلي مانند الويت‌هاي كمك‌ فني و توقعات منبع عمومي
 • مي‌تواند توجه كامل به نحوه‌ي گنجاندن روند پيگيري منظم، كارآمد و نيازهاي ارزيابي بعدي در روند ب.ك.ك.ش را تضمين كند.
  - 2. مراحل تحليل و برنامه‌ريزي كه پيش‌تر توصيف شد بايد منجر به خلق يك نقشه‌‌ي گسترده‌ براي اجراي استراتژي ب.ك.ك.ش شود كه تمام شريك‌ها در مورد آن توافق داشته باشند. براي حمايت از آن نقشه‌ي گسترده، هر شريك و از جمله آي.ال.او، لازم خواهد داشت كه نقشه‌ي اجرايي خودش را تدوين كند. نقشه‌ي اجرايي آي.ال.او:
 • يك سند‌ دروني آي.ال.او است(يك نقشه‌ي پيگيري و ارزيابي جدا و همگاني در بخش 5 ث توصيف مي‌شود)؛
 • موضوع بررسي و بازنگري منظم آي.ال.او در طول حيات ب.ك.ك.ش است؛
 • بر مبناي مشاوره در مورد تعهد‌ها و منابع بين دفتر ميدان‌ مربوطه و بخش‌هاي ستادها تدوين و نهايي مي‌شود؛
 • در واحد «برنامه‌ريزي اجرايي» نرم‌افزار «مديريت استراتژيك» در «سامانه منبع يكپارچه اطلاعات» گنجانده مي‌شود؛ كه اقلامي مانند اولويت‌هاي برنامه كشوري، نتايج و منابع برنامه كشوري، از جمله پيون‌‌هاي آن‌ها به چارچوب استراتژيك آي.ال.او، را در بر مي‌گيرد.

ملاحظات مربوطه

 • قالب يك نقشه‌ي اجرايي در پيوست ب توصيف شده تا تكوين نقشه‌هاي متمركز و انعطاف‌پذير اجرايي ب.ك.ك.ش سازمان بين‌المللي كار را تسهيل كند.
 • كار ميداني با تدوين يك نقشه‌ي اجرايي گواه [1] آعاز مي‌شود. اين نقشه مبتني بر منابعي است كه در دسترس هتسند يا احتمالاً براي تحقق نتايج مورد نظر برنامه‌ي اجرايي و استراتژي‌هاي پشتيابان در دسترس قرار خواهند كرفت.
 • نقشه‌ي گواه بايد توجه را به تأمين مالي گسل‌ها و نيازهاي تجهيز منابع پيش بيني شده، شامل تجهيز منابع ملي، جلب كند، و يك استراتژي تجيهز منابع بودجه‌اي فوق‌العاده ارايه دهد.
 • نقشه اجرايي بايد تمام اقدام‌ها و تأمين مالي را كه به استراتژي‌ دستيابي به نتايج برنامه اجرايي كشوري مرتبط هستند يكپارچه سازد. به عنوان نمونه، ب.ك.ك.ش اردان نتايج خاص 11 پروژه‌ي آي.ال.او را شناسايي كرد كه هنگام تدوين ب.ك.ك.ش وجود داشتند يا در دست تدارك بودند و آن‌ ورودي‌ها را با نتايج برنامه كشوري هم راستا كردند.
 • ب.ك.ك.ش چارچوبي براي هدايت و تأمين مالي همكاري فني جديد يا نوسازي شده، به ويژه براي برخورد با گسل‌هاي منبعي و اولويت‌هاي حمايت اضافي، از جمله از طريق «برنامه و بودجه»، فراهم مي‌آورد كه مي‌تواند ولويت‌هاي ستادهاي‌ مركزي، دفتر منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي را تحت تأثير قرار دهد.
 • هر ب.ك.ك.ش بايد تعدادي معدودي از آن عرصه‌هاي كاري را شناسايي كند كه آي.ال.او يك مزيت رقابتي و ظرفيت عرضه دارد، اما منابع كافي براي انجام كار درست يا معنا دار را ندارد. اين امر بايد با يك توجيه مختصر براي آن منابع اضافي همراه شود.
 • «برنامه و بودجه» براي 2008 تا 2009 دو نشانه‌گذاري در سطح مناب خرج شده براي ب.‌هاي.ك.ك.ش تعيين مي‌كند: ا) دست كم 40 درصد از بودجه‌ي منظم فني و هزينه‌ي برنامه‌ي منطقه‌اي؛ و 2) دست‌ كم 70 درصد از كل هزينه‌ي بودجه‌اي فوق‌العاده.
 • «دپارتمان شراكت‌ها و همكاري توسعه‌اي» مي‌تواند به بخش‌هاي فني و منطقه‌اي و فني در برخود با مسائل تجهيز منابع به عنوان بخشي از نقشه‌ ‌ريزي اجرايي كمك كند.
 • نقشه‌ي اجرايي بايد فرصت‌هاي اتحاد‌ها و شراكت‌هاي استراتژيك با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز گروه‌هاي جامعه‌ي مدني مانند سازمان‌هاي خودياري زنان، كه مي‌توانند منابع را به سوي هدف‌هاي كار شايسته گسيل كنند و با اولويت‌هاي مشترك مانند برابري جنسيتي برخورد كنند، مورد توجه قرار دهد.
 • ب.ك.ك.ش لستو [2] يك نمونه‌ي خوب از سازگاري جنسيتي با شاخص‌هايي كه جنسيتي پذير، مبتني برداده‌هاي توزيع‌ شده بر اساس جنسيت و تحليل بعدي از موقعيت كشور كه مسائل متمايز فرا روي اشتغال زنان و مردان را منعكس مي‌كند، ارايه مي‌دهد.

5. ث. اجرا،‌ پيگيري و گزارش‌دهي

يك ب.ك.ك.ش دو رند هماهنگ اجرا و پيگيري دارد: 0*يكي در برگيرنده‌ي تمام شريك‌هاي ب.ك.ك.ش و مراكز، تا حدي كه پيشرفت به سوي نتايج برنامه كشوري بيان شده در ب.ك..ك.ش تحقق بيابد، تا حدي كه انتظار مي‌رفت شركا به استراتژي‌ها و مديريت مسائل فرارو كمك كنند.

 • روند ديگر مختص نيازهاي مديريتي آي.ال.او مي‌باشد و شامل يك تحليل از روند جزيئات نقشه‌ي اجرايي است كه در واحد «نقشه‌ اجرايي» در نرم‌افزار «مديريت استراتژيك» در «سامانه منبع يكپاچه اطلاعات» ترسيم مي‌شود. اين روند تا حدي ‌كه منابع آي.ال.او مورد استفاده براي ايجاد نتايج در قالب ورودي‌ها به روشني استراتژي ب.ك.ك.ش را به پيش ببرد، برخورد مي‌كند.

همانگونه كه پيشتر گفته شد،‌ مديران دفتر آي.ال.او براي يك كشور خاص در نقششان به عنوان مديران برنامه‌ي كشوري براي نتايج به دست آمده در آن كشور پاسخگو هستند. آنان مسؤل مديران منطقه‌اي خودشان براي آن نتايج خواهند بود.

نقش آنان به طور اساسي استراتژيك است نه صرفاً عملياتي.

ملاحظات مربوطه:

 • الگو‌هاي نقشه اجرايي و پيگيري، برگرفته از سرمشق‌هاي آسيايي و كشورهاي عرب، براي تسهيل ايجاد آين نقشه‌ها در سطوح مورد نياز آي.ال.او موجود است (پيوست ب).
 • روندي براي ارزيابي منظم از سوي تمام شريك‌ها ب.ك.ك.ش در پيشرفت به سوي نتايج برنامه كشوري و برخورد با مشائل بايد مقرر شود.
 • براي هماهنگي اجراي ب.ك.ك.ش يك كميته‌ي سه جانبه‌ي ملي تداركات يا يك مجمع مشابه، بدون محدودسازي توانايي آي.ال.او يا ديگر شريك‌ها براي تصويب استراتري‌هايي براي دستيابي بهتر به نتايج كشوري، مي‌تواند مستقر شود. اين كميته مي‌تواند پيگيري اقدام‌هاي جاري را نظارت يا انجام دهد و به عنوان مجمعي براي مواجه با مسائل آتي خدمت كند. نيز مي‌تواند مبنايي براي تعامل با ديگر گروه‌هاي علاقمند مانند گروه‌هاي وابسته به روند «چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد» در كشور باشد.
 • مديران دفتر آي.ال.او مسؤل خاص هر كشور، افزوده بر كاركردهاي هماهنگي ب.ك.ك.ش، بايد:
  • برنامه‌ريزي را شروع كنند؛
  • پيگير روند ب.ك.ك.ش باشند؛
  • هنگام ضرورت، چه از طريق عنيمت گيري از فرصت‌ها براي تسريع روند يا با تجهيز منابع براي برخورد با گپ‌ها، بايد اقدام كنند.
  • اگر شريك‌هاي ديگر به تعهد‌هاي خودشان عمل نكردند يا منابع مورد نظر كسب نشدند با مسائل برخورد كنند؛
  • تضمين كنند كه با اولويت‌هاي جهاني آي.ال.او، از جمله برابري جنسيتي، آنگونه كه در «چارچوب سياست استراتژيك»، «برنامه و بودجه»، و، در صورت لزوم، اسناد منطقه‌اي كار شايسته، يافت مي‌شوند، به طور مناسب برخورد مي‌شود.
 • مديران دفتر آي.ال.او براي هر كشور خاص همچنين روند مشاركت مديران ستادها در برنامه‌ريزي و حمايت از اقدام‌هاي ناشي از ب.ك.ك.ش در كشورهاي خاص را كه به پيشرفت به سوي نتايج فوري تحت «برنامه و بودجه» كمك مي‌كنند هدايت خواهند كرد.
 • بخش‌هاي آي.ال.او كه در تحژحمايت از ب.ك.ك.ش(ها) بسيار درگير هستند بايد كارنقشه‌هايي تدوين و مديريت كننند تا مشخص سازد كدام عضو از آن بخش، از كي و در حمايت از كدام يك از بنامه‌هاي كشوري كار شايسته بايد عمل كند. اين كارنقشه‌ها پيوست‌هاي نقشه‌هاي اجرايي ب.ك.ك.ش منفرد هستند و مي‌توانند پشتيباني گزارش‌دهي باشند.
 • مديران دفتر آي.ال.او مسؤل يك كشور خاص، و مديران ستاد‌ها، براي اجراي برنامه‌هاي مربوط به خود اما هم گروه‌اشان به يكديگر تكيه مي‌كنند. هر يك به پشتيابني (فني، مالي، مديريتي) ديگري نيازمند است.
  • برنامه‌ريز اشخاص مختلف كه در يك كشور خاص كار طي يك دوره‌ي مشخص كار مي‌كنند مي‌توانند شبكه‌ها يا تيم‌هاي غيررسمي تشكيل دهندتا اجراي بخش‌هاي مختلف ب.ك.ك.ش را تسهيل كنند.

گزارش‌دهي در مورد پيشرفت ب.ك.ك.ش شكل‌هاي متعددي دارد:

 • در ميان شريك‌هاي موجود در يك ب.ك.ك.ش خاص، مي‌تواند كميته‌آي براي گزارشي‌ دهي منظم وجود داشته باشد، كه بايد پيشرفت‌ها به دست آمده و نقطه‌نشان‌هاي دست‌يافته در جهت نتايج برنامه كشوري را تا آن تاريخ رديابي كند.
 • گزارش دهي براي مقاصد داخلي آي.ال.او طيفي از اشكال به خود مي‌گيرد:
  • در آغاز هر دوسال، مسؤلان ميداني نقشه‌هاي پيگيري و ارزيابي را براي كشورهاي تحت پوششان تهيه مي‌كنند.
  • دفترهاي منطقه‌اي مسول نظارت نقشه‌هاي پيگيري و ارزيابي هستند.
  • مسؤلان ميداني نيز گزارش‌هاي سالانه اجراي ب.ك.ك.ش را كه هم راستا با الزام‌هاي گزارش دهي «چارچوب كمك‌هاي توسعه‌اي ملل متحد» هستند تهيه مي‌كنند.
  • دفتر‌هاي منطقه‌اي گزراش‌‌هاي برنمه كشوري دوسالانه‌ي منتخب را كامل خواهند كرد.

گزارش دهي عملكرد برنامه‌ي هماهنگي‌ها به هيأت مديره

واحد «گزارش‌دهي اجرايي» نرم‌افزار «مديريت استراتژيك» در «سامانه منبع يكپارچه اطلاعات» گزراش‌دهي مسؤلان ميدان در مورد دستيابي به نتايج برنامه كشوري را، كه از سوي مسؤلان منطقه‌اي و بخش‌هاي فني در هر ستاد براي مطلع ساختن گزارش‌هاي اجرايي دوسالانه يك كاسه مي‌شوند، تسهيل‌ خواهد كرد.

5.ج. مرحله‌ي 6: بررسي و ارزيابي

بررسي و ارزيابي ب.ك.ك.ش مهم هستند چرا كه به ما كمك مي‌كنند تا به عنوان يك سازمان در مورد آنچه كه به دست مي‌آوريم و در مورد روش بهبود كارمان بياموزيم. آن‌ها همچنين اعتبار آي.ال.او را از طريق ارايه‌ي مسؤليت‌پذيري ما نسبت به نتايج به عناصر تشكيل‌دهنده‌ي ملي، به شريك‌هاي ملل متحد و به هيأت مديره‌ي آي.ال.او تقويت مي‌كنند.

كيفيت و سودمندي بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي ب.ك.ك.ش به چارچوب‌هاي نتايج خوب تدوين‌شده‌ي ب.ك.ك.ش، همراه با اطلاعات در مورد وضعيت‌هاي خط‌‌ مبنا، شاخص‌ها و نشانه‌گذاري‌هاي مناسب، و گزارش‌دهي منظم در مورد اين‌ها بستگي خواهد داشت.

بررسي‌هاي دوسالانه‌ي برنامه كشوري روشي براي ژرف‌ انديشي بنيادين در باره‌ي دستاوردها و راهبردها‌ي ب‌‌‌ها‌.ك.ك.ش در دست كار براي توجه به تناسب طراحي‌ آن‌ها، همكاري ما با شريك‌ها، و عملكرد اجراست. آن‌ها عناصر تشكيل‌دهنده‌ي ملي و ديگر شريك‌ها را يك جستجوي مشترك درگير مي‌سازد.

دفترهاي منطقه‌اي براي هماهنگي بررسي‌ها مسؤل‌اند. واحد بررسي راهنماي همگاني ، پشتياني فني را فراهم مي‌آورد و گزارش‌هاي نهايي را وارسي مي‌كند.

آي.ال.او همچنين از ارزيابي‌هاي مستقل از ب‌ها.ك.ك.ش براي ارايه‌ي يك ارزيابي بي‌طرف و شفاف از كار ما به شريكان ملي و بين‌المللي مان پشتيباني مي‌كند. اين ارزيابي‌ها ابزاري براي راستي‌آزمايي دستيابي به نتايج و سهم آي.ال.او در جهت هدف‌هاي توسعه‌‌اي ملي هستند.

واحد ارزيابي مسؤليت گزينش كشورها براي ارزيابي مستقل و مديريت اين ارزيابي را برعهده دارد. ارزيابي‌هاي مستقل ب.ك.ك.ش در وب‌‌ سايت آي.ال.او پست مي‌شوند و خلاصه‌اي هر يك از آن‌ها به هيأت مديره تقديم خواهد شد.

ملاحظات مربوطه:

 • پيگيري و ارزيابي نتايج دو عنصر دارند:
  • پيگيري پيشرفت به سوي يك نتيجه‌ي مورد توافق(«چه به دست آورده‌ايم؟»)؛
  • ارزيابي معتبر نتايج به دست آمده.
 • كاركرد نسبت به شاخص‌هايي كه هنگام طراحي ب.ك.ك.ش مقرر شده‌اند در ارزيابي مناسب اساسي هستند.
 • نقشه‌هاي «پيگيري و ارزيابي» ساختارمند باشند تا از داده‌هاي در دسترس براي رديابي پيشرفت به سوي نتايج، آزمون فرضيه‌هاي زيربنايي و نظارت محيط برنامه‌ استفاده كنند.
 • نقشه‌هاي پيگيري ب.ك.ك.ش همچنين بايد به سامانه‌هاي پيگيري «چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد» خوراك‌دهي كنند و لز روندهاي سطح پروژه‌اي واحد پيگيري و ارزيابي استفاده ببرند.
 • ژرف‌انديشي با هم در مورد اينكه چه چيزهايي خوب و چه‌چيزهاي كم‌ تر‌‌ خوب عمل كرده وسيله‌ي مهمي براي آگاهي‌ سازي، درس‌آموزي و بهبود ظرفيت براي دستيابي به نتايج خوب است.

براي جزئيات بيشتر در مورد سياست‌هاي آي.ال.او، روند‌ها و روش‌شناسي مرتبط با برنامه‌ريزي پيگيري و ارزيابي، بررسي‌هاي داخلي و ارزيابي‌هاي مستقل از ب‌-‌ها.ك.ك.ش لطفاً وب‌ سايت دورن‌شبكه‌اي واحد ارزيابي را در اينجا مشاهده كنيد.

گزراش‌هاي كامل‌شده‌ي ارزيابي را مي‌توانيد در اينجا بيابيد.

[1] indicative

[2] كل سند در اينجا در دسترس است


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 437 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي  پيگيرى فعاليت سايت راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كار شايسته   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License