به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله

6 بهمن 1389
چهار شنبه 26 ژانويه 2011

سومين بخش از كتابچه‌ي راهنماي «بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته» به معرفي روش شش مرحله‌اي تدوين برنامه كشوري كار شايسته اختصاص يافته است. اين برنامه‌ها چارچوب‌هاي توسعه‌ا‌ي 4 تا 6 ساله‌اي هستند كه كمك‌هاي سازمان بين‌المللي كار در كشور‌ها را اولويت‌ بندي مي‌كنند و مهم‌ترين سند همكاري هر كشور با آن سازمان محسوب مي‌شوند.

از سال 1999 كه براي نخستين بار خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار مفهوم «كارشايسته» يا «كار آبرومندانه» را در گزارش خود به كنفرانس بين‌المللي كار ارايه داد، تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در دستور سازمان بين‌المللي كار قرار گرفته است و تا كنون بيش از 50 كشور عضو اين سازمان برنامه‌هاي خود را براي تحقق كار شايسته تدوين كرده‌اند.

برنامه‌هاي كشوري كار شايسته از طريق يك فراينده حلقه‌‌وار و طي شش مرحله تدوين مي‌شوند. در ادامه، قسمت‌هايي از بخش سوم كتابچه‌ي راهناماي «بيشترين سازي . . . » كه به همين موضوع پرداخته تقديم مي‌شود.

سلزمان بين‌المللي كار براي تدوين برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته‌ي هر كشور از يك حلقه‌‌ي شش مرحله‌اي استفاده مي‌كند. اين حلقه براي برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي فعاليت‌ها يك چارچوب مفيد است و براي شرايط ملي متفاوت انعطاف‌پذيري كافي دارد. مدير دفتر سازمان بين‌المللي كار برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته را مديريت مي‌كند.

JPEG - 16.6 kb
حلقه‌ي شش مرحله‌اي برنامه‌ي كشوري كار شايسته
1. تعريف موقعيت كشور 2. تدوين اولويت‌هاي برنامه‌‌ي كشوري 3. تعريف دستاوردها، شاخص‌ها و استراتژي‌ها 4. برنامه‌ريزي 5. اجرا و پيگيري 6. گزارش‌دهي و ارزشيابي

نحوه‌ي آغاز روند برنامه ريزي كشوري كار شايسته بستگي بسيار زياد به شرايط هر كشور عضو سازمان بين‌المللي كار دارد. اين برنامه‌ ريزي نوعاً با ارتقاء آگاهي مسؤلان سازمان بين المللي كار نسبت به مقصود و ارزش چنين برنامه‌اي آعاز مي‌شود. مدير دفتر سازمان بين‌المللي كار كه مسؤل هر كشور خاص است يا متخصصان مربوطه‌ي ديگر مي‌توانند اين برنامه‌ها را تدوين كنند. كشورهاي عضو نيز خودشان مي‌توانند از حمايت سازمان بين‌المللي كار براي تدوين برنامه كشوري كار شايسته بهره مند شوند.

نخستين مرحله مي‌تواتد برگزاري يك نشست يا يك كارگاه براي آموزش بيشتر در باره‌ي برنامه‌ي كشوري كار شايسته و توقعات از شركا‌ي اين روند باشد.

مي‌توان گفت كه چهار عامل زير‌ در صورت‌‌ بندي و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته كليدي هستند:

 • 1. هماهنگ‌ كننده‌ي ملي سازمان بين المللي كار
 • 2.وزارت كار
 • 3.نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي (مورد حمايت متخصص دفتر اقدامات كارفرمايي)
 • 4.نمايندگان تشكل‌هاي كارگري (مورد حمايت متخصص امور كارگري)

در تمام مورد، روند تدوين و اجراي برنامه ‌كشوري كار شايسته، نيز، پي گيري و گزارش دهي پيشرفت برنامه، از ساختار شش مرحله‌اي‌ پيروي مي‌كند كه در ادامه توصيف مي‌شود.

مرحله‌ي اول: تعريف موقعيت كشور

تحليل موقعيت كشور پژوهشي است كه اطلاعات مورد نياز براي شناسايي عرصه‌هاي با اولويت و جورسازي برنامه‌‌هاي سازمان بين‌المللي كار با نيازهاي هر كشور را توليد مي‌كند. اين تحليل بايد بر عرصه‌هاي ويژه‌اي تمركز كند كه از سازمان بين‌آلمللي كار توقع مي‌رود در مورد آن‌ها كمك كند.

هدف از تحليل موقعيت كشور تهيه‌ي يك گزارش دو تا پنج صفحه‌اي است تا يك مرور وسيع وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك كشور. اين گزارش معمولاً اطلاعاتي در مورد مسائل زير ارايه مي‌دهد:

 • گرايش اصلي در كار شايسته و عموامل اساسي كه محرك اين گرايش‌ها در يك كشور هستند.
 • شاخص‌هاي كار و شاخص‌هاي اصلي اجتماعي و اقتصادي، شامل شاخص‌هاي فضاي كسب‌ و كار.
 • مسائل كار شايسته چگونه در اولويت‌هاي ملي، چارچوب‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌‌اي (گزارش‌هاي هدف‌هاي هزاره، استراتژي‌هاي كاهس فقر، چارچوب‌هاي كمك‌ توسعه‌اي ملل متحد) و ساير استراتژي‌هاي دو و چندجانبه بازتاب يافته است.
 • تعهداتي كه كشورعضو تحت كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌‌المللي كار برعهده گرفته است.

روش‌هاي گردآوري اطلاعات

هرچند هيچ روش تند و تيزي براي گردآوري اطلاعات مربوطه وجود ندارد، با اين همه اين وظيفه بايد با يك رويكرد سامانمند و همراه با يك چك ليست روشن از مقولات و داده‌هاي مورد نياز صورت بگيرد. در اينجا سه روش كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ارايه مي‌شود.
- الف: مأموريت دادن به يك شوراي برون‌ سازماني براي اجراي تحقيق و تهيه گزارش موقعيت كشور. (در ادامه‌ي اين بخش از نوشته، مراحل مختلف اين برون سپاري تشريح شده است).
- ب: دفتر ملي سازمان بين المللي كار(يا نمايندگان محلي سازمان بين المللي كار) اين تحقيق را با همكاري نزديك آن كشور انجام مي‌دهد. (در ادامه اين روش كار نيز ترشيح شده است).
- پ: يك كميته سه‌جانبه كه در برگيرنده‌ي نمايندگان دولت، تشكل‌هاي كارگران و كارفرمايان باشد، با همكاري دفتر ملي سازمان بين المللي كار گزارش موقعيت كشور را تهيه مي‌كند (اين روش انجام كار نيز در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است).

مرحله دوم. تدوين اولويت‌هاي برنامه كشوري

اين مرحله معمولاً بيشترين تمركز را بر مشاوره‌ي كشوري مي‌گذارد. با توجه به گزارش موقعيت كشوري (كه در مرحله‌ي اول تهيه مي‌شود) در اين مرحله چالش عبارت است از شناسايي تعداد معدودي (معمولا سه) اولويت مورد توافق كشوري است. اولويت‌هاي برنامه كشوري بايد موراد زير را با يكديگر تركيب كنند:

 • اولويت‌هاي مشترك كشورها؛
 • هدف‌ها و تعهد‌هاي جهاني سازمان بين‌المللي كار؛ و
 • امتياز مقايسه‌‌اي سازمان بين المللي كار (بهترين كمكش).

روش تدوين اولويت‌ها

يك كميته‌ي سه‌ جانبه از طريق مشاوره و نشست‌هايي كه معمولاً در وزارت كار يا دفتر سازمان بين‌المللي كار برگزار مي‌شود، اولويت‌هاي برنامه كشوري را تعريف مي‌كند.

هرچند مشاركت دولت، كارفرمايان و كارگران بنيان روند برنامه‌ي كشوري كار شايسته را شكل مي‌دهد، لزوماً به اين معنا نيست كه تمام مداخله‌هاي برنامه كشوري كار شايسته سه‌جانبه خواهد بود، چرا كه كشورهاي عضو نيازها و نظرات متفاوتي دارند. با اين وجود،‌ اجماع مطولب است، ولو اينكه هيچ يك از سه طرف در روند كار شايسته يك رأي نداشته باشند. نتايج هر برنامه كشوري كار شايسته بايد اولويت‌هاي هر يك از رأي‌ دهندگان و نيز اولويت‌هاي جمعي سه‌جانبه را منعكس كند.

مرحله‌ سوم: تعريف نتايج، شاخص‌ها و استراتژي‌ها

هنگامي كه اولويت‌هاي استراتژيك كليدي شناسايي شدند، هماهنگ كننده‌ي سازمان بين‌المللي كار، وزارت كار، و نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد (هميشه از طريق نشست‌ها و كارگاه‌ها) نتايج، شاخص‌ها و استراتژي‌هاي برنامه‌ي كشوري را تعريف كنند.

نتايج برنامه كشوري كار شايسته

نتايج عبارتند از تغييرات چشم‌گيري كه قرار است به عنوان نتيجه‌ي كار سازمان بين المللي كار و تبعات مطلوب يك استراتژي صورت بگيرد. نتايج تعريف شده‌ي برنامه كشوري تعهدات ويژه‌اي تحت اولويت‌هاي كشوري مستقر مي‌سازد. به منظور تضمين تمركز استراتژيك، بيش از سه نتيجه براي يك كشور نبايد تعريف شود.

در ادامه‌ي اين بخش از كتابچه‌ي راهنما بحث فني مفصلي در مورد شاخص‌ها و استراتژي ارايه شده است.

از گام 3 به گام 4

پيش از آغاز مرحله‌ي برنامه‌ ريزي كه در گام بعد توصيف مي‌شود (مرحله 4) پيش نويس برنامه كشوري كار شايسته كه رأي دهندگان آن را تصويب كرده‌اند بايد به اطلاع گروه منطقه‌‌اي حمايت از برنامه‌هاي كشوري «برنامه‌ي كشوري كار شايسته» كه مركب از تعدادي از متخصصان سازمان بين‌المللي كار است برسد. اين يك سازوكار دروني سازمان بين‌المللي كار است كه براي تضمين هماهنگي كلي و انطباق با حداقل معيارهاي كيفي طراحي شده است. گروه حامي پيش نويس برنامه كشوري كار شايسته را مرور مي‌كند نظرات و توصيه‌هايش را نهادهاي مربوطه ارايه مي‌دهد. يكي از مقامات سازمان بين‌المللي كار در دفتر اقدام‌هاي كارفرمايي بخشي از گروه حمايت منطقه‌ي برنامه‌ي كشوري كار شايسته خواهد بود.

مرحله چهارم: برنامه ريزي

ادامه . . .


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 370 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي  پيگيرى فعاليت سايت بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License