به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: مهندس محمد عطارديان بيركل

چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران برگزار مي‌شود

24 مهر 1389

- اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
- موضوع – مجمع عمومي و انتخابات مورخ 5/8/89

پس از سلام،

پيرو بخشنامه شماره 210- 11639 مورخ 22/6/89 درخصوص تغيير زمان انتخابات و مجمع عمومي كانون عالي ، و نيز آگهي فراخوان مندرج در صفحه 11 روزنامه اطلاعات مورخ 25/6/89، نظر به اينكه مجمع عمومي مزبور در ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 با دستوركارمشخص شده در متن آگهي پيوست تشكيل خواهد شد و همچنين با توجه به اهميت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه يكي از مهمترين دست آوردهاي فعاليت هاي بخش كارفرمائي ايران است ، تقاضا دارد نماينده تام الاختيار آن تشكل محترم را تا قبل از پايان وقت اداري روز يكشنبه 2/8/89 براي شركت در مجمع عمومي مزبور به دبيرخانه اين كانون عالي ، معرفي نمايند و در صورتي كه قبلاً نماينده اي را معرفي كرده ايد ، مراتب تأئيد مجدد خود را نسبت به معرفي صورت گرفته ، اعلام دارند تا پس از بررسي موارد لازم ، كارت حضور در جلسه براي ايشان صادر گردد.

ضمناً در صورتيكه هر يك از نمايندگان تام الاختيار فوق ، داوطلب عضويت در هيئت مديره يا هيئت بازرسان هستند بايستي مراتب داوطلبي خويش را به طور جداگانه تا قبل از تاريخ 2/8/89 كتباً به دبيرخانه اين كانون عالي اعلام و رسيد دريافت نمايند تا در فهرست نامزدهاي انتخابات قرار گيرند.

تقاضا دارد شركت در اين مجمع را وظيفه ملي و صنفي ، تلقي كرده و هر چه فعال تر در آن شركت فرمائيد.

- با تقديم احترام
- محمد عطارديان دبيركل
- تاريخ نامه:‌21 مهر 1389
- شماره نامه: 210 - 11728


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 465 / 475027

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License