به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مصوبات هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

13 مرداد 1389
پنج شنبه 5 اوت 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

روز دوشنبه 10 خرداد ماه 1389 (31 مي 2010) هيأت مديره سازمان بين‌ المللي كارفرمايان با رياست پروفسور وايزمن نكولوو در ژنو برگزار شد و مسائل متعددي را مورد بررسي قرار داد. ترجمه‌ي متن صورتجلسه اين نشست كه در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود.

توجه به نكات مطرح شده در اين صورتحلسه براي تمام تشكل‌هاي كافرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي آموزنده خواهد بود.

وايزمن نكوولو رئيس سازمان بين المللي كارفرمايان جلسه را افتتاح و عذر خواهي خانم‌ها جوليان، تراوره و لاكازا را كه قادر به حضور در جلسه نشدند، اعلام كرد.

1. تصويب خلاصه‌ي اجرايي نشست هيأت مديره در 19 و 20 مارس 2010

 • هيأت مديره خلاصه‌ي اجرايي را تأييد و تصويب كرد.

2. گزارش در مورد مشاوره‌‌هاي وزاري كار گروه 20 و پيگيري

گزارش شفاهي جامعي، در تكميل گزارش مكتوب، پيرامون مشاركت سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مشاوره‌هاي گروه 20 كه روز 26 مارس در ژنو، و گفتگوي كسب و كار و مشاوره‌هاي وزراي كار گروه 20 در 20 آوريل در واشينگتن برگزار شده بود ارايه شد. اعتبار و ضرورت حضور سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان/كميته‌ي مشاوره‌ي كسب و كار و صنعت در اين فرايند مورد توافق بود و احساس شد كه مشاركت سازمان بين المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشاوره‌ي كسب و كار و صنعت در مشاوره‌هاي گروه 20، ضمن آنكه به اين سازمان اعتبار صداي جهاني كسب و كار در مذاكرات گروه 20 را اعطاء كرد، يك نقش مناسب نيز فراهم آورد.

نسبت به پذيرش پيشنهاد توصيه شده در مورد آموزش تمام عمر به مثابه يك اقدام كليدي براي بهبود اقتصادي توأم با رشد اشتغال، اظهار رضايت شد، اما كاستي‌هاي موجود در جمع‌بندي آنان پيرامون ناكامي رهبران در اذعان به نقش بنگاه‌هاي بخش خصوصي و نياز به بازگشت به رشد اقتصادي، ارزش دهي به كار پاره وقت و موقت، و شناسايي اهميت مقررات بهبوديافته‌ به نفع كسب و كار خاطر نشان شد. اين نكته‌ نيز خاطر نشان شد كه همكاري موفقيت آميز با كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت يك بنيان استوار براي مشاركت‌هاي آتي فراهم آورده است.

درجريان پيشرفت كار روشن شد كه اشتعال مولد فزاينده بايد پيام اصلي كسب و كار و تمركز ارتباط با رهبرن گروه 20 در نشست‌هاي آتي در تورنتو (26/27 ژوئن)‌ و سئول (11/12 نوامبر)‌ باشد. ارتباط بين بنگاه‌ پايدار و اشتغال مولد نيز بايد مورد تأكيد قرار بگيرد.

 • ‌هيأت مديره موافقت كرد كه نظرات و اصلاحات پيش نويس نامه‌ي پيشنهادي به گروه 20 تا 2 ژوئن آماده شود. سند نهايي بايد به به فدراسيون‌هاي عضو گروه 20 براي حمايت آتي از اقدامات پيشنهادي ارسال شود.

3. گزارش مقدماتي در مورد تحليل ميزان حق عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان

هيأت مديره با نظر آقاي او سوليوان مبني بر لزوم توجه به بازنگري در ميزان حق عضويت سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه طي 20 سال انجام نشده است، موافق بود، هرچند با جو اقتصادي جاري مناسب نيست.

نيز خاطر نشان شد كه هر نوع بازنگري‌اي از اين دست مستلزم ارزيابي ارزش افزوده‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و اين واقعيت كه 75 درصد از حق عضويت‌هاي سال 2010 و 71 درصد از بدهي‌ها جمع آوري شده، ارزش‌افزوده سازمان را به نمايش مي‌گذارد. از تمام اعضاء به خاطر حمايت‌هايشان با تمام وجود سپاسگذاري مي‌شود.

 • هيأت مديره تصميم گرفت كه، با توجه به شرايط جاري اقتصاد جهاني:
  - سطح حق عضويت‌ها جز در موارد استثنايي معدود كه از سوي خزانه‌دار و دبيركل بررسي مي‌شود، تغيير نكند.
  - براي عضويت مجدد اعضاء بزرگي كه در سال‌هاي اخير از سازمان خارج شده‌اند بايد تلاش‌هاي جدي‌ صورت پذيرد.
  - با بهبود شرايط مطلوب‌ تر اقتصادي جهاني يك بازنگري جامع بايد انجام شود.

4. مقررات كميته‌ها و كارگروه سازمان بين المللي كارفرمايان

اصلاحيه‌ي مقررات مربوط به كميته‌ها با هدف استقرار اين گروه‌ها در نوامبر سال 2010، براي تصويب به هيأت مديره تقديم شد. در ارتباط با نامزدهاي عضويت در كميته‌ي مالي، لزوم تجربه در امور بازرسي حساب‌ها، بازنگري و گزارش دهي در مورد ترازنامه‌ي مالي و انتصاب بازرسان برون سازماني اساسي تلقي شد.

در مورد ارتباط با كميته‌ي پاداش خاطر نشان شد كه در بعضي از فدراسيون‌‌هاي، اصطلاح «مسؤل مديريتي» [1] دلالت بر يك مقام هم سطح با «مقام ارشد اجرايي» [2] در آن فدراسيون است.

«كميته سياست» كه نام اوليه‌ و پيشنهادي اين كميته بود از اين پس به عنوان «كار گروه مواضع سياسي سازمان بين‌المللي كارفرمايان»‌ ناميده مي‌شود.

 • هيدت مديره موافقت كرد كه:
  -  دو كميته و كارگروه بر اساس مقررات ايجاد شود. همچنين، اصلاحيه‌ي گنجاندن عضويت مقامات ارشد اجرايي يا مسؤل مديريتي كنفدراسيون‌ها در كميته‌ي پاداش تصيب شد.
  - عملكرد «كارگروه مواضع سياسي» حتي المقدور پس از نشست‌هايش همراه با گزارش مباحث و مصوبات، پيش از تعهد‌آور شدن آن‌ها، به هيأت مديره ارايه شود.
  - هيأت نمايندگي سؤئيس به سازمان بين‌المللي كارفرمايان در تمام نشست‌هاي هيأت مديره به عنوان مشاور ويژه در امور اشتغال، مديريت و مقررات مالي سوئيس شركت كنند.
  - كميته‌ها و كار گروه بايد در نوامبر 2010 راه‌اندازي شوند.

5. كنفارنس بين‌ المللي كار

تمام كميته‌هاي كنفرانس يك سخنگوي كارفرما انتخاب كرده بودند. علاوه بر بينانيه‌اي كه هيأت مديره در نشست قبلي تدوين كرده بود، خاطر نشان شد كه آقاي هيرو ماتسويي رياست كميته‌ي انتخابات را با حمايت كامل گروه كارفرمايي برعهده بگيرد.

شور اول مذاكره در مورد پيگيري بيانيه 2008، با موضوع اشتغال، مي‌بايست از سوي راني گولدبرگ هدايت مي‌شد و احتمال داده مي‌شد كه يك مذاكره‌ي بسيار مؤثري شود.

گزارش مديركل فقط در چند روز آخر به دست رسيد، با اين حال، دبيرخانه نكاتي را براي طرح در مذاكرات عمومي تهيه كرد و در اختيار اعضاء قرار داد.

كارفرمايان كنفرانس بين المللي كار به طور كلي با در اولويت قرار گرفتن مذاكرات مربوط به «كارگران خانگي» موافق بودند. اين موضوع با توجه به مشكلات بالقوه‌ي كه 20 سال پيش در ارتباط با كنوانسيون 169 (اقوام بومي) تجربه شد، بسيار حساس بود. اين موضوع كه در خطر مصادره و مختل شدن از سوي گروه‌هاي فشار و ان.جي.او ها قرار داشت، آميخته بادستوركارهاي پنهان بود - به ويژه كمپين جهاني كه از سوي اتحاديه‌ها حول «كار بي‌ثبات» راه‌اداخته بودند و متن آن نيز ضعيف تدوين شده بود. براي گروه كارفرمايي مهم بود كه، به ويژه در ارتباط با ترك مذاكرات، هماهنگ عمل كنند. نيز، با توجه به ناتواني گروه كارفرمايي در كنترل اختلال‌ها، رئيس كميته بايد نسبت به اعمال دقيق قوعد حاكم بر مداخلات ان.جي.اوها آگاه مي‌بود و كارفرمايان مي‌بايست در حفظ مذاكرات در چارچوب قانوني آن تمركز مي‌كردند.

هيأت مديره نسبت به حمايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از فدراسيون كارفرمايان بلژيك در مورد مشاجره‌ي «حق اعتصاب/راه بندان» كه در آن كشور جريان دارد، و اتحاديه‌ها دولت را نسبت به حق كارفرمايان براي درخواست حكم قضايي هنگامي كه راه‌ بندان‌ها برقرار مي‌شود، تا به اين ترتيب از ورود كارگران و تأمين كنندگان ديگر به ساختمان جلوگير شود، به دادگاه اروپايي كشانده‌‌اند. اين شكايت در حال حاضر در شوراي اروپا در دست بررسي است و تبعات نهايي پيروزي اتحاديه آثار گسترده‌ي دارد كه در اتحاديه اروپا و احتمالاً در سازمان بين‌المللي كار محسوس خواهد بود.

خاطر نشان شد كه ساز و كارهاي سازمان بين المللي كار (كميته‌ي آزادي انجمن، اجراي استانداردها)‌ بايد به دولت‌هايي كه در به كارگيري حاكميت قانون و حمايت از كارفرمايان و كساني كه مي‌خواهند در جريان اعتصاب كار كنند، موفق عمل نكرده‌اند - به عنوان نمونه، وضعيت اخير در آرژانتين - هشدار بدهد. در چارچوب اين ساز و كارها حفظ حق كمپاني براي آنكه نامش ذكر نشود اما در دادن پاسخ به اتهام‌ها از طريق فدراسيون‌هاي ملي خودشان مشاركت داشته باشند،‌ اهميت دارد.

 • هيآت مديره حمايت كامل خود را از فدراسيون كارفرمايي بلژيك اعلام كرد.
 • هيأت مديره همچنين نياز به روشن ساختن مسائل مرتبط با حق اعتصاب/آزادي از انجمن در چارچوب تشكيلات نظارتي سازمان بين‌المللي كار و تحت حمايت قرار دادن بنگاه‌هاي بخش خصوصي براي اعمال حقوق خودشان را خاطر نشان ساخت.

6. مسائل ديگر

از «مايل برد» به خاطر انجام وظايفش به عنوان قائم‌ مقام خزانه دار كه اكنون به عنوان مشاور ويژه‌ي هيأت مديره خدمت مي‌كند تشكر شد. از توشيو سوزوكي نيز به خاطر سال‌ها خدمت به سازمان بين المللي كارفرمايان سپاسگذاري شد.

خاطر نشان شد كه گروه آسيا بايد در نشست دوم شوراي عمومي كه 8 ژوئن برگزار مي‌شود نامزد نايب رئيسي را براي احراز سمت پس از انقضاء دوره‌ي آقاي سوزوكي معرفي كند.

سند ارزش افزوده‌ي جديد سازمان بين‌المللي كارفرمايان از سوي هيأت مديره مورد توجه قرار گرفت.

نصاب لازم براي شوراي عمومي اول ژوئن با توجه به اصلاحات پيشنهادي اساسنامه 74 عضو اعلام شد.

 • هيأت مديره اين بيانيه‌ها را يادداشت كرد.

7 زمان نشست آتي

 • هيأت مديره تاريخ نشست بعدي را 13 - 12 نوامبر(جمعه و شنبه 21 و 22 آبان) اعلام كرد.

[1] Managing Director

[2] ‍CEO


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1785 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License