به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نامه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي عضو

8 خرداد ماه 1389
شنبه 29 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در آستانه برگزاري نشست «شوراي عمومي» سازمان بين المللي كارفرمايان در روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه 1389 (اول ژوئن سال 2010) كه مهندس محمد عطاريان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز از سوي كارفرمايان ايراني در آن حضور خواهد يافت، گزارش عملكرد سازمان بين المللي كارفرمايان در سال 2009 نيز به زبان انگليسي منتشر شد و در اختيار اعضاء‌ قرار گرفت.

خاطر نشان مي‌شود بند دوم دستور كار نشست شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان در 3 بند، به اقدام‌‌هاي اين سازمان اختصاص يافته است: 1) ارايه گزارش عملكرد سال 2009؛ 2) ارايه‌ي كار نقشه‌ براي سال 2010؛ و 3) گزارش رئيس هيأت مديره سازمان در مورد بازنگري در اوليت‌ها، ساختار و سازماندهي سازمان بين المللي كارفرمايان

براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نه فقط آگاهي از اقدام‌هاي سازمان بين المللي كارفرمايان حياتي است، بلكه به ويژه آگاهي نسبت روش انجام اين كارها نيز اهميت اساسي دارد. چرا كه انتظار مي‌رود تشكل‌هاي كارفرمايي روش‌هاي مديريت كارآمد و اثربخش تشكل‌هاي هماتايان خودشان را از اين نظر نيز مورد مداقه قرار دهند و از روي دست آن‌ها چيز ياد بگيرند.

با همين هدف است كه شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] از هيچ كوششي براي معرفي اين اسناد دريغ نخواهد ورزيد.

در آستانه‌ي برگزاري نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار و نشست شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان ترجمه‌ي نامه‌ي رئيس،‌ نايب رئيس اجرايي و دبيركل اين سازمان به اعضاء‌، كه در پيشگفتار گزارش سال 2009 اين سازمان ارايه شده تقيم مي‌شؤد. در آينده‌ي نزديك ترجمه‌ي بخش‌هاي ديگر اين سند نيز ارايه خواهد شد.

همين چا از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود متن اين اسناد را در اختيار اعضاء تشكل متبوع خود قرار دهند.

JPEG - 22.7 kb
شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان

سازمان بين المللي كارفرمايان از اواخر سال 2008، در مواجهه با آثار اجتماعي و كارگري ناشي از بحران جهاني، دست به اقدامي زده كه پيشرفت در سطح تمام فعاليت‌هاي اين سازمان و در تمام مناطق، در سال 2009 شتاب گرفت.

اين امر منجر به بازسوگيري در اولويت‌هاي كاري و تعميق همكاري با اعضاء‌، چه در سطح منطقه‌اي و چه در چارچوب سازمان بين المللي كار شد. آنگونه كه خوانندگان در اين گزارش خواهند ديد، فعاليت سازمان بين المللي كارفرمايان در اين عرصه مستلزم تلاش مستمر در طول سال 2009 بود، همراه با نيازها و توقع‌ها نسبت به مطرح بودن بنگاه‌ها هرجا كه راه حل تأثير بحران استخراج و صورتبندي مي‌شد. در اين كار، سازمان بين امللي كارفرمايان بيش از هميشه با سازمان بين المللي كار همكاري كرد تا تلاش‌هاي اين سازمان را براي هدايت منابع در مسير صورتبندي استراتژي خروج از بحران مشاغل تحت تأثير قرار دهد.

در همان حال،‌سازمان بين المللي كارفرمايان به انجام كارها در عرصه‌‌هاي اساسي سياستي از مسؤليت اجتماعي مشترك، تا بهداشت و ايمني كار و تا تحولات آب و هوايي ادامه داد. اين امر مستلزم همكاري گسترده با تعدادي از آژانس‌هاي چند جانبه سازمان ملل متحد فعال در اين عرصه‌هاي سياستي بود.

فعاليت دبيرخانه از سوي فدراسيون‌هاي عضو به صورت فزاينده مورد حمايت قرار مي‌گيرد، تحولي كه واكنش‌هاي سياستي سازمان بين‌ المللي كارفرمايان را تقويت مي‌كند و به بيان ارزش‌هاي كار اين سازمان به اعضاء‌ جامعيت مي‌بخشد. اين همكاري‌‌ها ادامه خواهد يافت تا به روش‌هاي كاري سازمان بين المللي كارفرمايان جهت بدهد و از اعضاء به خاطر پشتيباني‌هاي فني سياسي تشكر مي‌شود.

اقدام‌هاي سياسي در تعدادي از كشورهاي عضو منجر به اقدام متمركز و هماهنگ براي حمايت از بينادهاي آزادي اقتصادي،‌حقوق مالكيت و سازمان‌هاي كارفرمايي مستقل شد. هرچند احترام به اين بنيادها اغلب به عنوان يك واقعيت در هر جا مفروض گرفته مي‌شود،‌ حقيقت اين است كه در بعضي از مناطق بنگاه‌ها و سازمان‌هاي نمايندگي آن‌ها، همچنان با چالش‌هايي مواجه هستند و مستلزم آن است كه سازمان بين المللي كارفرمايان براي دفاع و حمايت از حقوق آن‌ها قدم به پيش گذارد.

تحول دورنماي اقتصادي جهاني سازمان بين المللي كارفرمايان را واداشت كه بي صبرانه خودش را با دقت بررسي كند تا مطمئن شود كه براي خدمت به منافع اعضاء‌ در جاي درستي ايستاده است. اين خود ارزيابي منجر به چند توصيه براي بهبود روش‌هاي داخلي انجام كارها شده است كه طي سال آينده از سوي هيأت مديره به اجرا درخواهند آمد. بنا بر اين اعضاء‌ مي‌توانند در مورد سال چالشي فكر كنند و سازماني را ببينند كه روي هم جهت سازي اقدام‌هايش با اولويت‌ها و توقعات اعضائش متمركز شده است.

با اقدام‌هاي سازمان بين المللي كارفرمايان در سراسر جهان، همانگونه كه در بخش‌هايي از اين گزارش كه به واكنش نسبت به بحران و به مناطق پرداخته‌اند، ملاحظه مي‌شود، رؤيت پذيري سازمان در تعدادي از عرصه‌‌هاي جديد ارتقاء يافته است تا، ضمن ورود به نودمين سال حيات خود در حاليكه با يك صدا براي سازمان‌هاي كارفرمايي سراسر جهان سخن مي‌گويد، تضمين شود كه بر سر هر ميز مذاكره‌ اي به عنوان هم صبحت جهاني براي مسائل مرتبط با امور كار و اجتماعي مؤثر بر خلق و ثبات پايداري بنگاه‌هاي آزاد تأثير دارد، دعوت ‌مي‌شود.

- وايزمن كوهلو. رئيس
- دانيل فوئنس دو ريوژا. نايب رئيس اجرايي
- انتونيو پنالوزا. دبيركل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 321 / 495559

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License