به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
گزارش دبير انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي از اجلاس آي.ال.او در مورد:

‌ مذاكرات سه جانبه در مورد ارتقاء گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي خوب

12 خرداد 1388؛
سه شنبه 2 ژوئن 2009 بوسيله ى مهندس سيدعلي اكبر رياضي

جناب آقاي مهندس محمد حامد امام جمعه‌زاده دبير محترم انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي كه در نشست سه‌جانبه‌ي سازمان بين‌الملي كار در مورد «ارتقاء گفتگو‌هاي اجتماعي و روابط خوب در داخل بخش اكتشافات و توليد تا توزيع نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن»‌ شركت كرده‌ بود، گزارش بسيار جذاب و مفيدي از اين نشست تهيه كرده است كه در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد كه اين نشست روزهاي 21 تا 24 ارديبهشت ماه 1388 در ژنو برگزار شد. متن كامل گزارش جناب مهندس امام‌جمعه‌زاده.

1- هدف اجلاس

در سيصدمين نشست ركن حكام [1] سازمان بين المللي كار (نوامبر 2007) مقرر گرديد كه مـــذاكرات سه جانبه با تمركز بر مذاكرات اجتمــاعي [2] ، روابط صنعتي [3] و اشتغال كارگران پيمانكاري [4]) در بخش توليد و انتقال نفت برگزار شود .

بدين منظــور گزارشي از طــــرف سـازمان بين المللي كار تحت عنـوان " گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي در صنعت نفت " تهيه شد [5] تا مبانی مباحث اجلاس را مشخص نمايد.

هدف اجلاس حصول نتايجي بود تا بتواند راهبردها و راه كارهاي دولتها، كارفرمايان ، سازمانهاي كارگري و همچنين آي.ال.او را در آينده براي اين بخش مشخص نمايد . [6] متعــــاقباً و پس از برنامه ريزي هاي لازم ، مذاكرات ســـه جانبه مزبور از تاريخ 11 لغــايت 14 ماه مي 2009 ( 21 لغايت 24 ارديبهشت 88 ) در مقر سازمان بين المللي كار در شهر ژنو – سوئيس برگزار گرديد.

2- تركيب اجلاس

از تمام دولتهاي علاقمند براي حضور در اجلاس دعوت شده بود كه برخي از آنان در مذاكرات حضور يافتند . 12 نمايندة كارفرمائي و 12 نمايندة كارگري نيز توسط ركن حكام سازمان از بين معرفي شدگان و پس از مشاوره دبيركل با سازمانهاي كارگري و كارفرمائي انتخاب و به اجلاس دعوت شدند .

دكتر امام جمعه زاده دبير انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت ، گاز و پتروشيمي [7] نيز كه از طرف كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران [8] براي شـركت در اجلاس معرفي شده بود ، بعنوان يكي از نمايندگان گروه كارفـــرمايان انتخـــاب و در اجلاس شركت نمود [9]

دولتهائي كه نمايندگان آنان در اجلاس شركت كردند عبارت بودند از 16 كشور به قرار زير :

 • الجزاير – بنگلادش – ساحل عاج – هائيتي – اندونزي – لتوني – لبنان – مالزي – نيجر – نيجريه – نروژ- فيليپين – لهستان – آفريقاي جنوبي – تايلند و ونزوئلا
 • 12 نمايندة گروه كارفرمايان از كشورهاي زير در اجلاس حضور داشتند :
 • اسپانيا- پرو- هند – استراليا – ترينييدا و توباگو – اكوادر- ايران – نروژ – مكزيك – پاكستان – نيجريه – ماداگاسكار سه نمايندة‌ ناظر نيز در اين گروه از كشورهاي كلمبيا – روسيه و الجزائر شركت نمودند .
 • 6 نفر از نمايندگان گروه كارفرمايان از شركتهاي نفتي استات اويل – رپسول – نفت هند – نفت ترینیداد و توباگو – آجيپ نيجريه و لوك اويل روسيه و سايرين از نمايندگان تشكل هاي كارفرمائي كشورهاي متبوع بودند .
 • نمايندگان گروه كارگران عمدتاً از طرف اتحاديه هاي كارگري و از كشورهاي زير در اجلاس شركت داشتند :
 • سنگاپور- الجزاير- روماني – استراليا – مكزيك – ترينيداد و توباگو – نروژ - انگلستان
 • نمايندگاني نيز از طرف سازمانهاي بين المللي زير بعنوان ناظر در اجلاس حضور داشتند :

- سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل [10]
- آژانس بين المللي انرژي [11]
- سازمان بين المللي كارفرمايان [12]
- كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران [13]
- اتحاديه بين المللي كارگران شيميائي ، انرژي و معدن [14])
- فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل [15]

ليست كامل مشخصات شركت كنندگان در اجلاس [16] پيوست شماره 3 گزارش مي باشد .

3) نحوه برگزاري و مذاكرات اجلاس

در نوامبر 1995 مقررات جاري [17] و به شماره SM/1996/SD به منظور نحوة برگزاري و مذاكرات سه جانبه توسط سازمان بين المللي كار تدوين و به تصويب ركن حكام آن سازمان رسيده است . اين مقررات جاري به زبانهاي رسمي سازمان كه عبارتند از انگليسي – فرانسه – اسپانيائي – عربي – چيني و روسي منتشر شده است ( زبان رسمي در اجلاس اخير محدود به انگليسي – فرانسه و اسپانيائي بود ) .

آشنائي با اين قواعد و آئين نامه براي كساني كه بعنوان نماينده در اين مذاكرات شركت مي نمايند بسيار ضروري و مفيد است و پيشنهاد مي شود نمـايندگان اعزامي قبل از شركت در مذاكرات اين آئين نامه را بدقت مطالعه نمايند . موارد زير نكات اصلي در خصوص نحوه برگزاري و مذاكرات را مشخص مي نمايد .

3-1- حضور ركن حكام سازمان در مذاكرات

ركن حكام سازمان بين المللي كار توسط نمايندة منتخب خود كه رياست اجلاس را به عهده دارد در مذاكرات شركت مي كند. رئيس اجلاس بطور كامل در مذاكرات حضور دارد ولي فاقد حق رأي مي باشد. مسئوليت اصلي وي تطبيق روش ها و نحوة مذاكرات و همچنين نتـايج آن با سياستهاي كلي سازمان مي باشد . در اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز ، آقاي G.Trogen از اعضاي ركن حكام سازمان كه نمايندة كارفرمايان سوئد هستند رياست اجلاس را بعهده داشتند .

3-2- مسئولين برگزاري اجلاس و انجام مذاكرات

يك رئيس از طرف ركن حكام سازمان و سه نايب رئيس که هر يك منتخب يكي از اركان سه جانبه مذاكرات ( دولت ها ، كارگران و كارفرمايان ) می باشند ادارة اجلاس را به عهده دارند . مسئوليت رئيس اجلاس هدايت مذاکرات و حصول اطمينان از رعايت مقررات جاري مربوطه است و سه نايب رئيس مسئوليت برنامة كار و مذاكرات و كمك در برگزاري اجلاس را بعهده دارند . مشخصات رئيس و نواب رئيس اجلاس نفت و گاز در مدرك شماره TMOGE/2009/5 پيوست شماره 4 گزارش مي باشد.

3-3- گروه كار

هر يك از سه گروه ( دولت ها ، كارفرمايان و كارگران ) 5 نفر از اعضاي خود را بعنوان گروه كار انتخاب مي كنند . اين مجموعة 15 نفري كه زير مجموعة اجلاس [18] مي باشند مسئوليت تهيه پيش نويس توافقات براي طرح در صحن اجلاس را به عهده دارند .

3-4- مشاوران

 [19] با هر يك از ســـه گروه يك مشاور كاملاً مسلط به آئين نامة مـــذاكرات و موضوع اجلاس همراهي مي نمايد . اين مشاوران در جلسات بعنوان دبير گروه [20] بدون حق رأي شركت مي كنند . عموماً مشاور كارفرمايان از طرف سازمان بين المللي كارفرمايان [21] و و مشاور گروه كارگران از طرف كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران (ITUC) انتخاب مي شوند. در اين اجلاس آقاي J.Dejardin بعنوان مشاور گروه كارفرمايان در اجلاس حضور يافت كه عملاً اداره گروه را به عهده داشت و نظرات نامبرده در هدايت و نتيجه گيري مذاكرات بسيار مؤثر بود . پيشنهاد مي شود كه كانون عالي كارفرمايان رسماً از ايشان قدرداني نمايد .

 [22] [23] هر عضو در هر گروه مي تواند كتباً عضو جايگزيني را به جاي خود به رئيس منتخب گروه معرفي نمايد كه در اينصورت عضو جايگزين صاحب رأي بوده و همانند عضو اصلي مي تواند در اجلاس حضور يابد . مورد استفاده از اين امر در شرايطي است كه يك عضو صلاح مي بيند مشاور و يا حقوقداني را بعنوان جايگزين خود در مذاكرات معرفي نمايد.

3-6- نمايندگان سازمانهاي بين المللي

نمايندگان سازمانهاي بين الدولي و يا بين المللي كه به اجلاس دعوت مي شوند حق رأي نخواهد داشت.

3-7- رأي گيري و مصوبات

مصوبات اجلاس سه جانبه عملاً براساس اجماع است . هر چند پيش بيني شده است كه در صورت عدم اجماع و اعلام رئيس جلسه ، امكان رأي گيري وجود دارد ولي رأي گيري مشروط است به حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمي اجلاس و حصول اكثريت مطلق آراء و از آنجا كه عموماً كارگران و كارفرمايان از نمايندگان مساوي (12 نفر ) در اجلاس برخوردارند لذا معمولاً لازمست كه اجماع حاصل گردد.

3-8- نحوة شروع جلسات و مذاكرات

هر گروه در اولين جلسة داخلي خود ، رئيس گروه (Group Chairperson) و نائب رئيس اجلاس (Meeting Vice Chairperson) را انتخاب مي نمايد . همچنين در جلسات بعدي 5 نفر اعضاي گروه كار براي شركت در جلسات كاري (Working Party) را مشخص مي نمايد. هر روز معمولاً يك جلسه داخلي گروه ، يك جلسة گروه كاري و يك جلسة اجلاس برگزار مي گردد. نتيجة مذاكرات داخلي در هر گروه در رابطه با موضوعات اجلاس ، توسط گروه كار ( كه عموماً رئيس گروه و نايب رئيس اجلاس عضو آنست ) در جلسات گروه هاي كار مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد كه نتايج توافقات بصورت پيش نويس ابتدا در جلسات داخلي هر گروه و سپس در صحن اجلاس به بحث گذارده مي شود . لذا براي شركت فعال در اين گونه مذاكرات ، بايستي عضو گروه كار بود كه لازمه آن صرف وقت حدود 12 ساعت در روز و تسلط به آئين نامه و يكي از زبانهاي رسمي اجلاس است .

4- لزوم آشنائي با موضوعات و مصوبات آي.ال.او

سازمان بين المللي كار در سال 1919 تأسيس شده و تاكنون 90 سال سابقه دارد . در طي سالهاي طولاني ، اين سازمان ادبيات خاص خود را كه ناشي از مذاكرات و مصوبات متعدد مي باشد ، بنا نهاده است . براي حضور و شركت در مذاكرات سه جانبه ، لازمست كه با اين ادبيات و كليات و اصول مورد تأييد اين سازمان و مصوبات قبلي آن آشنا بود . به برخي از اصول اساسي مورد تأكيد اين سازمان اشاره مي شود :‌

Basic Workers Rights :

- •The prohibition of forced lobour and child labour
- •Freedom of association
- •The right to organize and bargain collectively
- •Equal remuneration for work of equal value
- •Elimination of discrimination in employment

سازمان بين المللي كار براي بنگاه هاي اقتصادي مسئوليت اجتماعي در قبال روابط كاري با كارگران قائل است [24] و چنانچه بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي در يك كشور بعنوان Essential Services شناخته شود كارگران در آن بخش بايستي از حقوق مربوط به آزادي تشكل و تبعات آن برخوردار شوند كه كميته ويژه اي در آي.ال.او موسوم به «كميته‌ي آزادي انجمن» [25]) به اين امر رسيدگي مي نمايد.

به تبع از آزادي تشــــكل ، كارگـــران از حقــوق مربوط به چانه زني در قـــراردادهاي جمعي كار [26] و همچنين حق اعتصاب [27] برخودار خواهند بود . البته در بخش كارفرمائي اعتقاد بر اينست كه در هيچيك از مدارك رسمي آي.ال.او حق اعتصاب به رسميت شناخته نشده است و اين امر صرفاً در CFA تأكيد و پيگيري مي شود .

ســـازمان بين المللي كار به «كارشايسته» " [28] بسيار اهميت مي دهد و واژه " كار شايسته از واژه هاي مهم و تأكيدی در ادبيات اين سازمان است .

بطور خلاصه ، كار شايسته به مفهوم ايجاد فرصتها و امكانات كاري مولد با درآمد قابل قبول به نحوي است كه امنيت محيط كار براي كارگران و حمايت اجتماعي براي خانواده هاي آنان را فراهم نمايد . شخصيت و احترام فردي و اجتماعي را براي كارگران مهيا سازد ، براي مردم آزادي ابراز عقايد و سازماندهي تشكل هاي مورد نظرشان را فراهم نمايد به نحوي كه در تصميم گيري هاي مربوط به زندگي فردي و اجتماعي خود مشاركت نمايند و فرصتهاي برابر و رفتار غیر تبعیض آمیز با همگان را امكانپذير نمايد .

بطور كلي ، سازمان بين المللي كار بر اين اعتقاد است كه فراهم نمودن شرايط كار شايسته براي كارگران ، زيربناي توسعه پايدار به منظور دستيبابي به صلح و سعادت و پيشرفت در جوامع بشري است .

5- موضوعات پيشنهادي آي.ال.او براي طرح در اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز

در فصل نهائي گزارش " گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي در صنعت نفت - پيوست شماره 1 گزارش " و تحت عنوان جمع بندي و پيشنهادات ، موضوعات زير توسط آي.ال.او براي مذاكرات سه جانبه پيشنهاد گرديد :

1-چگونه ايجاد كار شايسته مي تواند با افزايش بهره وري و رقابت در صنعت نفت بهتر تركيب شود و چه تمهيدات اجتماعي براي تغيير شرايط كاري لازمست ؟

2-عناصر اصلي در روابط صنعتي خوب در صنعت نفت چيست ؟ چه تمهيداتي توسط دولتها و شركاء اجتماعي براي ارتقاء و پايداري روابط صنعتي خوب بايستي بكار گرفته شود ؟

3-چالشها و فرصتهاي مربوط به كارگران پيمانكاريها در صنعت نفت چيست ؟ كارگران پيمانكاريها چگونه از حقوق كار و ايمني و بهداشت برخوردار شوند ؟

4-چه مهارتها و كيفيتي باعث ايجاد توسعه پايدار در روابط كاري و اشتغال در صنعت نفت است ؟ چگونه مي توان اين صنعت را براي نيروي كار جوان و بويژه زنان جذاب نمود ؟

5-چگونه گفتگوهاي اجتماعي ، حاكميت خوب و نهادهاي داوطلبانه موجب ارتقاء پايدار بنگاهها و مشاركت آنان در كار شايسته در صنعت نفت مي گردد ؟

6-چه اقداماتي در جهت مشاركت و به منظور ارتقاء گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي خوب در صنعت نفت بايستي توسط آي.ال.او انجام شود ؟

6- نتايج اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز

نهايتاً و پس از 4 روز مذاكرات سه جانبه و به نحو پيش گفته ، نتايج جلسات بعنوان جمع بندي مذاكرات بصورت اجماع به تصويب رسيد . لازم به ذكر است كه قبل از شروع مذاكرات سه جانبه ، طي توافقي كه فيمابين سازمان بين المللي كارفرمايان ( [29] و كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران [30] بعمل آمده بود ، بخش حمل و نقل [31] در صنعت نفت از موضوع مذاكرات خارج شد و صرفاً بخشهاي اكتشاف ، توليد و توزيع نفت و فرآورده هاي آن مورد بحث واقع شد .

ذكر اين نكته نيز ضروريست كه بدليل وجود مباحث ظريف حقوقي و ادبيات ويژه آي.ال.او در اين مصوبات ، رجوع به متن اصلي كه تحت شماره مدرك TMOG/2009/11 [32] اين گزارش مي باشد ، توصيه مي گردد. بطور کلی ، در سه موضوع اصلی و مهم در صنعت نفت، توافقات اجماعی حاصل شد :

- • شرایط کاری کارگران پیمانکاری – Contract workers
- •ایمنی و بهداشت محیط کار – Occupational safety and health ( OSH)
- •اشتغال جوانان و زنان مصوبات اجلاس به شرح زير است :

جمع بندي مصوبات اجلاس

ملاحظات عمومي [33]

1-گفتگوهاي اجتماعي اهميت بسزائي در عرصه هاي گسترده كاري بويژه در شرايط فعلي اقتصاد جهاني و بحران موجود دارد . گفتگوهاي اجتماعي مي تواند موجب افزايش شفافيت در اقتصاد و بازسازي مالي آن گردد. با گفتگوهاي اجتماعي همچنين مي توان به توسعه تفاهم هاي جمعي فيمابين دولتها ، كارفرمايان و كارگران در موارد كليدي همچـــون حق كار براي همه منجمله كارگران عادي و يا كارگران پيمانكاري ها و بهبود شرايط كاري و بهره وري آنان كمك نمود .

2-صنعت نفت و گاز در ارتقاء و رشد اقتصاد ملي و بهبود شرايط زندگي مشاركت دارد. در وضعيت بحران موجود در اقتصاد جهاني ، صنعت نفت و گاز نقش مهمي در رشد ساير بخشهاي اقتصادي ايفاد مي نمايد و همبستگي اجتماعي را از طريق گفتگوهاي اجتماعي افزايش مي دهد .

3-دستمزدها ، شرايط كاري و منافع اجتماعي در صنعت نفت و گاز بطور عمومي بهتر از ساير بخشهاي صنعتي است . در عين حال ، عرصه هائي براي بهبود در رابطه با ايمني و بهداشت محيط كار در اين صنعت وجود دارد.

اشتغال شايسته [34]

4- «كار شايسته» از نظر آي.ال.او به مفهوم فرصت براي كار مولد با درآمد كافي ، امنيت در محيط كار و تأمين اجتماعي براي خانواده ها ، احترام به توسعه فردي و روابط اجتماعي ، آزادي بيان خواسته ها و مطالبات توسط مردم ، آزادي تشكل و مشاركت در تصميم گيرهائي كه در زندگي آنان مؤثر است و فرصتهای برابر و غير تبعيض آميز براي همگان است . اين امور در صنعت نفت و گاز نيز بايستي در نظر گرفته شود .

5-صنعت نفت و گاز ميليونها شغل را در چرخه خود تأمين مي نمايد . اين صنعت ظرفيت افزایش مشاغل شايسته كه بتواند بهره وري ، كارائي و امنيت اشتغال بلند مدت را فراهم آورد داراست .

روابط صنعتی خوب [35]

6-رویکرد تشریک مساعی بین کارفرمایان و تشکل های کارگری هسته اصلی روابط صنعتی خوب است . با خلق اعتماد متقابل ، راه حل های پایداری در این صنعت قابل حصول است .

7-پیش شرط روابط صنعتی خوب ، احترام کامل به آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی است . اصول و حقوقی که در بیانیه 1998سازمان بین المللی کار اعلام شده و مبنای کار شایسته در سراسر جهان است ، عنصر مهمی در بهبود روابط صنعتی است .

8-عنصـر کلیدی دیگر در روابط صنعتی خوب ، اعمال کامل و موثر مقررات ملی و استانداردهای مصوب بین المللی در خصوص ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد . به منظور اعمال موثر این مقررات ، لازمست که کارفرمایان و تشکل های کارگری در فرآیند مربوطه مشارکت داشته باشند . بعلاوه ، لازمست که دولتها تمهیدات مناسب به منظور بازرسیهای کاری و سایر مولفه های لازم را به منظور پایش و بکارگیری این مقررات در صنعت نفت و گاز فراهم نمایند .

پیمان سپاری [36]

9-پیمانکاران اصلی و فرعی جزء لاینفک صنعت نفت و گاز می باشند که خدمات لازم را برای شرکتهای اصلی فراهم می نماید و آنان را قادر می سازند تا کاراتر به وظائف اساسی خود بپردازند. تخصصی شدن پیمانکاران فرصتهای شغلی بیشتری را فراهم می نماید .

10- شرکتهای اصلی بایستی مسئولیت عمومی رعایت مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار [37] را منجمله در پیمانکاران اصلی و فرعی بعهده بگیرند. پیمانکاران بایستی مقررات مربوط به سیستم ایمنی شرکتهای اصلی را رعایت نمایند .

11- شرایط کاری سخت و خطرناک (Harsh working condition) بخشی از محیط کار است ، در عین حال ، کارهای با ریسک بالا بایستی تا حد ممکن تقلیل یابد. تجارب مفید در این زمینه بایستی مشخص شده و به کار گرفته شوند .

مهارت ها و آموزش [38]

12-پیشرفتهای تکنولوژیک در این صنعت نیاز به کیفیت های کاری در عرصه گسترده ای را ایجاد نموده و این امر کمبود نیروی کار ماهر را باعث گردیده است . لازمست که صنعت نفت و گاز جذابیت بیشتری برای کارگران جوان و بویژه برای زنان ایجاد نماید . بدین منظور کوششهای ویژه ای در جهت توسعه برنامه های شغلی منجمله از طریق مشارکت صنعت و دانشگاه ضروریست .

13-تشریک مساعی کشورهای تولید کننده نفت در امر آموزش با کشورها و شرکتهائی که تجربه بیشتری در این زمینه دارند ، لازمست . ILO و شرکاء اجتماعی می توانند در این برنامه ها مشارکت موثر داشته باشند .

14-آموزش نیروی انسانی بایستی بصورت بلند مدت به منظور پایداری صنعت نفت و گاز و سرمایه گذاری در نیروی انسانی برنامه ریزی شود . در این زمینه بایستی دولتها و شرکاء اجتماعی شرکت نمایند و از بهترین امکانات و تسهیلات داخلی و خارجی برای موسسات و برنامه های آموزشی استفاده نمایند .

15-دولتها مسئولند اطمینان حاصل نمایند که بازرسین کاری و سایر مسئولین نظارتی ، در خصوص شرایط محیط کار و رعایت موازین و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار در صنعت نفت و گاز به نحو دقیق و کافی آموزش دیده باشند .

حاکمیت خوب ، گفتگوهای اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بنگاهها  [39]

16-اگر چه واژه " گفتگوهای اجتماعی - Social dialogue" معانی متفاوتی دارد ، در ILO این مفهوم شامل همه گونه مذاکرات ، مشاوره ها و یا تبادل ساده اطلاعات بین یا فیمابین نمایندگان دولتها ، کارفرمایان و سازمانهای کارگری در خصوص علائق مشترک است . در صنعت نفت و گاز ، ساز و کار گفتگوهای اجتماعی در تمام سطوح انجام می شود : در سطح شرکتها ، سطح ملی ، سطح منطقه ای و سطح بین المللی .

17-گفتگوهای اجتماعی اساس حکمرانی خوب در صنعت نفت و گاز است . حاکمیت خوب همچنین بر شفافیت در تصمیم گیری و فرآیند گزارش دهی تکیه دارد .دولتها نقش مهمی در ارتقاء گفتگوهای اجتماعی از طریق ایجاد محیطی فعال به عهده دارند .

18-گفتگوهای اجتماعی دو جانبه و یا سه جانبه در کارائی و رقابتی شدن صنعت نفت و گاز موثر است و در جهت منافع تمامی طرفین گفتگوها است . این امر پیش شرط نظام بالغ روابط صنعتی است .

19-دولتها مسئولیت تسهیل گفتگوهای اجتماعی از طریق وضع قوانین و تأسیس نهادهای مناسب را به عهده دارند. دولتها می توانند در این گفتگوها در شرایط لازم مشارکت و امور را پیگیری نمایند .

20-از نظر آي.ال.او مسؤليت اجتماعی بنگاهها [40] به فعالیتهای داوطلبانه در تطبیق با قوانین و اصول اساسی و حق کار مربوط می شود . مسئولیت اجتماعی شرکتها می تواند با مشارکت در سایر امور نهادینه و داوطلبانه مانند چارچوب توافقات بین المللی [41]) و یا چارچوب توافقات جهانی [42] ارتقاء یابد .

این امر در بهبود و ارتقاء تأمین اجتماعی کارگران و جامعه بسیار مهم است و نقش موثری در اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی بازی می کند .

اقدامات آي.ال.او

21-بحران جاری در اقتصاد جهانی ابعاد غیر قابل پیش بینی یافته است . شرکتهای ملی و بین المللی نفتی نیز از این بحران تأثیر پذیرفته اند . بعنوان بخشی از مسئولیت آي.ال.اودر قبال بحران اقتصاد جهانی ، این سازمان بایستی اقدامات لازم منجمله موارد زیر را انجام دهد :
- حمایت های لازم به منظور تأمین امنیت اشتغال تا حد امکان و از طریق برنامه های آموزشی و توسعه مهارت های شغلی
- افزایش دسترسی به بهترین تجارب و به مشارکت گذاردن دانش و آگاهی ها از طریق شبکه های جهانی یا منطقه ای و تجهیز کارشناسان .
- پایش تأثیر بحران اقتصاد جهانی در اشتغال از طریق ارزیابی سریع پیامدها
- تقویت گفتگوهای اجتماعی و تشریک مساعی با سازمانهای بین المللی

22-آي.ال.او در برنامه های آتی خود می بایستی موارد زیر را به ترتیب الویت منظور نماید :
- تجزیه و تحلیل موقعیت زنان و جوانان در صنعت نفت و گاز و مطالعه و بررسی تمهیدات لازم به منظور جذاب سازی این صنعت برای جوانان و زنان
- جمع آوری و ترویج نمونه های تجارب مفید در گفتگوهای اجتماعی ، شفافیت ، ارتباطات صنعتی ، بهداشت محیط کار ، ایمنی ، امنیت و محیط زیست ، مسئولیت اجتماعی و همچنین نهادینه سازی های داوطلبانه در شرکتهای نفت و گاز با همکاری سایر شرکاء اجتماعی و دولتها
- جمع آوری اطلاعات در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار در صنعت نفت و گاز
- ارزیابی مهارت های نیروی کار موجود و نیازهای آتی در مسیر توسعه تکنولوژیک
- تحقیقات لازم در شرایط کاری کارگران پیمانکاریها در صنعت نفت و گاز
- توسعه بانکهای اطلاعاتی لازم از حوادث محیط کار در صنعت نفت و گاز با کمک شرکاء اجتماعی و دولتها و تحقیق و بررسی در زمینه مقررات ایمنی
- ایجاد شبکه جهانی اطلاعات به منظور آموزش مهارتهای کاری و دوره های مورد نیاز آموزشی در صنعت نفت و گاز با مساعدت دانشگاههای تخصصی و شرکاء اجتماعی و دولتها
- در صورت درخواست ، تأمین کمکهای فنی به منظور افزایش ظرفیت شرکاء اجتماعی و دولتها برای حل مسائل اجتماعی در صنعت نفت و گاز با همکاری و مشاورت سازمانهای کارفرمائی و کارگری
- سازماندهی و پیگیری مذاکرات دو جانبه ملی و یا منطقه ای که باعث می شود آي.ال.او از تمهیدات لازم به منظور گفتگوهای اجتماعی و روابط صنعتی خوب در صنعت نفت و گاز آگاهی یابد .
- در صورت امکان ، حمایت از برنامه های بازرسی محیط کار منجمله بهبود ارکان کنترلی در سازمانهای دولتی

23-در جهت انجام امور فوق ، آي.ال.او بایستی منابع لازم را مهیـــا نموده و در صورت امکان با سازمانهای بین المللی و سایر ارکان مرتبط مشارکت نماید .

[1] (Governing Body)

[2] (Social Dialogue)

[3] (Industrial Relation)

[4] (Contract Work Employment

[5] ( مدرك شماره TMOGE/2009 )

[6] (مدرك فوق الاشاره پيوست شماره 1 گزارش است )

[7] (APEC)

[8] (ICEA)

[9] ( دعوت نامه مربوطه به شماره IC6-0-6-100 پيوست شماره 2 گزارش است )‌

[10] ( UNCTAD)

[11] ( IEA)

[12] ( IOE)

[13] (ITUC)

[14] ( ICEM

[15] (ITF)

[16] ( مدرك شماره TMOG/2009/9)

[17] Standing Orders

[18] (Subsidiary Body)

[19] (Advisers)

[20] (Secretary)

[21] (IOE)

[22] 3-5- جايگزيني اعضاء گروه ها

[23] (Substitutes)

[24] "Corporate Social Responsibility(CSR)"

[25] ‌Committee of Freedom of Association (CFA

[26] (Collective Bargaining)

[27] (Right to strike)

[28] Decent Employment

[29] IOE)

[30] (ITUC)

[31] (Transportation)

[32] پيوست شماره 5

[33] General considerations

[34] Decent employment

[35] Good industrial relations

[36] Contracting and subcontracting

[37] (Occupational safety and health –OSH)

[38] Skills and training

[39] Good governance , social dialogue and corporate social responsibility ( CSR)

[40] (CSR)

[41] International Framework Agreements (IFAs

[42] Global Framework Agreements (GFAs)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 448 / 427066

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)  پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا  پيگيرى فعاليت سايت صنعت نفت، گاز و پتروشيمي  پيگيرى فعاليت سايت انجمن شركت‌هاي مهندسي وپيمانكاري نفت، گازوپتروشيمي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License