به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش هيأت مديره به مجمع نمايندگان سال 1385: پيشگفتار

2008

اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، خانم‌ها و آقايان!

استحضار داريد كه يكي از وظايف هيأت مديره‌ي هر نهاد انتخابي ارايه‌ي گزارش عملكرد خود به اعضاء در پايان دوره‌ي مأموريت است. آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود، انجام همين وظيفه است، اما تلاش شده تا اين نوشته از توصيف صِرف ما وقع فراتر رود و به تحليل چرايي تصميم‌هاي اتخاذ شده و اقدامات انجام شده يا نشده نيز بپردازد. از همين رو، چه بسا كه گزارش تقديمي، براي آن كه طولاني‌تر از آنچه شد نشود، از پرداختن به برخي اقدامات روزمره‌ و جاري هيأت مديره پرهيز كرده و در عوض به ژرف‌كاوي در رويدادهايي پرداخته كه، به زعم دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كارفرمايي ايران، براي آينده‌ي كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز اهميت بيشتري دارند.

اكنون ديگر هيچ كارفرمايي ضرورت داشتن تفكر و برنامه‌ي استراتژيك را دست‌كم نمي‌گيرد. همانگونه كه يك بنگاه بدون تفكر و برنامه‌ي استراتژيك محكوم به نابودي است، در سطح ملي نيز كانون عالي كارفرمايي نمي‌توانست بدون برنامه‌ي استراتژيك عمل كند. بخش اول گزارش تقديمي، به صورت فشرده، روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي را تشريح كرده است. تفكر و تأمل در مورد مسؤليت‌ها و وظايف هيأت مديره‌ي اين كانون عالي از نخستين نشست‌ دومين هيأت مديره اين كانون عالي آغاز شد اما خيلي زود ضرورت تدوين روشمند برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي احساس شد و دستاوردهاي اين روند قابل توجه است.

بخش دوم اين گزارش به تلاش‌هاي دومين هيأت مديره‌ براي ايجاد وحدت و هماهنگي در ميان ديگر تشكل‌هايي اختصاص داده شده كه هر چند مسؤليت‌هاي ويژه‌اي دارند، اما اعضاء‌ آن تشكل‌ها نيز كارفرما محسوب مي‌شوند و در ارتباط با مسائل كار، در جبهه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار مي‌گيرند. نخستين دستاورد اين تلاش‌ها تدوين «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» است كه به تصويب هيأت مديره‌ي تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان» رسيده است. با شكل‌گيري اين شورا، تشكل‌هاي كلان كارفرمايي عضو آن خواهند كوشيد تا حتي‌المقدور به صورت هماهنگ و متحد به حمايت از منافع كارفرمايان بپردازند.

تلاش براي اصلاح قوانين به طور كلي و اصلاح قانون كار، كه براي كارفرمايان يكي از مهم‌ترين و مشكل‌ساز‌ترين قوانين محسوب مي‌شود، به طور خاص، بخشي از تلاش‌هاي مستمر دومين هيأت مديره‌ را تشكيل داده است. هر چند اين تلاش‌ها هنوز به دستاوردهاي ملموسي منجر نشده است، اما بخش سوم اين گزارش كه به همين موضوع اختصاص دارد،‌ كوشيده است تا علل ناكامي‌ها را در اين زمينه توضيح دهد.

برگزاري نخستين همايش ملي كار، پس از يك وقفه‌ي 20 ساله، در مهر ماه 1378، و برگزار نشدن ششمين همايش ملي كار در سال 1384 گوياي فراز و فرود نوعي رويكرد در تاريخ معاصر كشور محسوب مي‌شود. چهارمين بخش گزارش تقديمي كوشيده است تا در وراي گزارش نقش كانون عالي كارفرمايي ايران در برگزاري همايش ملي كار به كندوكاو طلوع و غروب گفتماني بپردازد كه در سرنوشت سه‌جانبه‌گرايي در كشور نقشي مؤثر و انكار ناشدني ايفاء كرد. سفر آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به ايران و ايراد سخنراني و اذعان به پذيرش كانون عالي كارفرمايي به عنوان تنها نماينده‌ي كارفرمايان ايران دستاورد مهمي براي كانون عالي كارفرمايي ايران محسوب مي‌شود، به ويژه اگر به گرايش‌هايي توجه شود كه تمايل دارند اين نهاد نوپا و مستقل كارفرمايي را از صحنه حذف كنند. پنجمين بخش از گزارش تقديمي رابطه‌ي كانون عالي كارفرمايي و سازمان بين‌المللي كارفرمايان را بررسي كرده است. حضور در مجامع ملي و بين‌المللي يكي از كاركردهاي مهم، مستمر و حساس كانون عالي كارفرمايي در دفاع از منافع كارفرمايان است. اما نمايندگان اين مجامع چگونه بايد انتخاب شوند، و چگونه بايد در تمام اين مجامع سخنگوي اعضاء‌ باشند،‌ پرسش‌هايي هستند كه بخشي از دغدغه‌هاي دومين هيأت مديره‌‌ي كانون عالي كارفرمايي را تشكيل مي‌دادند. ششمين بخش از گزارش هيأت مديره به همين موضوع اختصاص داده شده است.

عنوان آخرين بخش گزارش: «به سوي ايجاد دبيرخانه‌ي حرفه‌اي: دبيرخانه‌ي دبيرخانه‌ها» است. اين عنوان نشان مي‌دهد كه دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي را «دبيرخانه‌ي دبيرخانه‌ها» تلقي مي‌كرد. اين تلقي چه تأثيري بر رويكرد و عملكرد دومين هيأت مديره‌‌ي كانون عالي كارفرمايي داشته است. آخرين بخش گزارش به همين پرسش پرداخته است.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود اين گزارش به رغم آنكه به صورت موضوعي سازماندهي شده، اما يك هدف اصلي را پي‌گرفته است: چه كنيم كه «كانون»‌ عالي‌تري داشته باشيم؟

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 222 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License