به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
كتاب اول از بسته‌‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار در مورد كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي:

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: فهرست مطالب

24 اسفند ماه 1387

«حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان نخستين كتاب از مجموعه‌ي راهنماهاي عملي براي «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه به سفارش سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان از سوي اعضاء هيأت علمي دانشگاه سازمان‌هاي ببين‌المللي ژنو براي «دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار» تهيه شده است.

در ادامه ترجمه‌ي فهرست مطالب اين كتاب ارزشمند و متن پي.دي.افي آن تقديم مي‌شود. از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود اين سند را به تعداد مورد نياز تكثير كنند و در اختيار آن گروه از اعضاء هيأت مديره‌ي انجمن متبوع خود بگذارند كه قادرند اين متن را به زبان انگليسي مطالعه كنند.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تصميم دارد پس از كسب مجوز‌هاي لازم نسبت به ترجمه و انتشار اين سري از كتاب‌ها اقدام كدد و آن‌ها را در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار دهد. از همين رو از كساني كه وقت و مهارت ترجمه‌ي اين متون را دارند دعوت مي‌كدد تا از طريق همين سايت آمادگي خود را اعلام كنند.

خاطر نشان مي‌شود بخش‌هاي اين كتاب نيز به مرور ترجمه شده و از طريق اين سايت در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

JPEG - 41.1 kb
روي جلد كتاب «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي»

فهرست مطالب كتاب «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي»:

بخش اول: روش استفاده از اين راهنما
- چك‌ليست‌ها
- بهترين نمونه‌ها
- نقل قول‌ها

بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني
- اهميت و هدف حكمراني خوب
- تعريف اصطلاح‌ها
- چارچوب نطارتي
- تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء آن‌ها
- معيارهاي عضويت
- كادر يك: كنوانسيون‌هاي آي.ال.او در مورد حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي

- بخش سوم: اركان حكمراني- مجمع اعضاء؛ هيأت مديره؛ مدير ارشد اجرايي و مديريت
- مجمع اعضاء
- تشكيل مجمع اعضاء
- كاركردهاي مجمع اعضاء
- پردخت حق عضويت
- ساير مسؤليت‌ها
- پيوستن به و گسستن از تشكل‌ كارفرمايي
- چك ليست مجمع اعضاء
- هيأت مديره -تركيب و مسؤليت
- تركيب و ساختار
- شايستگي نامزدهاي بالقوه
- انتخاب اعضاء هيأت مديره
- دوره‌ي هيأت مديره
- مسؤليت‌هاي هيأت مديره
- برنامه‌ي كار و بودجه
- ارزيابي عملكرد
- انتخاب رئيس
- اتخاذ تصميم‌هاي استراتژيك
- تغييرات اساسنامه
- پذيرش اعضاء جديد
- نتخواه‌گرداني
- انتصاب بازرسان داخلي
- نقش رئيس هيأت مديره
- ارتباط بين هيأت مديره و اعضاء
- چك ليست هيأت مديره
- مدير ارشد اجرايي(دبير) و مديريت - انتصاب و مسؤليت
- نقش و مسؤليت‌هاي مديرارشد اجرايي
- شايستگي نامزدهاي بالقوه
- نامزد كردن مدير ارشد اجرايي
- دوره‌ي مسؤليت
- چك ليست مدير ارشد اجرايي و مديريت
- دسمزد و مزايا

- بخش چهارم: ابزارهاي حكمراني - قواعد؛ كميته‌ها و گروه‌هاي پروژه؛ شفافيت و ارتباطات
- نقش‌هاي تشكل كارفرمايان
- چك ليست نقش‌ها
- كميته‌ها
- نقش عمومي كميته‌ها
- كميته‌هاي كليدي
- كميته‌ي دسمزد
- كميته‌ي بازرسي
- نامزد كردن
- مذاكره
- پاسخگويي
- چك ليست كميته‌ها
- شفافيت و ارتباطات
- اجتناب از فساد و تضاد منافع
- ارتباطات
- چك ليست شفافيت و ارتباطات

- بخش پنجم: چك ليست حكمراني خوب
- تدوين چك ليست
- چك ليست اعضاء مجمع
- چك ليست هيأت مديره
- چك ليست مدير ارشد اجرايي(دبير) و مديريت
- چك ليست قواعد
- چك ليست كميته
- چك ليست شفافيت و ارتباطات

- بخش ششم: پيشكسوتان كسب‌وكار چه مي‌گويند

- بخش هفتم: منابع و مراجع بيشتر در مورد حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي

-  بخش هشم: نمونه‌ي يك اساسنامه‌ي تشكل كافرمايي
- 1. نام
- 2. محل ثبت
- 3. هدف‌ها
- 4. تعاريف
- 5. عضويت
- 6. شعب‌ها
- 7. نشست‌هاي عمومي
- 7. 1. نشست‌ عمومي سالانه
- 7. 2. نشست عمومي خاص(فوقآلعاده)
- 7. 3. فراخوان
- 7. 4. نصاب
- 7. 5.قواعد رأي‌گيري
- 8. شورا
- 8. 1. اعضاء شورا
- 8. 2. انتخابات
- 8. 3. رئيس شورا
- 8. 4. تعطيلي
- 8. 5. نصاب
- 8. 6. قدرت شورا
- 9. هيأت مديره
- 10. گروه‌هاي مشاوران
- 11. گروه اقدام توليد‌كنندگان
- 12. كميته‌هاي خاص
- 13. مدير ارشد اجرايي
- 14. مديريت
- 14. 1. امور مالي
- 14. 2. مهر
- 14. 3. پايگاه اطلاعات اعضاء
- 15. تشكل‌هاي ملي نمايندگي
- 16. قدرت‌هاي انظباطي
- 16. 1. رويه‌هاي انظباطي
- 16. 2. تعليق موقت
- 16. 3. تعليق
- 16. 4. اخراج
- 17. قواعد انجمن
- 18. اصلاح قواعد
- 19. تفسير قواعد
- 20. تصفيه يا انحلال


براي دستيابي به متن انگليسي كتاب «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي» اينجا را كليك كنيد.
- اگر مايليد بخش‌هايي از اين كتاب را ترجمه كنيد تا به نام شما يا به نام تشكل متبوع شما روي اين سايت منتشر شود با «گروه نويسندگان» مكاتبه كنيد.


دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كار

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License