به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

درك متقابل كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي براي گذر از بحران

10 اسفند ماه 1387؛
شنبه 28 فوريه 2009

در دومين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي كشور كه عصر روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1387 در تهران برگزار شد، هرچند همچنان به عنوان يك نشست مقدماتي براي تدوين و صدور يك قطعنامه‌ي نهايي عمل كرد، با اين همه، نكاتي از سوي دو طرف مورد توجه قرار گرفت كه نشان مي‌دهد رابطه‌ي كارگران و كارفرمايان، دست‌كم، در بخش‌هاي رسمي اقتصاد خصوصي كشور، دچار يك تحول تاريخي بسيار با اهميت شده است. از همين رو، مي‌توان تا حدودي اميدوار بود همكاري مشفقانه‌ي كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي كشور مانع از نابودي كامل بنگاه‌هاي توليدي اين بخش از اقتصاد كشور شود و كارگران و كارفرمايان اين بنگاه‌ها بتوانند بر سر راهكارهايي براي حفظ توأمان اشتغال و بنگاه به توافق برسند.

در اين نشست كه عليرضا محجوب دبيركل «خانه كارگر»، حسن صادقي از «اتحاديه پيشكسوتان جامعه‌ كارگري»،‌ حميد حاج‌اسماعيلي نماينده «كمتيه دفاع از آزادي انجمن‌هاي صنفي كارگري»، و غلامرضا توكلي دبير «انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره‌بار تهران» به نمايندگي از گروه كارگر در آن حضور يافته بودند، شرايط وخيم اقتصادي و وخيم‌تر شدن اين شرايط در سال آينده مورد تأكيد قرار گرفت، و هرچند- به قول معروف- سالي كه نكوست از بهارش پيداست، با اين همه، اشاره به پيش‌بيني يك نهاد كارشناسي بين‌المللي در اين زمينه خالي از فايده نخواهد بود.

در بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «بهبود اقتصادي و اشتغال» كه روز 9 فوريه سال 2009 (دوشنبه 21 بهمن ماه 1387) صادر شد و ترجمه‌ي آن را در آخرين صفحه‌ي همين نشريه مي‌خوانيد، خاطر نشان شده كه به پيش‌بيني سازمان بين‌المللي كار در سال جاري ميلادي ممكن است بيش از 50 ميليون نفر در نتيجه بحران مالي جهاني از كار بيكار شوند. برخي از كارشناسان اقتصادي، با اشاره به وضعيت مديريت كلان كشور در سال‌هاي اخير، در مورد هموطناني كه شغل خود را طي سال آينده ايراني از دست مي‌دهند ارقامي را ارايه مي‌كنند كه تكان دهنده است.

در حاليكه كارشناسان امنيتي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان بروز شورش‌هاي خياباني در ايالات متحده آمريكا را به دليل تعميق بحران اقتصادي در آن كشور محتمل ارزيابي مي‌كنند، بايد اميدوار بود درك متقابل كارگران و كارفرمايان ايراني بتواند از فروپاشي كامل بنگاه‌هاي توليدي جلوگيري كند، و در چارچوب همين آرزوي ملي است كه اين نشست‌هاي دوجانبه اميدواركننده به نظر مي‌رسد، چرا كه طرفين ماجرا، ضمن تأكيد بر بحران ناخواسته‌اي كه به دليل سوءمديريت‌هاي داخلي، بنگاه‌هاي توليدي را به ورطه‌ي نابودي مي‌كشاند، برضرورت تدوين راهكارهايي براي حفظ كاركنان بنگاه‌ها نيز تأكيد مي‌كنند. در اين زمينه چه مي‌توان كرد؟‌

سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي بيانيه‌ي ديگري كه روز 8 ژانويه‌ي سال 2009 (دوشنبه 19 دي ماه 1387) صادر كرده، و ترجمه‌ي آن در ستون سمت چپ همين صفحه ارايه شده، «سازوكارهايي براي حفظ كاركنان» پيشنهاد داده است كه مي‌تواند مورد توجه نمايندگان تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي كشور قرار بگيرد. در مقدمه‌ي اين بيانيه «تلاش بسياري از شركت‌ها براي حفظ كاركنانشان به رغم كاهش تقاضا براي كالا و خدمات»‌ امري بديهي تلقي شده است. اما بداهت اين موضوع را فقط آن دسته از كارفرمايان بخش خصوصي اقتصاد رسمي كشور، كه بنگاه‌هاي عمدتا كوچك و متوسط خود را بدون استفاده از انواع رانت‌ها تأسيس كرده‌اند، درك مي‌كنند. و همين گروه از كارفرمايان هستند كه مورد احترام نمايندگان كارگران قرار مي‌گيرند، و نشست‌هاي دوجانبه‌ي اخير نيز تبلور همين درك و احترام متقابل است.

همه اميدوار بوديم، در آخرين روزهاي سال جاري، در شاديِ نو نوار شدن خانواده‌هاي خود و كاركنان بنگاه سهيم شويم. اكنون بايد اميدوار باشيم بتوانيم با توجه به تجربه‌هاي بنگاه‌ها در ساير كشورهاي جهان، كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان به برخي از آن‌ها اشاره كرده است، از فروپاشي بنگاه‌ها و خانواده‌ها جلوگيري كنيم. تفاهم حاكم بر نشست‌هاي دوجانبه تحقق اين هدف را محتمل مي‌سازد■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 290 / 465331

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 16   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License