به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
راهنماي درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي:

بخش اول: روش استفاده از اين راهنما

28 آدر ماه 1387؛

اين راهنما- درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي . . . تأمين منابع درآمدي كافي و پايدار- چهارمين راهنما از مجموعه‌ راهنماهايي است كه بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» را تشكيل مي‌دهند. اين مجموعه به عنوان يك كل براي كمك به مديران و مجريان در تشكل‌هاي كارفرمايي طراحي شده تا تشكل‌هاي خودشان را كارآمدتر و استراتژيك‌تر بسازند و راهبري كنند. مخاطبان اصلي اين مجموعه كساني هستند كه سازمان‌هاي كارفرمايي ملي و انجمن‌هاي صنفي را در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته يا اقتصادهاي در حال گذار تأسيس و مديريت مي‌كنند. با اين حال، اين مجموعه اطلاعات ارزشمندي به سازمان‌هاي بخشي و منطقه‌اي كه از كسب‌وكار نمايندگي مي‌كنند، و به سازمان‌هاي ملي كارفرمايي در كشورهاي توسعه‌يافته ارايه خواهد كرد. اين راهنما به ويژه براي سازمان‌هايي طراحي شده است كه در تدارك بازنگري در چگونگي افزايش درآمدهاي خود يا ايجاد موازنه در منابع درآمدي خود هستند.

تأمين منابع درآمدي كافي و پايدار يك رويكرد گام به گام براي ساختن و بازطراز كردن منابع درآمدي در تشكل‌هاي كارفرمايي است. اين راهنما شامل مجموعه‌اي از ابزارهاي كاربردي است كه به رهبران تشكل‌هاي كارفرمايي كمك خواهد كرد تا رويكرد فعلي خود را نسبت به ايجاد درآمد بازنگري كنند. اين ابزارها چهار نوع هستند:

1. چك‌ليست‌‌ها براي كمك به ارزيابي وضعيت فعلي تشكل‌ شما، شناسايي كاستي‌هاي استراتژيك و برنامه‌ريزي روش‌ها و اجراي استراتژي‌ موفيت‌آميز درآمدسازي در نظر گرفته مي‌شوند.

2. بهترين تجربه‌ها نمونه‌هايي از روش مبارزه‌ي تشكل‌هاي ديگر با مشكلات فراراه شما ارايه مي‌دهند.

3. تمرين‌هاي كاربري مي‌توانند به صورت انفرادي در بخش‌هاي كاري يا در هيأت‌هاي تصميم‌سازي مورد استفاده قرار بگيرند.

4. نقل قول‌ها از نويسندگان معتبر مهترين نكات را ترسيم مي‌كنند؛ مي‌توانيد آن‌ها را در سخنان يا نوشته‌هاي خود به كار بريد.

در ابتداء بايد خاطر نشان شود اين راهنماي خاص با نيازهاي تشكل‌هاي كارفرمايي متناسب است كه اعضاء آن‌ها شركت‌ها يا تركيبي از «شركت‌ها» و «فدراسيون‌ها» هستند. براي تشكل‌هاي كارفرمايي كه اعضاء‌ آن‌ها، بعضاً يا انحصاراً، فدراسيون‌هاي بخشي و/يا منطقه‌اي هستند، محتواي راهنما براي تشكل‌هاي فدرال عضو آن‌ها مناسبتر و مفيدتر خواهد بود.

مخاطبان اصلي راهنماي درآمدسازي مديران اجرايي تشكل‌ها هستند. اين راهنما با بحث كلي در مورد تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي با تمركز بر نياز اعضاء عالي‌رتبه آغاز مي‌شود. تشكل‌هاي كارفرمايي هم به حضور اعضاء عالي‌رتبه نياز دارند و هم به عضويت مركب كه كل طيف كسب‌وكار را از نظر اندازه و منابع پوشش مي‌دهد. عمق و گستره‌ي عضويت همانقدر براي نمايش قدرت و نمايندگي يك تشكل مورد نياز است كه براي تأمين درآمد. اين راهنما در ادامه منابع درآمدي غيرعضويت را با اين فرض مورد بررسي قرار مي‌دهد كه درآمد ناشي از عضويت به تنهايي براي تأمين مالي تشكل كافي نيست.

  • درك درآمد جاري تركيبي اهميت درك اين نكته را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه درآمدها از كجا وصول مي‌شوند، نقاط قوت و ضعف درآمد جاري و جايگزين‌هاي آن چيست.
  • بهينه‌سازي درآمد عضويت درآمد‌هاي ناشي از حق عضويت را بررسي مي‌كند. در اين بخش روش‌هاي گردآوري حق عضويت‌ها مورد تأمل قرار مي‌گيرد. در مورد تضاد بين «افزايش حق عضويت» و «كاهش درآمد ناشي از حق عضويت» بحث مي‌كند و روش‌هاي مختلف جذب شركت‌ها به عضويت را مورد توجه قرار مي‌دهد.
  • درآمدسازي خدماتي روش‌هاي فروش مستقيم خدمات تشكل‌هاي كارفرمايي و تشكل‌هاي مشابه را به عضو و غيرعضو بررسي مي‌كند. اين بخش انواع ايده‌هايي را كه در شرايط متفاوت كم و بيش جواب مي‌دهند پيشنهاد مي‌كند. در اين بخش فهرستي از موردكاوي‌ها ارايه شده كه نشان مي‌دهند تشكل‌هاي كارفرمايي چگونه استراتژي‌هاي درآمدسازي موفقي را بر اساس نقاط قوت سازماني موجود طراحي كرده‌اند.
  • منابع مالي جايگزين گزينه‌هاي جايگزين براي ايجاد درآمد را كه به دريافت حق عضويت و ارايه‌ي خدمات مربوط نيستند، بررسي مي‌كند. اين بخش توضيح مي‌دهد كه اين منابع مالي جايگزين چگونه بايد شناسايي شوند و كمك‌ها و هداياي متنوع را چگونه مي‌توان كسب كرد.

بخش هفتم اين راهنما يك چك‌ليست نهايي عرضه مي‌كند كه چك‌ليست‌هاي موضوعي را كه در متن راهنما ارايه شده تركيب كرده است. اين ابزار پس از آنكه راهنما را خوانديد مي‌تواند تدوين برنامه‌ي عمل را تسهيل كند، يا در آغاز مي‌تواند به عنوان نقطه تراز براي شناخت اينكه تشكل‌ شما در زمينه‌ي درآمدسازي كجا ايستاده به كار گرفته شود.

بخش هشتم مرور كوتاه متون دانشگاهي در مورد درآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي است- پيشكسوتان كسب‌وكار چه مي‌گويند. اين بخش برخي از مفاهيم و ابزارهاي تحليلي ارايه‌ شده در اين راهنما را يك جا و در يك بافت دانشگاهي توصيف مي‌كند. اين بخش يك بخش مستقل است كه زيرساخت اساسي آكادميكي براي موضوع درآمدسازي فراهم مي‌آورد و به روش مطالعه‌ي مطالب بيشتري كه در بخش نهم معرفي شده اشاره مي‌كند.

در آخرين بخش اين راهنما مواد خواندني و لينك‌هاي مناسب در مورد درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي معرفي شده است. اين بخش منابع مواد خواندي و كمك‌هاي خاص مرتبط با تشكل‌هاي كارفرمايي را ارايه كرده است. اين منابع به نسبت محدود و ناشناخته هستند. بخش آخر مي‌كوشد تا با قطعاتي كوتاه و با حداقل زحمت و حداكثر منفعت براي تحقيق بيشتر و عميق‌تر خواننده را در مسير درستي هدايت كند.

هدف اين راهنما اين است كه يك ابزار چند منظوره باشد. هرچند اين راهنما به عنوان يك متن راحت و جذاب طراحي شده، خواندن آن از اول تا آخر تنها، يا بهترين راه استفاده‌ از آن نيست. تمام تشكل‌هاي كارفرمايي با توجه به ميزان درآمد‌هاي جاري «واقعي» و «ترجيحي» خود از مواضع متفاوتي كار را شروع مي‌كنند. در نتيجه، بخش‌هاي متنوع اين راهنما براي مخاطبان مختلف جذاب خواهد بود. در حاليكه برخي نكات بي‌ترديد سزاوار توجه جهاني است، نكات ديگر براي خواننده‌اي ساده و براي خواننده‌اي‌ ديگر بيش از حد بلند‌پروازانه به نظر خواهد رسيد. به عنوان نمونه:

  • بعضي سازمان‌ها ممكن است نسبت به گسترش عضويت با نگاه به ارتقاء نمايندگي يا افزايش درآمد توجه كنند، بعضي ديگر نسبت به هر دو؛
  • تشكل‌هاي ديگر ممكن است از سطح عضويت و نمايندگي خود راضي باشند اما بخواهند درآمدهاي ناشي از ارايه‌ي خدمات يا منابع برون‌تشكيلاتي ديگر را توسعه بخشند.

سرانجام اينكه اين سند راهنمايي كوچك براي موضوعي پيچيده است. ادعاي جامعيت و بداعت ندارد. اين راهنما عمدتاً و بي رودربايستي بر اساس نوشته‌هايي كه پيشتر به موضوع ايجاد درآمد پرداخته‌اند تدوين شده است. اين سند به طور خاص به كتاب‌هايي توجه كرده كه در مورد تشكل‌هاي و گروه‌هاي منافع خاص نوشته شده‌اند. نيز مبتني بر تجربه‌ي مؤلفان در مشاهده‌ي امور روزمره است. تمام تلاش‌هاي انجام شده در متن، در چارگوش‌هاي «بهترين تجربه‌ها» و در پيشنهاد مواد خواندني بيشتر مرهون منابع متنوع مورد استفاده است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 381 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License