به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
گزارش یکصد و هشتمین اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار. قسمت دهم:

نشست‌هاي تخصصی در حاشیه کنفرانس

۸ بهمن ۱۳۹۸
سه شنبه 28 ژانويه 2020

طبق معمول هر ساله، نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، که خرداد ماه هر سال برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو دور هم جمع می‌شوند، در نشست‌های سالانه سازمان بین‌المللی کارفرمایان نیز شرکت می‌کنند. به علاوه، سازمان‌های منطقه‌ای کارفرمایان نیز از این فرصت برای گردهمایی‌های سالانه خود استفاده می‌برند. نشست‌های هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار نیز که مرکب از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان است، به جای خود. به این ترتیب، یکی از بخش‌های جالب و حذاب هر گزارشی از نشست‌های سالانه کنفرانس کار، بخش مربوط به همین نشست‌هاست. دهمین قسمت از گزارش هیأت نمایندگی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار را که به همین نشست‌ها پرداخه است، در ادامه می‌خوانیم. برای خواندن سایر قسمت‌های این گزارش، اینجا را کلیک کنید.

نشست‌هاي تخصصی در حاشیه کنفرانس

در اجلاس 334 خود که در اکتبر و نوامبر ILO هیات مدیره 2018 در ژنو برگزار شد برگزاري چند نشست تخصصی در موضوعات مختلف، ولی مرتبط با آینده کار را تایید کرد. بدین منظور 4 روز بین 5 شنبه 13 ژوئن تا 3 شنبه 18 ژوئن براي این برنامه ها تعیین شد. برگزاري این نشست ها و رویدادها در چارچوب آئین نامه کنفرانس نبود و همچنین به جمع بندي یا صدور سندي جهت تسلیم به کنفرانس، براي تصویب در مجمع عمومی منجر نگردید.

اما برگزاري این رویدادها فرصتی فراهم آورد تا میان شرکت کنندگان در کنفرانس، روساي نهادهاي بین المللی، چهره ها و شخصیت هاي کلیدي در صنعت و تجارت، تصمیم سازان و متخصصین و کارشناسان بین المللی، نمایندگان نهاد هاي مدنی، و چهره هاي علمی و دانشگاهی بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات پیرامون موضوعات نشست ها انجام گیرد.

در اجلاس 108 کنفرانس سده امسال 7 نشست تخصصی با عناوین مشخص در حاشیه برنامه هاي اصلی کنفرانس به شرح ذیل برگزار شد:
- روز 5 شنبه 13 ژوئن؛ 
- نشست صبح: همه با هم براي
- آینده اي روشن تر بدون کار کودك؛
- نشست بعد از ظهر: آزادي انجمن و به رسمیت شناختن حق
- مذاکره و چانه زنی دسته جمعی، پایه و اساس کار شایسته؛
- روز جمعه 14 ژوئن؛ 
- نشست صبح: اشتغال و آموزش براي آینده اي بهتر؛
- نشست بعد از ظهر: تامین گذار پایدار در طول زندگی؛
- روز دوشنبه 17 ژوئن؛ 
- نشست صبح: راهکارهاي تکنولوژیکی براي کار شایسته؛ و
- روز سه شنبه 18 ژوئن؛ 
- نشست صبح: چند جانبه گرایی براي آینده کار برابر براي هم؛
- نشست بعد از ظهر: کسب و کار (بخش خصوصی) براي کارشایسته.

برگزار شد و نمایندگان « پانل » همه نشست ها با هدایت یک کارفرمایی نیز در هر پانل شرکت کردند. نشست ها در سالن شماره 20 در مقرّ سازمان ملل برگزار گردید.

نشست شوراي عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان

نشست شوراي عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان در روز یکشنبه، 9 ژوئن 2019 میلادي برابر با 19 خرداد ماه 1398 از ساعت 14 تا 17 و مطابق رسم معمول همیشه در سالن هیات مدیره سازمان بین المللی کار در ژنو سوئیس برگزار شد.

دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان، آقاي روبرتوسوآرز سنتوز، با اعلام برگزاري شوراي (IOE) عمومی از تمامی اعضاي آن سازمان براي شرکت درآن شورا دعوت به عمل آورد.

کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران نیز که از سال 2003 میلادي به عضویت آن سازمان درآمده است کتبا براي شرکت در نشست شوراي عمومی سال 2019 دعوت گردید.

این کانون عالی به مدت 16 سال عضو این سازمان بین المللی بوده و با برقراري ارتباط کاري مناسب و گسترده همواره از حمایت هاي ممکن آن سازمان در زمینه هاي مختلف برخوردار بوده است. این یکی از افتخارات کانون عالی در عرصه بین المللی است.

ریاست نشست شوراي عمومی سازمان در از ترکیه Erol Kiresepi سال 2019 را آقاي عهده دار بود. IOE بعنوان پرزیدنت دستورکار این نشست ابتدا تصویب صورت جلسه نشست سال 2018 این شوراي عمومی بود. همچنین موضوع طرح یک پیشنهاد براي اصلاحیه اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان که هیات مدیره آن سازمان آن را در نشست ماه مارس خود تصویب نموده بود در دستورکار قرار داشت.

پیشنهاد اصلاحیه اساسنامه شامل مواردي به شرح زیر بود: به جاي Employment) در ماده 2-ب « کار » به جاي « اشتغال » درج کلمه  (Labour

« کمکی که کارفرمایان درکل به جامعه میکنند » اضافه کردن جمله  (The contribution of employers to society as a whole) به ماده 2- اي

همچنین اعطاي لقب افتخاري ریاست سازمان بین المللی نیزدربرنامه نشست Daniel Funes de Rioja کارفرمایان به آقاي گنجانده شده بود.

آقاي دنیل فونس سال هاي متمادي در سازمان بین المللی کار وهمچنین سازمان بین المللیکارفرمایان سمت هاي کلیدي داشت.

ایشان در یک سال پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایان و دریک سال دیگر پرزیدنت کنفرانس بین المللی کار بود که هر دو سمت از اهمیت فنی تخصصی همچنین سیاسی برخوردار هستند. ایشان همچنین سال هاي متمادي سخنگوي گروه کارفرمایان در کنفرانس بوده و سال ها نیز سخنگوي گروه کارفرمایان درکمیته استانداردهاي کنفرانس بین المللی کار بوده است. نامبرده در طول سال هاي خدمتش خدمات ارزنده اي به کانون عالی ارائه نمود بخصوص در زمان چالش مشروعیت کانون عالی در سطح ملی که ناشی از تصمیم فردي وزیرکار وقت آقاي جهرمی، پیش آمد، نهایت حمایت سازمان بین المللی کار را با کانون عالی در چارچوب دستورکار آن سازمان اعمال نمود. کانون عالی نیز امسال در بند مربوط به اعطاي پرزیدنتی افتخاري سازمان به وي با قرائت متنی از خدمات ارزشمند وي در هر دوسازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان وحمایت هایش ازکانون عالی تجلیل نمود.

متن قرائت شده در نشست شوراي عمومی سازمان در بخش ضمایم قابل مطالعه است.

نشست سال 2019 خود را در دو بخش IOE شوراي عمومی برگزار کرد. بخش اول شامل مسائل اداري و بخش دوم شامل سازمان هاي کارفرمایی » نشست مجمع عالی عمومی در موضوع بود. « آینده و آینده کسب و کار قابل ذکر است که پس از نشست شوراي عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان، نشست مقدماتی گروه کارفرمایی براي آماده سازي گروه کارفرمایی از برنامه کنفرانس بین المللی کار و هماهنگی مواضع در همان سالن هیات مدیره سازمان بین المللی کار در ساعت 17 (روز یکشنبه 9 ژوئن مطابق با 19 خرداد) برگزار گردید. این نشست درخصوص معرفی و تایید افراد منتخب در مقام سخنگویان گروه کارفرمایی براي کمیته هاي کنفرانس وهمچنین دیگر هماهنگی ها در موضوعات کنفرانس 2019 برگزار شد.

(اسامی افراد منتخب به عنوان سخنگوهاي اصلی کمیته هاي کنفرانس در ابتداي گزارش بطور کامل درج شده است.) در ساعت 18 نیز، پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایان آقاي به منظورگفتگو وآشنایی بیشتر نمایندگان گروه Erol Kiresepi کارفرمایی با یکدیگر، میزبان اعضا و دیگر مدعوین در طبقه 11 بود. ILO مقرّ سازمان بین المللی کار

اجلاس عالی رؤساي کنفدراسیون هاي کارفرمایی جهان

(عضو سازمان بین المللی کارفرمایان)

طی مکاتبه اي که از سوي پرزیدنت سازمان بین المللی با کانون عالی انجمن هاي صنفی Erol Kiresepi کارفرمایان آقاي کارفرمایی ایران به عمل آمد، برگزاري اولین اجلاس جهانی روساي نهادهاي ملی نمایندگی کارفرمایی عضوسازمان بین المللی کارفرمایان، در ژنو به تاریخ 17 و 18 ماه ژوئن سال جاري سازمان هاي » میلادي اطلاع رسانی گردید. عنوان این اجلاس نام گذاري شده و صرفاً به منظور هدایت « پیشرو درتغییر زمان و راهنمایی 156 نهاد ملی کارفرمایی از 146 کشورعضوسازمان بین المللی کارفرمایان تدارك دیده شده بود.

سازمان بین المللی کارفرمایان در سال آتی یعنی سال 2020 میلادي بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس یا سده خود را هم IOE پیش رو خواهد داشت و بسیاري از اعضاي دیگر بزرگداشت هاي این چنینی در آینده اي نه چندان دور پیش رو خواهند داشت. این مرحله ي برجسته می تواند چالش ها و فرصت هایی را براي گروه هایی فراهم آورد که دیدگاهی مشخص و استراتژي پیش بینی شده اي براي سازمان هاي کارفرمایی خود دربرآورده کردن انتظارات ونیازهاي اعضایشان و دیگر مخاطبین در زمان حال و آینده دارند.

اولین اجلاس جهانی روساي IOE در این چارچوب بود که در ژنو را برگزار IOE نهادهاي ملی نمایندگی کارفرمایی عضو نمود. این اجلاس در عصر روز 17 ژوئن با یک مراسم پذیرایی به میزبانی کارفرمایان سوئیسی در مرکز ژنو آغاز شد. شرکت در این برنامه صرفا مختص روساي نهاد هاي کارفرمایی و فقط با دعوت قبلی میسر بود. شرکت کنندگان در این برنامه، از جمله رئیس کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان، فرصت یافتند تا با یکدیگر و با پیشگامان و چهره هاي برجسته کارفرمایی، همچنین تصمیم سازان و متفکرینِ دیگر سازمان هاي بین المللی، نمایندگان دائم و دیگر مقامات در ژنو آشنا شوند و یا تجدید دیدار کنند.

موسس و رئیس Klaus Schwab آقاي اجلاس هاي سالانه جهانی » اجرایی که در داووس سوئیس برگزار « اقتصاد می شود، در این اجلاس شرکت کرده و سخنرانی کلیدي نیز ارائه نمود. وي در سخنان خود به اصل گفتگو و هنر گوش فرادادن و شنیدن اشاره کرد.

مطابق برنامه ریزي از پیش به عمل آمده روز 18 ژوئن نیز این اجلاس کارفرمایی کار خود را در هتل اینترکنتینانتال ژنو آغاز نمود که طی آن همراه با روساي نهادهاي ملی کارفرمایی، روساي سازمان بین المللی کار، سازمان تجارت جهانی، اجلاس جهانی اقتصاد و دیگر چهره هاي شاخص و برجسته به تبادل دانش و آگاهی حرفه اي و رویکردهاي خود از آینده کار پرداخت. اساس و پایه بحث هاي این اجلاس، طرحِ سوابق و تجارب استراتژي ها براي مقاومت پایدار در شرایط در حال تغییرِ کنونی بود و البته این اجلاس فرصت ارزنده اي براي هر فرد فراهم آوردتا به طرح چالش هاي مورد نظر خود نیز بپردازد. با Erol Kiresepi پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایی آقاي اعلام این مطلب از روساي نهاد هاي ملی کارفرمایی دعوت کرده است تا با شرکت در این برنامه دانش، تجارب، فرصت ها و چالش هاي موجود در عرصه هاي ملی خود را منعکس کنند.

مطابق دعوت به عمل آمده قبلی، جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان بعنوان نماینده کارفرمایی ایران در اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کار و رئیس کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران در این اجلاس شرکت کردند. ایشان نیز به طرح چالش بخش خصوصی کشور پرداختند و موضوع تحریم دولت ترامپ علیه ایران را مطرح کرده و توضیح دادند که اثرات مخرب این تحریم ها بر شهروندان عادي، نیروهاي کار و صاحبان کسب و کار ها و کارفرمایان وارد آمده، بدون آنکه این گروه ها کوچک ترین نقشی در ایجاد شرایط منجر به تحریم داشته باشند. وي اضافه کرد که تحریم ها فضاي کسب و کار و روند تجاري بازرگانی شرکت هاي ایرانی را مسموم ساخته و رشد تولید و صنعت در کشور را متوقف ساخته است. تبادلات تجاري بازرگانی با شرکت هاي خارجی نیز به دلیل قفل بودن تعاملات بانکی از ایران و به ایران متوقف شده است . این مشکلی است که هم براي بخش خصوصی ایران ایجاد شده و هم براي شرکت هاي بزرگ وبین المللی که مایل به عقد قرارداد کاري ایران می باشند. این سیاست گذاري تحریم موضوعی است که نه تنه ا ایران بلکه دیگر کشورهاي تحت تحریم از جمله چین، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و کره شمالی را نیز شامل شده است. لذا سازمان بین المللی کارفرمایان هم چنان که همواره اظهارداشته حمایت ازاعضایش ازجمله اولین وظایف آن سازمان است، می بایست موضوع را غیرسیاسی نموده و با رویکردي سازنده و در دفاع از منافع صاحب کاران و بنگاه ها تدابیر و اقدامات موثري براي مبارزه با اثرات منفی و مخرب این تحریم ها بیندیشد.

پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایان در پاسخ ابتدا این موضوع را سیاسی اعلام نمود ولی با واکنش منفی نماینده ایران از موضع خود عقب نشینی کرده و اظهار داشت بررسی این موضوع را در دستورکار سازمان قرار خواهد داد. این عقب نشینی را می توان به درستی یک موفقیت براي نماینده کارفرمایان ایران و همچنین یک موفقیت براي کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران تلقی نمود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 153 / 475058

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا در ارتباط با كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License