به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار؛ قسمت دوم: دلایل تاسیس سازمان بین المللی کار

۱۸ آذر ۱۳۹۸
سه شنبه 10 دسامبر 2019

دومین قسمت گزارش یکصد و هستمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که از سوی سازمان بین‌المللی کار هر سال برگزار می‌شود، به دلایل تأسیس سازمان بین‌المللی کار می‌پردازد. این قسمت در ادامه تقدیم شده است.

دلایل تاسیس سازمان بین المللی کار

در قرن 19 میلادي تغییرات عدیده اي رخ داد که بستر پروسه شکلگیري سازمان بین المللی کار را فراهم آورد. رشد صنعتی شدن، جنگ و انقلاب ها از جمله این تغییرات عمده بود که در ادامه هریک از این فاکتورها بطور مشروح توضیح داده شده اند.

الف- صنعتی شدن

در آغاز قرن بیستم دنیاي کار به شکل چشمگیري در حال تغییر بود و ورود نیروهاي کار از بخش کشاورزي به بخش صنعت با رشد بی سابقه اي شتاب گرفت. در آن دوره شرایط کار بسیار بد و ضعیف بود و نابرابري و استثمار نیز رو به فزونی می رفت. بطوري که سیستم هاي بازرسی محیط کار بسیار ضعیف بود و رخ دادن انواع سوانح و تراژدي به امري معمول در آمده بود. به این ترتیب پدیده اي به نام دستورکار جهانی ابداع شد. بر این پایه کار نقش مهمی « شرایط کار » و« کار » براي در دستور کار سیاسی جهان و به خصوص در کشورهایی که به سرعت در حال صنعتی شدن بودند کرد. درك قابل توجهی از ماهیت بهم پیوسته بازار کار و همچنین پذیرش ضرورت همکاري جهانی براي حمایت و پشتیبانی از نیروي کار، همراه با حفظ رقابت کشورهاي پیشرفته اجتماعی در بازار هاي جهانی به وجود آمد و این شناخت و درك هر روز به فزونی گذارد.

ب- جنگو انقلاب ها

در سال 1919 انعقاد پیمان ورساي پایانبخش جنگ جهانی اول شد ولی این پیمان در شرایطی به امضا رسید که در روسیه انقلاب و جنگ داخلی در جریان و در اروپا ناآرام یهاي اجتماعی در حال گسترش بود. در این شرایط اتحاد ملل و سازمان جهانی کار با هم و به عنوان بخش لاینفک پروسه صلح، این واژه زیبا و دلنشین، تاسیسشدند.

این اقدام نشان اولین تلاش جمعی براي پرورش همکاري بین المللی، از طری قایجاد سازمان هاي جهانی براي طرح و پرداختن به مشکلات و چالش هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بود. به این ترتیب اولین اساسنامه سازمان بین المللی کمیسیون بین المللی قانونگذاري کار کنفرانس » کار توسط در سال 1919 میلادي تدوین شد. مقدمه این سند « صلح اصول پایه سازمان بین المللی کار را بنا نهاده است:

- شرایط کار موجود در برگیرنده چنین ب یعدالتی، دشواري و محرومیت براي گروه کثیري از مردم است که ناآرامی گسترده ایجاد شده و صلح و توازن جهانی را به مخاطره انداخته است، لذا بهبود عاجل این شرایط یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

- صلح پایدار جهانی تنها برپایه عدالت اجتماعی استوارمی شود.
- قصورهرملتی درتدوین شرایط انسانی یک مانع درمسیر دیگر ملتهایی استکه مایل به بهبودشرایط درکشورهاي خودمیباشند.

پ- عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی و شرایط انسانی کار قطعا در حالی که کارگران هنوز درگیر شنیده شدن صدایشان هستند قابل دستیابی نیست. به این ترتیب سازمان بین المللی کار بر اساس نظامی تاسیس یافت که به دولت ها، کارگران و کارفرمایان فرصت یکسان در میز گفتگو و مذاکره دهد، جایی که افراد بتوانند آزادانه با یکدیگر به گفتگو بپردازند و با یکدیگر موازین سه جانبه » و استانداردهاي کار را تدوین کنند. این نظام نامگذاري شده و همچنین تعیین کننده ماهیت و « گرایی ساختار سازمان بین المللی کار قرار گرفته است.

در سال 1944 میلادي که جنگ جهانی دوم به پایان خود را « بیانیه فیلادلفیا » نزدیک می شد، سازمان بین المللی کار تصویب نمود. این بیانیه ضمن تاکید بر رویکرد این سازمان، حاوي سلسله اصولی است که حقوق انسانی در بطن آن قرار داده شده و متضمن امیالی برخواسته از امید براي داشتن دنیایی بهتر است.

لازم است بدانیم که در سال 1926 سازمان بین المللی کار مقر خود را در کنار دریاچه ژنو در سوئیس پایه گذاري نمود. در اگر » : سنگ بناي آن سازمان این جمله حک شده است .« مستحق صلح هستی، عدالت را پرورش بده


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 67 / 467762

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا در ارتباط با كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License