به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران منتشر کرد:

یکصد و ششمین کنفرانس بین‌المللی کار

تهیه و تدوین:‌ شهره تصدیقی مشاور امور بین‌المللی
سه شنبه 24 اكتبر 2017 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

یکصد و ششمین اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار روز‌های ۱۵ تا ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سوئيس برگزار شد. طبق معمول هر ساله‌،‌ نماینده منتخب کارفرمایان ایران همراه با مشاوران خود در این کنفرانس شرکت کرد. اکنون، به همت سرکار خانم شهره‌ تصدیقی مشاور امور بین‌المللی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) گزارش این اجلاس در نشریه‌ای ۷۰ صفحه‌ای منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. برای دریافت متن پی‌دی‌افی (چاپخور)‌این نشریه اینجا را کلیک کنید. فهرست مطالب این نشریه در ادامه تقدیم می‌شود:

فهرست مطالب

عنوان: صفحه:

- ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ۱
- ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر 1
- اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ 1
- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر (آي -ال-او) 1
- ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 2
- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 2
- دستور کار اجلاسیه ۱۰۶ کنفرانس بین‌المللی کار سال ۲۰۱۷ میلادی 3
- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ 3
- ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻫﺎ 3
- اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎ 3
- ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ 3
- ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻀﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ 4

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ:

- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ 4
- ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 5
- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎر 5
- ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ 5
- ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﺎر 5
- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 67 و 60 ،41 ،28 ،15 ،4 6
- ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﻼﺳﯿﻪ 106 6
- ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آي-ال-او 7
- اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آي -ال-او 7
- ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آي-ال-او و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮل آن ﮔﺰارش 12
- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ 12 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 12
- اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ از ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب آي -ال-او 15
- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ وﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎر 15
- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺻﻠﺢ 16
- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدي 16
- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ و اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﮐﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ۲۰۱۷ 17
- ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن 18

ضمائم:

- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ : ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ : ﻃﺮح ﺳﺒﺰ 20
- ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر در اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ۷۱ 40
- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل وﮐﺎرﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮔﺬار از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ 48
- ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در اﺟﻼس ۱۰۶ 57
- ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ي اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 61
- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان95ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 65


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 408 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت یکصد و ششمین کنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License