به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر

3آذر ماه 1387؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008

شاهپور جفره‌اي رييس انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهرطي نامه‌اي به شماره2598/ص در تاريخ 7آبان ماه1387 فاطمه انامشك را به عنوان رابط خبري با «پيام كارفرمايان» معرفي كرد.

به استناد اين نامه، زيربخش « انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر» در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» تعريف شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌‌ي عبور به منظور دستيابي به قسمت شخصي از طريق ايميل در اختيار نامبرده قرار گرفت تا بتواند به صورت مستقل و بي‌واسطه اخبار تشكل مزبور را در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران منتشر كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 194 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License