به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

در پي پيشنهاد رئيس كعاصكا اجراي دستور العمل شماره 40 عجالتاً متوقف شد

26 خرداد 1394
سه شنبه 16 ژوئن 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جناب آقاي مهندس سيد حسن هفده‌تن معاون محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به پيشنهاد جناب آقاي مهندس محسن خليلي عراقي رياست محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) مبني بر توقف اجراي دستور العمل شماره 40 اين وزارتخانه، با صدور بخشنامه ديگري خطاب به مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي از آنان خواست تا اجراي دستورالعمل شماره 40 را كه براساس آن انعقاد قرارداد‌هاي كار موقت كم‌تر از يكسال ممنوع مي‌شود، عجالتاً متوقف كنند. متن دستور العمل شماره 40 روابط كار، نامه رياست محترم كعاصكا، و نيز بخشنامه جديد جناب آقاي هفده‌تن به ترتيب در ادامه تقديم مي‌شود:‌

دستور العمل شماره 40 روابط كار

مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي

سلام عليكم؛

به منطور ساماندهي قراردادهاي كار مدت موقت و براي صيانت از نيروي كار كه در نهايت، صيانت از بنگاه‌هاي اقتصادي را نيز در بر دارد، اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ مي‌گردد. مقتضي است دستور فرماييد به طور دقيق مفاد اين دستوالعمل رعايت شود.

ماده 1. از تاريخ ابلاغ اين دستور المعل و به استناد اصل دائمي بودن قرارداد كار در كارهاي با ماهيت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون كار، انعقاد قرارداد كار مدت موقت زير يكسال در كارهاي ماهيتاً مستمر مشروط به بقاي كارگاه و كار، ممنوع است و كارفرمايان مكلف هتسند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت يك سال منعقد نمايند.

ماده 2. چنان چه قراردادي كمتر از يك سال منعقد شود، با لحاظ شرايط مذكور در ماده (1) در حكم قرارداد يك ساله محسوب خواهد شد.

ماه 3. مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مكلف هستند در اجراي مفاد اين دستور العمل نظارت نمايند.

- سيد حسن هفده‌تن مديركل
- شماره بخشنامه 49207
- تاريخ بخشنامه: 1394/3/19

نامه جناب آقاي مهندس محسن خليلي عراقي رياست محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به جناب آقاي مهندس هفده‌تن:

جناب آقاي مهندس هفده‌تن

معاون محترم روابط كار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

با سلام و احترام

به استحضار مي‌رساند

حقظ اشتغال موجود و امنيت شغلي كارگران شريف از موارد بسيار مهمي است كه اين كانون عالي نيز سعي مي‌نمايد به نحو ممكن در حهت تحقق آن‌ها همه گونه همكاري را به عمل آورد. لذا چون به نظر مي‌رسد اجراي مفاد دستورالعمل شماره (40) وباط كار نياز به بررسي بيشتر با حضور نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران و مسؤلين محترم وزارت تعاون، كار و روفاه اجتماعي دارد، تقاضا مي‌نمايد تا انجام جلسات مربوطه در اين زمينه و حصول نتيجه قابل عمل، دستور فرماييد در صورت امكان فعلاً مفاد دستور العمل اشاره شده اجرا نگردد.

قبلاً از همكاري آن معاونت محترم و همكاران گراميتان تشكر و قدرداني مي‌گردد.

- محسن خليلي عراقي رياست هيأت مديره
- شماره نامه: 310 - 15458
- تاريخ نامه: 94/3/25

نامه جناب آقاي هفده‌تن به مديران كل تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي

مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي

با سلام

احتراماً، نظر به درخواست كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مبني بر برگزاري جلسات كارشناسي بيشتر سه جانبه تا اجماع كامل شركاي اجتماعي دولت پيرامون موضوع، دستور فرماييد اجراي دستور العمل شماره 40 عجالتاً كأن لم يكن و متوقف گردد.

سيد حسن هفده تن معاون وزير

رونوشت به:
- برادر گرانقدر جناب آقاي دكتر ربيعي مقام عالي وزارت جهت استحضار
- برادر گرانقدر مهندس محسن خليلي عرقي رياست محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جهت استحضار
- برادر گرانقدر جناب آقاي مهندس مروج حسيني دبيركل محترم كانون عالي اجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 586 / 465164

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه رئيس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License