به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

قطعنامه ششمين همايش ملي كار

8 ارديهبشت 1394
سه شنبه 28 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ششمين همايش ملي كار كه روز‌هاي دوشنبه و سه‌شنبه 7 و 8 ارديبهشت ماه 1394 با حضور نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت به صورت سه‌جانبه در تهران برگزار شد، با صدور قطعنامه‌اي در 21 بند به كار خود پايان داد. جناب آقاي دكتر محمدرضا سپهري دبير محترم اين همايش، قبل از قرائت اين قطعنامه خاطر نشان ساخت كه كميسيون‌هاي چهارگانه همايش ملي كار از ماه‌هاي بهمن و اسفند 1393 تا پايان فروردين ماه 1394 با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت‌هاي مقدماتي خودشان را شروع كردند و مفاد اين قعطنامه در واقع حاصل بيش از سه ماه همفكري سه‌جانبه بوده است. بند 21 اين قطعنامه خواهان تشكيل دبيرخانه دائمي همايش ملي كار شده است تا تصميم‌ها و توصيه‌هاي همايش‌هاي ملي كار را پيگيري كند. متن اين قعطنامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

با استعانت از خداوند متعال، ششمين همايش ملي كار در روز‌هاي 7 و 8 ارديهبشت ماه سال 1394 با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت با الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 1394 با عنوان سال همدلي و هم‌زباني دولت و ملت و نيز تحقق سياست‌هاي اقتصاد ماومتي برگزار شد و پس از تبادل نظر پيرامون محورهاي همايش، قطعنامه پاياني به شرح ذيل به تصويب رسيد:

1. شركت كنندگان خواستار فراهم نمودن سازوكارهاي لازم جهت «اجرايي شدن» اهداف و راهبردهاي برنامه‌ ملي كار شايسته و اطلاع‌رساني از پيشرفت هر سال برنامه مذكور شدند.

2. تأكيد بر رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي و كارفرمايي به منظور كيفي نمودن فعاليت‌ها و گسترش سطح پوشش خدمات آن‌ها در جهت بهبود فضاي گفتگوهاي اجتماعي

3. تقويت و توانمند‌سازي نهادهاي گارگري و كارفرمايي به منظور كيفي نمودن فعاليت‌ها و گسترش سطح پوشش خدمات آن‌ها در جهت بهبود فضاي گفتگوي اجتماعي

4. رعايت استانداردهاي كف حمايت‌هاي اجتماعي بر اساس توصيه نامه 202 سازمان بين‌المللي كار و فراهم نمودن تمهبدات لازم براي الحاق به مقاوله‌نامه‌هاي 87، 89، 138 سازمان بين‌المللي كار

5. با توجه به اهميت و جايگاه كارشايسته در برنامه‌هاي چهارم (ماده 101) و پنجمم (ماده 25)، ضرورت فراهم سازي زمينه اجراي اين ماده قانوني در برنامه ششم توسعه

6. توسعه آموزش‌هاي مهارتي رايگان براي كارگران با اهداف بهبود بهره‌وري نيروي كار و نيز كاهش حوادث ناشي از كار با اهتمام به رعايت ايمني و بهداشت كار و استانداردسازي محيط‌هاي كسب و كار

7. توسعه و ترويچ فرهنگ بهداشت و ايمني كار و ضرورت استقرار استانداردهاي مربوط در محيط كار

8. توسعه امنيت اقتصادي جامعه و مقابله بازدارنده با مفاسد اقتصادي به منظور استقرار فرهنگ كار و تلاش

9. برنامه‌ريزي، طراحي و تدوين سند ملي فرهنگ كار

10. الزام به عملياتي سازي پنجره‌هاي واحد كسب و كار در راستاي تسريع و تسهيل در فرانيد صدور مجوزهاي شروع و تمديد كسب و كار

11. شناسايي قوانين و مقررات مانع كسب و كار و برنامه‌ريزي و اقدام براي طرح‌ها و لوايح لازم به منظور تسهيل در محيط كسب و كار در راستاي توسعه كارآفريني و اشتغال

12. تأكيد بر طراحي و تنظيم نقشه راه سرمايه گذاري و توسعه اشتغال در راستاي شناسايي مزيت‌هاي نسبي رقابتي مناطق و ساماندهي كسب و كارهاي متناسب با منطقه با توجه به آمايش سرزمين

13. طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار كار و سامانه ملي مشاغل در راستاي تأمين نيازهاي اطلاعاتي كليه ذينفعان

14. تنظيم نقشه راه آموزش‌هاي عالي و مهارتي كشور با توجه به نيازها و مطالبات بازار كار و تأكيد بر الزام هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذينفع

15. برنامه‌ريزي و اقدام سازماندهي اقتصاد غيررسمي با رويكرد شناسايي خوشه‌ها و ايجاد تشكل‌ها و شبكه‌ و تعاوني‌هاي كسب و كار

16. هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي، سرمايه‌، كالا و خدمات با سياست‌هاي بازار كار در راستاي تسهيل محيط كسب و كار

17. تسريع در تصويب و ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در راستاي روان‌سازي قوانين و مقرارت مربوط به بازار كار

18. الزام دولت‌ به هدايت بهينه‌ يارانه‌هاي نقدي خانوارها در راستاي كمك به توسعه كارآفريني و اشتغال و اجراي الگو‌هاي جامع توانمند سازي، اشتغال‌پذيري و كارآفريني با رويكرد كارانه به جاي يارانه از طريق گسترش مشاغل عمومي 19. ساماندهي صندوق بيمه‌اي و بازنشستگي با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي در راستاي توسعه اشتغال و افزايش حمايت‌هاي اجتماعي

20. طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها با هدف ارتقاي بهره‌وري نيروي كار

21. تشكيل دبير خانه دائمي همايش ملي كار با رويكرد سه‌جانبه گرايي و ضرورت پيگيري مصوبات،‌ تصميمات و توصيه‌ها از طريق دبيرخانه مذكور


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 367 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت همايش‌هاي ملي كار   پيگيرى فعاليت سايت ششمين همايش ملي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License