به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

ايمني و بهداشت شغلي و جمعيت

23 شهريور 1393

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در آخرين «برگه اطلاعات» كه اخيراً منتشر كرده است، اطلاعات جامعي در خصوص تحولات جمعيتي و تأثير آن‌ها بر مسائل مرتبط با كار و نيروي كار گردآوري كرده و آن‌ها را در يك برگه‌ اطلاعاتي در اختيار كارفرماين قرار داده است. اگر مايليد اين سند را به زبان اصلي مطالعه فرماييد علامت مربوطه را در انتخاي همين مقاله كليك فرماييد. ترجمه اين سند در ادامه تقديم مي‌شود:

ايمني و بهداشت شغلي و جمعيت

جمعيت‌شناسي، سياست و كسب و كار

سالمندي و گسترش جمعيت اخير جهان بي‌سابقه است؛ انسان‌هاي بيشتري طولاني‌تر زندگي مي‌كنند و به طور نسبي ثروتمندتر و سالم‌تر مي‌شوند

اما كشورها در مراحل بسيار متفاوت اين فرايند هستند، و شتاب تحول خيلي فرق مي‌كند. سالمند شدن جمعيت پيامدهاي گسترده‌اي دارد، از جمله براي محل كار و كشورهايي كه فرايند تعديل را زودتر شروع كنند مزيت خواهند داشت. تحليل وضعيت جمعيت ابزار مهمي براي برنامه‌ريزي است. در سطح ملي، اين تحليل‌ها در خصوص اينكه استخدام، مراقبت از سلامتي، آموزش و بازنشستگي، اطلاعات در خصوص دسترسي به منابع انساني و مهارت‌هاي مورد نياز براي نوآوري، توليد و ارايه خدمات چگونه بايد باشند اطلاعاتي ارايه مي‌دهند، و از توسعه توليد، بازاريابي و فروش حمايت مي‌كنند.

در سطح مناطق چالش‌ها متفاوت هستند و وضعيت جمعيت در عرض يك نسل مي‌تواند به خاطر پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تغيير كند. جنگ، قحطي، فقر، تغييرات آب و هوايي، دسترسي به منابع طبيعي و بلاياي طبيعي همه مي‌تواند بر پويايي‌هاي جمعيت اثراتي بگذارند كه بازتوزان آن زمان قابل توجهي خواهد برد. براي برخورد با چالش‌هاي جمعيتي، لازم است با چالش‌هاي ديگري مثل مهاجرت، مسائل جنسيتي، مهارت‌ها و تربيت، سياست‌هاي بازنشستگي،‌ مراقبت از سلامتي، ناتواني و تبعيض برخورد شود. براي برخورد با اين مسائل محل كار و فضاي آموزش‌دهنده يك عامل بسيار مؤثر است.

با بسياري از چالش‌ها مي‌توان از طريق حمايت‌هاي اجتماعي، و توصيه نامه شماره 202 در خصوص كف‌هاي حمايت اجتماعي برخورد كرد كه پيشنهاد مي‌كند كشورها، متناسب با نيازها،‌ شرايط و ترتيبات خودشان، چهار عنصر كف‌هاي حمايت اجتماعي اساسي را تأمين كنند:

  • دسترسي به مراقبت‌ از سلامتي اساسي
  • ايمني درآمدي براي كودكان، تأمين دستري به غذا، آموزش، مراقبت و ديگر خدمات اساسي.
  • امنيت درآمدي براي اشخاص در سن كار ناتوان از كسب درآمد به خاطر ناتواني يا بيكاري.
  • امنيت درآمدي براي افراد سالمند.

سازمان‌هاي كارفرمايي در سطح ملي در كمك به تعيين اينكه اين شرايط چگونه بايد باشد نقش دارند.

تأثير چالش‌هاي جمعيتي بر كسب و كار چيست؟

ترجمه ادامه دارد. . .


اسناد پيوسته

ايمني و بهداشت كار و جمعيت

14 سپتامبر 2014
سند : PDF
597.1 kb

برگه اطلاعات، از اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان به زبان انگليسي و در دو صفحه