به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كارگروه سياستگذاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار: تحرك فرامرزي مهارت‌ها

12 اسفند 1392
دو شنبه 3 مارس 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با صدور بيانيه‌اي در تاريخ 28 فوريه 2014 (جمعه 9 اسفند) از تشكيل كارگروه سياستگذاري اين سازمان در خصوص مهاجرت نيروي كار خبر داد. قرار است نخستين نشست اين كارگروه براي يكي از روزهاي ماه آوريل آينده قطعي شود. با تشكيل اين كارگروه سازمان بين‌المللي كارفرمايان به عنوان صداي بين‌المللي كارفرمايان در عرصه نيروي كار و سياست‌هاي اجتماعي قادر خواهد بود در مجامع و محافل بين‌المللي مرتبط با مهاجرت نيروي كار مشاركت فعال‌تري داشته باشد. در اين بيانيه - كه برگردان آن در ادامه تقديم شده است - هميچنين عرصه‌ها و سياست‌هاي كلي اين كارگروه تشريح شده است. به نظر مي‌رسد، به ويژه با توجه به حضور نيروي كار مهاجر وسيع در بازار كار ايران، و نيز مهاجرت نيروي كار وسيع از ايران به بازار كار جهاني، توجه تشكل‌هاي كارفرماياي به مفاد اين بيانيه و نيز مشاركت فعال آنان در اين كارگروه ضروري و مفيد باشد. متن اين بيانيه:

كارگروه سياستگذاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار: تحرك فرامرزي مهارت‌ها

مهاجرت به ويژه مهاجرت بين‌المللي نيروي كار منفعت جهاني رو به رشدي براي جهان در بر دارد. نكته اصلي چنين مباحثي اين است كه همكاري در ميان دولت‌ها چگونه ارتقاء يابد تا اين منافع حداكثر و خطرات آن حداقل شود.

مهاجرت يك مسأله بسيار حساس باقي مي‌ماند و از سوي بسياري از كارشناسان به عنوان «موضوع تمام نشده‌ي جهاني‌سازي» توصيف شده است. برخي از مباحث صورت گرفته نياز به يافتن زمينه مشترك را تأييد كرده‌اند. علاوه بر سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، سازمان بين‌المللي مهاجرت (س.ب.م) [1] و گفتگوي عالي‌رتبه ملل متحد در خصوص مهاجرت و توسعه، ما اكنون شاهد ابتكار‌هايي از سوي مجمع جهاني مهاجرت و توسعه و گروه بين‌المللي مهاجرت هستيم كه رئيس فعلي آن مديركل س.ب.ك آقاي گاي رايدر است.

از كارفرماياان به مثابه ذينفعان/كاربران نهايي نيروي كار مهاجر، به طور فزاينده خواسته مي‌شود تا در اين گفتگو‌ها مشاركت كنند. كمپاني‌هاي چندمليتي بايد به زنجيره‌هاي تأمين خود توجه ويژه‌اي مبذول نماييند تا در قاچاق انسان درگير نشوند و رويه‌هاي اخلاقي استخدام نيروي كار را رعايت كنند. از سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) به مثابه صداي جهاني كارفرمايان در عرصه گفتگو در خصوص سياست اجتماعي و نيروي كار در سطح بين‌المللي، درخواست‌ها، و در واقع تقاضاي پيش‌دستانه براي شركت در اين بحث‌ها جهت تضمين اينكه پيام، چشم‌اندازها و كمك بخش خصوص در اين بحث‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد رو به فزوني است.

به همين خاطر است كه س.ب.كا سياست كار گروه خود در خصوص مهاجرت بين‌المللي را منتشر مي‌كند. تمركز ويژه اين كار گروه تحركت فرامرزي مهارت‌هاست. اين گروه در فعاليت پيرامون موارد زير مشاركت خواهد كرد:

 • همكاري با سازمان بين‌المللي مهاجرت (س.ب.م) در خصوص ترويج اصول راهنماي اخلاقي استخدام كارگران مهاجر.
 • مشاركت با س.ب.م در «اتحاد بخش خصوصي-دولتي براي استخدام منصفانه و اخلاقي»
 • همكاري با س.ب.ك در خصوص سياست و رويه‌هاي مبتني بر نيازهاي بازار نيروي كار.
 • پيشرفت در ارتباط با كنوانسيون 97 و 143 س.ب.ك در خصوص كارگران مهاجر.
 • چشم‌اندازهاي كارفرماييي در خصوص موضوع‌هاي نوظهور كه از سوي «گفتگوي عالي رتبه در خصوص مهاجرت و توسعه»، «مجمع جهاني مهاجرت و توسعه» صورت مي‌پذيرد.
 • بسيج كارشناسان و تجربه كارفرمايان در مديريت جهاني مهاجرت.
 • سياست‌هاي كارفرمايي هماهنگ براي شكل دهي و تأير گذاري بر مباحث مهاجرت.
 • سهيم شدن در تحقيق و گفتگو در خصوص گرايش‌هاي مهاجرت و شناسايي عرصه‌هايي كه تحقيق و گفتگوي بيشتري مورد نياز است.
 • به اشتراك گذاري سرمشق‌ها براي تسهيل تحرك ايمن و فرامرزي مهارت‌هابه صورت منظم.
 • روش‌ها ابتكاري براي بنگاه‌هاي پايدار از طريق بسيج نيروي كار، توجه به نيازهاي بازار نيروي كار و گرايش‌هاي جمعيت‌شناختي.

كارگروه سياستي همچنين در خصوص هر موضوع نوظهور و مرتبط ديگري نيز به تأمل خواهد پرداخت.

عضويت در اين اين كارگروه به روي تمام فدراسيون‌هاي عضو س.ب.كا و كمپاني‌هاي شريك س.ب.كا مفتوح است.

پيش‌بيني مي‌شود نخستين نشست كار گروه براي تاريخي در آوريل قطعي شود.

[1] IOM Institute of Operations Management


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 320 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License