به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تشكيل شوراي مشترك سازمان‌هاي كارفرمايي ايران و جمهوري آذربايجان

19 بهمن 1392
شنبه 8 فوريه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ با ارسال نامه‌اي به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا اعلام كرد كه در پي پيشنهاد كنفدراسيون ملي سازمان‌هاي كارفرمايي جمهوري آذربايجان به سفارت جمهوري اسلامي ايران در باكو، مبني بر تشكيل شوراي مشترك سازمان‌هاي كارفرمايي دو كشور براي بررسي راه‌هاي توسعه مناسبات تجاري في‌مابين، يك هيأت اقتصادي متشكل از مديران اتاق تهران، نمايندگان كعاصكا و برخي از مديران شركت‌ها، روز‌هاي 24 تا 28 آذر ماه 1392 عازم باكو شدند.

در اين سفر با نمايندگان كنفدراسيون ملي سازمان‌هاي كارفرمايي جمهوري آذربايجان،‌اتاق بازرگاني و سرمايه‌گذاراني از ايران كه در جمهوري آذربايجان رشد قابل توجهي داشته‌اند ملاقات و مذكرات مبسوطي انجام و نتايج مثبتي حاصل شد. از جمله بين كعاصكا و كنفدراسيون ملي سازمان‌هاي كارفرمايي جمهوري آذربايجان ايران يادداشت تفاهمي در 13 ماده تدوين و به امصاء رسيد.

مهندس عطارديان در پايان نامه خود به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي،‌انجمن‌ها و كانون‌هاي عضو توصيه كرده است چنانچه در جهت ارتقاي اينگونه يادداشت تفاهم‌ها نظري دارند به ايشان منعكس نمايند تا در تجربه‌هاي آتي مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. متن كامل اين يادداشت تفاهم در ادامه تقديم مي‌شود:

تفاهم ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان

و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

"ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان" و "ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن – از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ – ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺮف، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

ﻣﺎده 1

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺗﺤﮑﯿﻢ و ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﮑﺎري‌ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 2

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻶ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﯿﺎري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 3

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺠﺎرت، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 4

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﻫﯿﺎت ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪارﻫﺎي ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 5

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري مﺸﺘﺮك ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 6

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻫﺎ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﯿﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 7

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 8

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ، در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 9

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت در رﻓﻊ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ داوري دو ﻧﻬﺎد "ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان" و "ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن" ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 10

ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﻣﺎده 11

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد "ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان- آذرﺑﺎﯾﺠﺎن" ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 12

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ از روز اﻣﻀﺎي آن ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، از دوازده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 13

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎﮐﻮ-آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در روز 27 دﺳﺎﻣﺒﺮ 2013، در دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

- از ﻃﺮف ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان
- محمد عطارديان، دبيركل

-از طرف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
- محمد موسايف، ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ


اسناد پيوسته

متن انگليسي تفاهم نامه

8 فوريه 2014
سند : PDF
646.7 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 204 / 475027

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License