به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش مقدماتي س.ب.ك پيرامون گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

16 شهريور 1392

آقاي برنت اچ. ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان از آنان خواسته است از دولت‌هاي متبوع خود بخواهند تا در تكميل پرسشنامه‌اي كه به منظور تدوين يك استاندارد جديد از سوي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در اختيار آنان قرار گرفته است، مشاركت داده شوند.

خاطر نشان مي‌كند اين استاندارد جديد در خصوص تسهيل گذار از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي است و مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مشاركت فعال تشكل‌هاي كارفرمايي در شكل‌بخشي به اين استاندارد تا چه اندازه در سرنوشت آتي‌ بنگاه‌هاي اقتصادي مؤثر خواهد بود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود ترجمه نامه‌ي دبيركل س.ب.كا و نيز ترجمه 8 بند اول راهنمايي است كه اين سازمان براي كارفرمايان تهيه كرده است تا آنان با توجه به نكات مطرح شده در آن،‌ نسبت به تكميل پرسشنامه س.ب.ك اقدام كنند. پيوندهاي مورد نياز براي دسترسي به اسناد مورد نياز در متن گزارشي كه در ادامه ارايه مي‌شود ايجاد شده است. اما برگردان اين دو سند:

راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش مقدماتي س.ب.ك پيرامون گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

اعضاء و همكاران گرامي،

عطف به بخشنامه 7 اوت 2013، بدينوسيله راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش مقدماتي س.ب.ك پيرامون گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي تقديم مي‌شود.

هدف از اين راهنما كمك به تكميل پرسشنامه‌اي است كه دفتر سازمان بين‌المللي كار به عنوان بخشي از گزارش خود (به زبان‌هاي عربي انگليسي، فرانسه،‌ آلماني، روسي و اسپانيايي) منتشر كرده و اينجا در دسترس است

دولت شما ملزم است در تكميل اين پرسشنامه با شما مشورت كند. مهنلت س.ب.ك 31 دسامبر 2013 است، اما دولت‌ها آزادند زودتر از اين تاريخ آن را پر كنند. اگر دولت شما در اين مورد حرفي نزده است، توصيه مي‌شود با وزارت مربوطه هرچه زودتر تماس بگيريد.

هر سؤالي داشتيد با من تماس بگيريد.

- با بهترين احترام
- برنت اچ. ويلتون، دبيركل
- تاريخ نامه: 26/8/2013
- شماره نامه: جي 307

متن راهنماي س.ب.كا

پسزمينه

1. هيأت مديره س.ب.ك در اجلاس 317 خود (مارس 2013) موافقت كرد تا موضوع تدوين يك استاندارد در خصوص تسهيل گذاراز اقتصاد غيررسمي به رسمي را با نظر به تهيه يك توصيه‌نامه در دستوركار اجلاس 103 (ژوئن 2014) كنفرانس سازمان بين‌المللي كار بگنجاند.

2. اين امر منوط به پيروي از روند مذاكره دوگانه [1] خواهد بود، با شروع عالي تدوين استاندارد در 2014 و ختم آن در 2015.

3. يك گزارش 83 صفحه‌اي از سوي دفتر س.ب.ك براي تداركت مذاكره تدوين استانداد منتشر شده است. اين گزارش اطلاعات پسزمينه‌اي مفيدي ارايه مي‌دهد و در اينجا در دسترس قرار گرفته است.

4. يك نشست سه جانبه كارشناسان در خصوص تسهيل گذار از اقتصاد غيررسمي به رسمي روز‌هاي 16 تا 20 سپتامبر 2013 در ژنو برگزار خواهد شد. دوازده كارشناس كارفرما در اين نشست شركت مي‌كنند. هدف نشست كارشناسان ارايه راهنما در خصوص سند پيشنهادي در ارتباط با راهكارهاي ابتكاري (قانوني، سياستي، نهادي، مديريتي و ساير نوآوري‌ها) و روزآمدسازي تجربه‌هايي است كه موفقيت آن‌ها در حمايت از گذار از اقتصاد غيررسمي به رسمي ثابت شده است. خروجي اين نشست به عنوان ورودي در مذاكره در خصوص عنوان خاص در جريان كنفرانس 104 بين‌المللي كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

پرسشنامه دفتر س.ب.ك

گزارش 2013 همچنين شامل پرسشنامه دفتر س.ب.ك در خصوص عوامل و دامنه يك توصيه‌نامه محتمل در خصوص اقتصاد غيررسمي است (ص‌ص. 53 تا 66 گرارش).

6. در شكل‌بخشي به متن پيش‌نويس دفتر، كه نقطه شروع مذاكرات در 2014 را شكل‌ خواهد داد، اين پرسشنامه اهميت خواهد داشت.

7. طبق ماده 39 (5) مقررات اجرايي [2] كنفرانس و تصميم متخذه از سوي هيأت مديره براي فواصل كوتاه شده، لازم است كه دفتر گزارش نهايي مقدماتي خود را براي نخستين مذاكره توصيه‌نامه پيشنهادي به دولت‌ها تا آخر مارس 2014 ارسال كند. به اين ترتيب، از دولت‌ها خواسته مي‌شود تا پاسخ‌هاي خود به اين پرسشنامه را زماني بفرستند كه 31 دسامبر 2013 برسد. دولت‌هاي ملي ممكن است زودتر براي سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري ارسال كرده باشند تا به تكميل پاسخ‌هاي ملي مدد برسانند.

8. توجه كنيد كه ماده 39 (1) مقررات اجرايي كنفرانس از دولت‌ها مي‌خوهد تا پيش از ارايه پاسخ‌هاي نهايي با سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري داراي بيشترين نمايندگي مشورت كنند. پاسخ‌ها بايد نتايج اين مشاوره را بازتاب دهد و دولت‌ها بايد اعلام كنند كه با كدام سازمان‌ها مشورت شده است. به عبارت دقتق‌تر، به سازمان‌هاي كارفرمايي توصيه مي‌شود اطمينان يابند از سوي دولت‌هايشان به نحو شايسته و مناسب در اين مذاكره مشاركت داده شده‌اند.

[1] Double Discussion

[2] Standing Orders


اسناد پيوسته

راهنماي س.ب.كا

7 سپتامبر 2013
سند : PDF
410 kb

به زبان انگليسي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 275 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License