به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20

6 تير 1392

قرار است وزيران كار و مالي كشورهاي عضو گروه 20 در مرداد ماه 1392 نشست مشتركي در مسكو كه رياست اين دوره گروه 20 را بر عهده دارد برگزار كنند. در اين نشست مسائلي مثل ايجاد شغل، برابري، فراگيري بررسي مي‌شود و اجراي تصميم‌هاي قبلي گروه 20 نيز مورد پيگيري قرارخواهد گرفت. در باره اين مسائل كارفرمايان چه نظري دارند؟ سند 9 صفحه‌اي كه برگردان مقدمه آن در ادامه تقديم مي‌شود پيش نويس بيانيه‌ي مشتركي است كه از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ و كميته مشورتي كسب و كار و صنعت (ك.م.ك.ص)‌ وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تهيه شده تا نظرات كارفرمايان را در مورد دستوركار آن نشست مشترك در اختيار وزيران كار و مالي گروه 20 قرار دهد.

س.ب.كا پيش نويس اين بيانيه را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو قرار داده و از تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته است تا نظرات خودشان را در مورد اين پيش‌نويس تا 30 ژوتن به آن سازمان منعكس كنند. متن كامل انگليسي اين سند در ادامه همين نوشته تقديم شده است. تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز اگر نظر و پيشنهادي در اين زمينه دارند پيش از همين تاريخ در اختيار آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا قرار دهند. اما متن برگردان مقدمه پيش‌نويس بيانيه مشترك:‌

پيش‌نويس

بيانيه س.ب.كا/ك.م.ك.ص خطاب به نشست مشترك وزيران كار و مالي گ 20

روسيه، مسكو ژوتيه 2013

اقتصاد جهاني در وضعيت آسيب‌پذير باقي مانده است. كسب و كار عميقاً نگران است كه ما به سطوح رشد بالاتر و پايدار برنگشته‌ايم، كه بعضي از اقتصاد‌ها به ركود مي‌لغزند، و سطح استخدام بالقوه پائين است. منابع عمومي در بسياري از كشورها ناياب است، در حاليكه سياست‌هاي مالي و پولي به آخر خط مي‌رسند. بيكاري جوانان در بسياري از كشورها به سطوح بحراني رسيده است.

تلاش‌ها براي بهبود چارچوب شرايط بازارهاي رقابتي و باز بايد در كانون سياست‌ها و هماهنگي‌هاي گ 20 براي تشويق رشد، يك مبناي اساسي براي ايجاد شغل پايدار، قرار بگيرد. بديهي است كه بازگشت دائمي رشد و شغل‌سازي پاددار آشكارا در بخش خصوص قرار دارد. قطعاً جانشيني براي بخش خصوصي با اعتماد، سالم، سرمايه‌گذار، نوآوري و رشديابنده براي تقويت رشدي كه مبناي رشد و ثبات جوامع ماست وجود ندارد.

با اين همه، اين رشد بدون چارچ.‌هاي سياستي‌ توانمند ساز و سرمايه انساني به صرفه حاصل نمي‌شود. كمپاني‌ها به نيروي كار ماهر و سيار، مديريت خوب، و سياست‌هاي قابل اتكاء بريا سرمايه‌گذاري و ايجاد استخدام جديد نياز دارند.

كسب و كار از فرصت حضور در روند وزيران كار گ 20 استقبال مي‌كند و نخستين نشست مشترك وزيران كار و مالي گ 20 را، كه معتقديم بايد از يك رويكرد سياسي جامع در برخورد با شغل سازي، استخدام‌پذيري، و سياست‌هايي كه افراد را به كار فعال سازد، خوشامد مي‌‌گويد.

ما از موضوع‌هايي كه تحت رياست روسيه بر گ 20 مورد بررسي قرار مي‌گيرند استقبال مي‌كنيم، و خرسنديم كه نظرات كارفرمايان را در خصوص نكات زير كه تحت روند وزارتي گ 20 مورد بررسي قرار مي‌گيرند ارايه دهيم:

1. شغل‌سازي - چارچوب‌هاي توانمندساز براي بخش خصوص كه منجر به رشد و ايجاد شغل شود

2. فعال‌ سازي كار، برابري و فراگيري

3. روند پيگيري اجراي دستوركار گ 20 در خصوص ستخدام و پيشنهادهاي براي كار آتي


اسناد پيوسته

بيانيه مشترك به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20

27 ژوئن 2013
سند : PDF
174.8 kb

به زبان انگليسي و در 9 صفحه


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 374 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License