به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تمديد دوران گذار براي كشورهاي با كم‌ترين توسعه‌يافتگي عضو س ِ.ج ِ.تِ

26 خرداد 1392
يكشنبه 16 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان جهاني تجارت

بند يك ماده 66 موافتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (جتح‌‌ مف‌ها) [1] به آن دسته از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) كه كم‌ترين توسعه‌ يافتگي را دارند تصريح كرده است كه اين كشورها الزامي ندارند كه مقررات اين موافقتنامه را به جز مواد 3، 4 و 5 تا 10 سال پس از اجراي اين موافقتنامه اعمال كنند. همين ماده به شوراي موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري مالكيت فكري اختيار داده است كه به مجرد درخواست به جا و به موقع كشور عضو با كم‌ترين توسعه يافاتگي اين مدت را تمديد كند. تا كنون شوراي اين موافقتنامه مدت دوران گذار را چند بار تمديد كرده است و به گزارش وب سايت س.ج.ت، اين شورا روز 11 ژوئن 2013 (سشنبه 21 خرداد 1392) اين مهلت را تا اول ژوئن 2021 تمديد كرد. برگردان متن اين تصميم مهم س.ج.ت در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن توضيح‌هاي بيشتر در اين زمينه اينجا را كليك كنيد.

تذكر اين نكته ضروي است كه سرواژه‌ي موافقتنامه «جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» در زبان انگليسي TRIPS و در زبان فرانسه ADPIC مي‌شود. ساير كشورهاي عضو اين سازمان نيز، به صورت طبيعي، بعد از ترجمه‌ي عنوان اين موافقتنامه به زبان خودشان، از آن سرواژه مي‌سازند. طبق اين قاعده‌ي معقول، سرواژه‌ي اين موافتنامه در زبان فارسي هم اين مي‌شود:جتح‌‌ مف‌ها (كه «ها»‌ي آخر آن علامت جمع است). البته، براي تلفظ راحت‌تر اين سرواژه، كافي است اسم حروف آن را به جاي عربي به فارسي تلفظ كنيم و مثلاً به جاي «جيم»، صداي آن را با كسره تلفظ كنيم: جه ِ. يا به جاي «ميم» بگويم: مه ِ. به همين راحتي! و اما برگردان اصل اين تصميم مهم س ِ.ج ِ.ت ِ:

تمديد دوران گذار مندرج در ماده 1/66 براي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي

شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (جتح‌‌ مف‌ها) [2]

با عنايت به دوران گذار فراهم شده براي كشورهاي عضو با كم ‌ترين توسعه ياففتگي در بند يك ماده 66 موافقتنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها (موافقتنامه)؛

با تذكر اينكه اين دوران گذار با تصميم 30 نوامبر 2005شوراي جتح‌‌ مف‌ها تا اول ژوئيه 2013 تمديد شد؛

با عنايت به تقاضاي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي، مورخ 5 نوامبر 2012، براي تمديد بيشتر اين دوران گذار، مندرج در سند شماره آي‌پي/سي/دبليو/583 [3

با اذعان به نيازها و الزام‌هاي خاص كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي، محدوديت‌هاي اقتصادي، مالي و اداري كه همجنان با آن‌ها مواجه هستند، و نيازشان به انعطاف‌ذپيري جهت ايجاد يك اساس فناورانه‌ي بادوام؛

با اذعان به تداوم نيازهاي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي به همكاري‌مالي و فني جهت تحقق هدف‌واره‌هاي فرهنگي، اجتماعي، و فناورانه و ساير هدف‌وارها‌ي توسعه‌ي نظام‌ها مالكيت فكري؛

تصميم‌هاي زير را اتخاذ مي‌كند:

1. كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌ يافتگي ملزم نخواهند بود تا مقررات موافقتنامه‌، به جز موارد 3، 4، و 5 را، تا اول ژوئيه 2021، يا تا تاريخي كه كشور عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي بودن خاتمه مي‌يابد، هرقدر هم كه زودتر باشد، اعمال كنند.

2. با اذعان به پيشرفتي كه كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي جهت اجراي موافقنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها كسب كرده‌اند، از جمله انطباق با بند 5 آي‌پي/سي/دبليو/583، كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي تصميم خود براي حفظ و استمرار پيشرفت به سوي اجراي موافقتنامه جتح‌‌ ‌مف‌ها را بيان مي‌كنند. هيچ چيز در اين تصميم كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي را از استفاده كامل از انطاف‌پذيري فراهم شده توسط اين موفقتنامه،‌ از جمله و در ميان ساير اقدام‌ها، اجراي ماده‌ي 2/66 توسط كشورهاي عضو كم‌تر توسعه‌ يافته، براي برخورد با نيازهايشان، حهت ايجاد يك مبناي فناورانه متناسب و با دوام و فائق آمدن بر محدوديت‌هاي ظرفيتشان باز نخواهد داشت.

3. اين تصميم هيچ تغييري در تصميم شوراي جتح‌‌ مف‌ها مورخ 27 ژوئن 2003 در خصوص «تمديد دوره گذار تحت ماده 1/66 موافقتنامه جتح‌‌ مف‌ها براي كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه يافتگي براي بعدضي از الزام‌هاي مرتبط با رعايت محصولات دارويي» آي.پي/سي/25 [4]، و در خصوص حق كشورهاي عضو با كم‌ترين توسعه‌يافتگي براي تقاضاي تمديدهاي بيشتر دوره‌ي فراهم آمده در بند 1 ماده 66 اين موافقتنامه ايجاد نمي‌كند.

[1] The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[2] The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[3] IP/C/W/583

[4] (IP/C/25)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 249 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License